Algemene beschouwing over Kadernota 2018

3 juni 2017

‘Opnieuw een kadernota van formaat’, zo betitelde de SGP-fractie de kadernota 2018. Een kadernota waarin voor de nieuwe raad al ruimte is opgenomen voor nieuw beleid. Weliswaar met een tekort meerjarig, maar dat kon wethouder Feller al meedelen, dat door de snelle doorrekening van de meicirculaire blijkt dat het tekort daarmee is weggewerkt. Fractievoorzitter van Dam blikte terug op ruim 4 jaar bestuur Goeree-Overflakkee…

‘Voorzitter,

De SGP fractie wil iedereen die betrokken is geweest bij het opstellen van deze kadernota bedanken. Opnieuw een kadernota van formaat. Deze kadernota is de opmaat naar de begroting 2018. In dat opzicht de laatste kadernota en de laatste begroting binnen deze regeerperiode, om het zo maar te zeggen.

Een terugblik over de afgelopen periode laat zien dat er successen te vieren zijn, er zijn ook teleurstellende zaken te melden, maar er is vooruitgang geboekt en er zijn verbeterpunten te noemen.

Voorzitter, we wil een aantal zaken noemen die vermeldenswaardig zijn:

  • De financiën zijn ondanks een valse start en een enorme uitdaging op orde.
  • Overleg met onze inwoners en met name de dorpsraden is zonder meer goed te noemen. Stakeholders worden betrokken bij het maken van plannen en het formuleren van beleid.
  • Contacten met provinciale overheden zijn uitstekend.
  • We hebben ondanks een forse bezuiniging een acceptabel onderhoudsplan voor wegen en groen.
  • Er is een nota zondagsrust vastgesteld waarmee een kader is neergezet met breed draagvlak.
  • Qua duurzaamheid staat het eiland op de kaart.
  • Belastingen zijn niet meer dan trendmatig verhoogd.
  • Een cultuurverandering naar een klantgerichte, proactieve organisatie begint steeds meer vorm te krijgen.
  • Het eiland staat op de kaart en neemt een volwaardige, volwassen plaats in.
  • De transitie binnen de zorg is grotendeels succesvol te noemen, al zijn er zeker nog aandachtspunten.

Voorzitter, ik zou nog even door kunnen gaan, de tijd ontbreekt me echter.

In zijn algemeen willen we raad en college toch nadrukkelijk meegeven dat voor de SGP fractie de begroting taak- en kaderstellend is. In andere woorden, begroot zorgvuldig en realistisch en voer voorgenomen zaken uit in het begrotingsjaar. Voer de zaken gewoon uit waar bij als raad budget voor beschikbaar hebben gesteld.  Ik roep dat al meerdere jaren. Daar is een verbeterslag te maken – planning en in control zijn hebben hier alles mee te maken. Voorzitter de laatste financiële rapportage stemt ons in dat kader opnieuw niet gerust. Ik wil hier ook graag een duidelijke inhoudelijke reactie op van het college.

Voorzitter, De diverse thema’s zijn benoemd, maar er ontbreken op veel plaatsen nog normen waaraan prestaties moeten voldoen. Laten we het als een uitdaging zien om de nog ontbrekende normen helder te krijgen.

Egalisatie reserve alg. uitkering
Financieel is de zaak in control, daarvoor complimenten. Toch is een pas op de plaats geboden, we lopen nog wel de nodige risico’s. Met name de onzekerheid binnen de algemene uitkering is ieder jaar een punt van zorg, gaan we de trap af of gaan we met elkaar de trap op. Zou het college na willen denken over een soort egalisatie reserve ten aanzien van dit punt.

Wat het sociaal domein betreft kunnen we vaststellen dat we vooralsnog financieel gezien ruim binnen het budget de taken kunnen uitvoeren. Laten we het budget ook vooral ten goede laten komen aan de doelgroep. Geen bezuiniging zolang de uitvoering van de decentralisatie nog niet op orde zijn. Als er overschotten zijn blijven deze wat ons betreft beschikbaar binnen het sociaal domein.

