Recreatievisie met kanttekeningen vastgesteld

20 september 2017

Op 14 september stemde de SGP-fractie onder voorwaarden in met de recreatievisie Goeree-Overflakkee 2025. SGP-raadslid C. Grinwis gaf duidelijk aan dat er in de uitwerking gezocht moest worden naar de balans. Ook andere fracties drongen hierop aan. Met de vele kanttekeningen die vooral door de SGP-fractie zijn gemaakt en de toezeggingen daarop van wethouder Tollenaar werd de visie vastgesteld.

In zijn bijdrage gaf hij aan dat de aanpak van de geconstateerde knelpunten op de steun van de SGP kon rekenen. Daarnaast noemde hij de randvoorwaarden die voor de SGP essentieel zijn om in te stemmen met de visie. Ook het college onderschreef deze. Zo noemde hij onder meer:

  • Geen ongebreidelde groei maar inzet op kwaliteitsverbetering;
  • Aandacht voor kwaliteit in plaats van kwantiteit;
  • Het zoeken combinaties recreatie- en natuur versterking op kleinschalig niveau, met inachtneming van het kustpact en waaruit een duidelijk onderscheiden toegevoegde maatschappelijke waarde wordt toegevoegd aan het totale recreatieve product. Concreet betekent dat geen bebouwing op het strand en in de duinen maar beleving van de natuur;
  • Rust in de kernen, geen vermenging met recreatie en toerisme;

Respect voor bestaande zones
De indicatieve zoneringskaart krijgt een uitwerking in een masterplan. In de beantwoording kwam duidelijk naar voren dat de rode band over Ouddorp niet inhoud dat alles voor recreatie bestemd was. Het geeft aan dat er behoorlijk verschillende functies in het gebied aanwezig zijn. In de uitwerking van het masterplan worden deze zones, zoals bijv. het reguliere woongebied, het zandwallengebied en natuurwaarden benoemd. Daaruit zal blijken waar en welke recreatie zal worden toegestaan.

Participatie
Wethouder Tollenaar zegde ook toe in de toekomst de verschillende partijen (waaronder de burgercomités OKRR en Natuurlijk Ouddorp) te betrekken en nam de suggestie over om hen een plaats te geven in het tourismBoard, zodat een afspiegeling van de recreatieve wereld, het lokale bestuur maar ook vertegenwoordigers van de lokale bevolking mee kunnen denken.

Daarnaast vond ook de suggestie gehoor om niet op voorhand de in de visie genoemde ‘downsizen’ van Vrijheidsweg te honoreren maar dat onderdeel te laten uitmaken van het op te stellen masterplan, zodat er ruimte is om goede integrale afwegingen te maken.

Groot deel groei al gerealiseerd
‘Wij vinden het belangrijk te kunnen constateren dat een deel van de geschetste groei al is gerealiseerd. Een deel, zo ongeveer 120 recreatie eenheden, zou nog gerealiseerd moeten worden. Dat zal dan ook de inzet worden voor het masterplan, de rest wordt gerealiseerd vanuit efficiency. Dat geldt ook voor groei ambitie in dagrecreatie. Daarvan staat nog 25 miljoen euro open. Doelstelling is deze op de Kop te investeren. Nogmaals geven wij daarbij aan dat eiland brede spreiding ook hiervoor geldt en draagvlak onder de bevolking evident is. Geen grootschalige evenementen die voor overlast gaan zorgen dus!’, aldus Grinwis. Daarbij wees hij op het evenement Ouddorp MUZEEKAAL wat voor eigen inwoners en sommige ondernemers behoorlijk overlast geeft. Ook was hij blij met de constatering van het college dat de ontwikkeling van B&B en RB&B voor de kop nader bekeken moet worden binnen het masterplan om de balans in het gebied te waarborgen.

‘Geef met deze visie van kust rust en ruimte, ruimte aan elkaar. U begrijpt onze zorg over de juiste balans tussen inwoners en recreant, dat er draagvlak moet zijn is evident. U constateert ook dat de burger in den lande steeds productiever wordt, een megatrend noemt u dat. Span echter niet het paard achter de wagen, er zijn er ook velen die dat niet zoeken, dat is de eigen keus van onze inwoners’, zo waarschuwde de fractie het college. ‘Als we luisteren naar onze inwoners en rekening wensen te houden met hen zal dat automatisch leiden tot draagvlak’.