Onderzoek alternatieve locatie windmolens bij N59 afgerond

27 juni 2017

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een alternatieve locatie langs de N59 voor windmolens laten beoordelen door Pondera Consult, om zo de ontvangen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan voor windlocatie Battenoord zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Uit de uitgevoerde quickscan blijkt dat realisatie van windmolens langs de N59 hoogst onzeker is. Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde quickscan, gaat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad informeren dat de alternatieve locatie geen reëel alternatief is.

Eerder dit jaar hebben het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en bijbehorend milieueffectrapport (MER) voor windlocatie Battenoord ter inzage gelegen. In de ontvangen zienswijzen is meerdere malen de locatie langs de rijksweg N59, tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein genoemd als mogelijk alternatieve locatie voor de plaatsing van windmolens. Om deze zienswijzen zorgvuldig te kunnen beantwoorden, heeft de gemeente aan Pondera Consult gevraagd om deze alternatieve locatie te beoordelen.

Quickscan
Pondera Consult heeft de alternatieve locatie beoordeeld door het uitvoeren van een zogenoemde quickscan. Vooral op het gebied van ecologie scoort de locatie slecht en worden negatieve effecten verwacht. De locatie naast de N59 is een Natura 2000-gebied en maakt daarnaast onderdeel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebied). Voor Natura 2000 geldt het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming. De provincie is verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland en ingrepen in dergelijke gebieden moeten aan strenge provinciale regelgeving voldoen. Zowel de wet als de provinciale verordening verplichten om bij ontwikkelingen te beoordelen of er andere locaties beschikbaar zijn met minder negatieve effecten voor de natuur. Deze alternatieve locaties zijn binnen de gemeente Goeree-Overflakkee aanwezig en zijn eerder aangewezen en vastgelegd in de vastgestelde structuurvisie.

Verder beoordeelde Pondera Consult de alternatieve locatie langs de N59 op de aspecten ‘Geluid en slagschaduw’, ‘Externe veiligheid’ en ‘Landschap’. Voor het aspect ‘Geluid en slagschaduw’ oordeelt Pondera Consult dat er geen gevoelige objecten in de directe omgeving zijn, maar dat de stiltegebieden een aandachtspunt vormen. Voor ‘Externe Veiligheid’ geeft zij aan dat de beheerders van de rijksweg N59, de waterkering en de hoogspanningsverbinding bereid moeten zijn om hogere risico’s te accepteren. En voor ‘Landschap’ concludeert zij dat het impact heeft op de kern Ooltgensplaat en dat het een aantasting is van de kwaliteiten van het naastgelegen natuurgebied.

Op basis van de uitkomsten van de quickscan constateert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee dat de locatie langs de N59 geen reëel alternatief is. Het college heeft daarom besloten om de stukken rondom windpark Battenoord door te sturen naar de gemeenteraad. Het rapport van Pondera Consult is hier een onderdeel van.