Empathie
College, heb aandacht en zorg voor mensen die in een kwetsbare positie zitten. Burgers die met bijstand te maken krijgen, die naar werk begeleid worden, een tegenprestatie moeten leveren, zorg of hulpmiddelen nodig hebben. Vanuit het veld krijgen wij signalen dat dit zeker niet altijd even soepel verloopt. Althans in de beleving van juist deze kwetsbare groep. Beleidsmatig en procedureel mag alles op orde zijn maar vraagt in het bijzonder om maatwerk, om empathie en een andere mate van inventiviteit. We verwachten dat hier op het brede speelveld van het sociaal domein aandacht voor zal zijn. Zoek de menselijke maat met respect voor juist de kwetsbare mens. En laat het niet bij woorden blijven, maar pak het op.

Kust, rust en ruimte
Voorzitter, bij de verkiezingen, maar ook zeker daarna hebben de begrippen kust, rust en ruimte vaak geklonken. Vanavond willen we deze opnieuw noemen. De kust van ons prachtige eiland kenmerkt zich door een uitzonderlijk en uniek karakter van het aanwezige landschap. Dit landschap is aan onze zorgen toevertrouwd. Dat unieke landschap, en dat geldt echt niet alleen voor de kop van ons eiland moet behouden blijven. Uitgangspunt van de SGP fractie is dat strand en de duinen van bebouwing verschoond moet blijven. Het verder bebouwen van het karakteristieke gebied zal zeer zorgvuldig overwogen moeten worden. Bij de behandeling van de recreatievisie zullen we hier zeker op terug komen.

We werken aan een aantrekkelijke woongemeente. Samen met partners werken we aan een goed functionerende woningmarkt. Juist de doelgroepen, jongeren en ouderen, starters verdienen bijzondere aandacht. Binnen de woonvisie is hier gelukkig aandacht voor.

Voorzitter, er moet blijven aandacht zijn voor gemeenschappelijke regelingen, bij bijvvoorbeeld het SVHW lopen kosten op terwijl de concrete invloed beperkt is.

Voorzitter kort en krachtig: aandacht voor openbaar groen en in het bijzonder aandacht voor hoogwaardig onderhoud aan onze begraafplaatsen, naast een plaatst waar geliefden begraven worden voor veel mensen een plaats van rust, bezinning en stilte.

Voor de SGP fractie staat de dienstverlening hoog in het vaandel. De gemeente is er voor de burgers, zeker niet andersom. College laten we hier gaan scoren. Hang hier meetbare  doelen aan en realiseer deze. Dienstverlening moet prioriteit hebben.

Een aantal innovatieve projecten staat op de rol. Denk hierbij aan Smart water, de eilandmarketing en Paulina.nu. Prima initiatieven waar gezamenlijke energie vrij komt die ten goede zal komen aan ons eiland en onze inwoners. Als SGP fractie willen we hier budget voor beschikbaar stellen. Denk daarbij wel na over rendement, informeer ons als raad zeer regelmatig met nieuwsbrieven om te volgen welke ontwikkelingen er zijn en hoe er concreet invulling aan gegeven wordt en welke resultaten geboekt zijn.

Tot slot
Met elkaar mogen we verantwoordelijk zijn voor het besturen van onze mooie gemeente. Laten we dat ook met elkaar doen. Met respect voor elkaar. Verschillen zijn er, onze rollen zijn ook zeer divers, maar we zijn wel één gemeenteraad. De verkiezingen komen er aan, daarbij mogen we ons laten zien en profileren, maar laten we wel oog houden voor elkaar.
We hopen ons werk ook de komende periode te doen in afhankelijkheid van onze Schepper. Van Hem alleen mag onze verwachting zijn. Zijn Zegen wensen we u van harte toe.