VCP Ouddorp geamendeerd vastgesteld

16 juni 2017

Het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ouddorp is in de raad van 15 juni jl. gewijzigd vastgesteld. Op initiatief van de SGP was het bij de eerdere behandeling het voorstel niet definitief vastgesteld om dat er nogal wat vragen over bleven. De SGP heeft bij monde van raadslid P.C. Grinwis aangegeven dat burgerparticipatie in deze voorwaarde is alvorens het plan wordt uitgevoerd. De SGP wil graag meewerken om de verkeersstromen op een goede manier te regulieren en, waar nodig, veiliger maken. Inbreng van derden is daarbij welkom. Het college wil het plan volgens deze lijn uitvoeren.

Het VCP is eerder in 2014 opgestart met diverse klankbordgroepen in Ouddorp. Diverse inwoners hebben meegedacht over de situatie. Dit heeft geresulteerd in een VCP wat in 2015 is aangeboden aan de raad. Ook toen al liet de SGP zich kritisch uit en werden door het college een aantal toezeggingen gedaan, waaronder een onafhankelijke enquête onder belanghebbenden voor het al dan niet afsluiten van de Ring. Het omdraaien van de rijrichting Achterweg zou buiten het VCP blijven. Helaas was enquête nog niet gehouden en was de maatregel omdraaien rijrichting Achterweg volledig opgenomen in het nieuwe VCP. Aanleiding voldoende om de nodige aandacht hieraan te besteden.

Hieronder de bijdrage:

‘Voorzitter, we hebben de vorige keer een aantal vragen gesteld waarbij we antwoorden kregen als: we gaan het anders doen dan in de uitwerking staat, of we gaan juist niet doen wat in het VCP staat. Dat was voor ons de reden om nog eens zorgvuldig naar het VCP te kijken. Want wat gaan we dan precies vaststellen?

Verkeersveiligheid en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers
U heeft aangegeven dat verkeersveiligheid en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers dit bij elk onderdeel de aandacht krijgt dat het verdiend. Op welke manier worden suggesties van derden opgepakt om de verkeersveiligheid te vergroten?

Vlotte afwikkeling verkeer ruit-Ouddorp
Wij zien graag een vlotte afwikkeling van het verkeer via de ruit Ouddorp. Maatregelen om daarin snelheidsbeperkingen op te nemen lijken dan niet voor de hand. U heeft de vorige keer aangegeven dat hier goed naar gekeken gaat worden. Waarom dan toch het voorstel om deze weg af te waarderen naar 50 km? Mocht de Vrijheidsweg overgaan naar de gemeente voelen we ons vrij om hier nadere regels aan te stellen, zodat de vlotte afwikkeling gewaarborgd blijft.

Fietsstraten
U heeft aangegeven dat dit nieuwe fenomeen gefaseerd wordt uitgevoerd en steeds zal worden geëvalueerd. Ik neem aan dat de evaluatie breed wordt opgepakt met alle betrokken partijen? Komt er ook een nieuwe bewegwijzering?

Afsluiten (delen) Ring
We blijven het jammer vinden dat de enquête nog niet is geweest, dat zou mogelijk helderheid gegeven hebben voor het wel/niet te nemen maatregelen. Goed dat dit door u wordt opgepakt. Verzoek is om serieus de bezwaren die we inmiddels van verschillende ondernemers hebben ontvangen te betrekken bij deze besluitvorming. Worden bewoners en niet leden van de OVO daarin ook voldoende betrokken, zodat er een gezamenlijk visie ontstaat op deze problematiek? We nemen aan dat er diverse varianten m.b.t. het al dan niet verder auto vrijmaken van de ring besproken kunnen worden?
Ik wil hierbij ook het antwoord betrekken die verschillende ondernemers inmiddels gehad hebben en bij de stukken zit. Eigenlijk wordt daar nog eens de argumenten weergegeven om de Ring af te sluiten voor een langere periode en het draaien van de rijrichting Achterweg. Precies wat deze ondernemers niet zien zitten. Ik zie in deze brieven helaas nog geen toenadering tot elkaar. We zouden graag zien dat toekomstige maatregelen ruim draagvlak heeft.

Omdraaien rijrichting Achterweg
Vorige keer heeft u aangegeven dat dit bestuurlijk geen prioriteit heeft. Ergens heeft u gesteld dat het zelfs onwenselijk is om deze maatregel uit te voeren. Wat ons betreft wordt deze gehele maatregel geschrapt, conform eerdere toezeggingen. We willen voor dit onderdeel een amendement indienen.
Het amendement wordt ondersteund door CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD.

Voorzitter het zal duidelijk zijn dat intensief overleg met alle betrokkenen, ondernemers en bewoners voor ons een harde voorwaarde is alvorens de verdere plannen worden uitgevoerd. Misschien ongebruikelijk, maar graag ontvangen we bij de uitwerking van de onderdelen een update. Kunt u dat toezeggen’?

Nadat de wethouder voldoende had aangegeven volgens de geschetste lijnen te willen werken werd het amendement en het raadsvoorstel aangenomen.