Inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan Den Bommel, Herkingen en Stad aan ’t Haringvliet

13 mei 2017

Van 9 mei tot en met 19 juni 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Drie kernen Den Bommel, Herkingen en Stad aan ’t Haringvliet’ ter inzage. De gemeente
Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 29 mei 2017 een inspraakavond over dit voorontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze avond krijgen de aanwezigen een korte presentatie over het plan en kunnen zij vragen stellen en hun mening geven.

Het voorontwerpbestemmingsplan gaat over de drie dorpskernen Den Bommel, Herkingen en Stad aan ‘t Haringvliet. Op dit moment hebben deze kernen nog ieder een eigen bestemmingsplan. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om na tien jaar een bestemmingsplan te actualiseren. Dat moment is voor deze drie plannen aangebroken en vormt daarmee de belangrijkste reden om de bestemmingsplannen te herzien.

De drie dorpskernen vielen voor de herindeling onder drie gemeenten, die verschillende bureaus inhuurden om de bestemmingsplannen te maken. Hierdoor verschilden de plannen op punten van elkaar. Met de bestemmingsplanherziening worden de verschillen rechtgetrokken en sluit het plan aan bij de eerder vastgestelde bestemmingsplannen en beleidsnotities van de gemeente Goeree-Overflakkee. Uniformiteit, flexibiliteit, eenvoud en participatie vormen de belangrijkste uitgangspunten in het voorbereidingsproces om te komen tot het nieuwe bestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Drie kernen Den Bommel, Herkingen, Stad aan ’t Haringvliet’ biedt het planologische juridische kader om de bestemmingsplanherziening mogelijk te maken.

Inspraakavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 29 mei 2017 een inspraakavond voor belangstellenden om kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen, een mening te geven over het plan en een reactie achter te laten op het plan. De avond start om 19.30 uur en vindt plaats in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.

 

Ter inzage

De stukken zijn tot en met 19 juni 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.