SGP wil geen ingrijpen van provincie

29 september 2017

Op donderdag 28 september stond opnieuw het dossier ‘Battenoert’ op de agenda. Ook nu weer legde de SGP uit waarom de fractie voor het voorstel zal stemmen. Hoewel de SGP al in de vorige vergadering tot deze conclusie was gekomen, zijn de twee weken gebruikt om alle stukken nog eens te bestuderen en zijn er diverse gesprekken gevoerd. De heer van Dam, fractievoorzitter, verwoorde het zo:

‘Hier en daar word ik afgeschilderd als een fervent voorstander van windenergie die koste wat kost met harde lijn de opgave zal realiseren. Mensen die dicht bij me staan zullen beamen dat dit zeker niet het geval is. U mag weten dat we zelfs deze week nog uren met elkaar in gesprek zijn geweest om de juiste weg te zoeken in dit o zo lastige dossier. Als coalitie zien we het belang van een duurzame samenleving in. Er zijn argumenten te noemen waarom we zorgvuldig en spaarzaam met fossiele brandstoffen om moeten gaan.

Niet inwisselbaar
Laten we daarbij ook één ding niet vergeten en ik kruip daar niet achter weg, en ik geef ook anderen de schuld niet. Maar feit is wel dat deze opgave om 225MW windenergie te plaatsen een opgave is die vanuit Europa, naar ons land en via de provincie op ons bord terecht gekomen is. Er moet, dat is ook de afspraak die we zelf onderschreven hebben 225 MW wind op land in de vorm van windturbines gerealiseerd worden. Alternatieven zoals wind op zee, zonnepanelen en zelfs een getijdencentrale zijn daarbij niet uitwisselbaar’.

Resultaat regierol
Dit bracht spreker bij regierol die als gemeente is opgepakt. Wat heeft dat opgeleverd?
Van Dam: ‘’Als de opgave bij de provincie was blijven liggen zou er zeker 275 aan MegaWatt gerealiseerd worden op plaatsen die in het MER-onderzoek goed scoren, en daar hoort de locatie ‘Battenoert’ ook zeker bij. Allereerst een reductie van 300 MegaWatt naar 225 MegaWatt. Daarnaast is er maatwerk geleverd op diverse plaatsen, denk aan de zoektocht naar geschikte locaties waarbij locaties zijn komen te vervallen omdat er geluisterd is naar bewoners. De locatie die voorligt is hier ook een voorbeeld van. De locatie ‘Battenoert’ is ingekort aan de zijde van de camping. Omdat er weerstand was bij de bevolking en omdat we daar als raad in een unanieme motie op hebben aangedrongen zijn er molens vervallen. De afstanden tot de dorpskern zijn opgerekt van de vastgestelde 900 meter, die in landelijk beleid op ca 450 meter ligt naar 1400 en 1700 meter’.

Geen 9 molens
‘Verwachten we dan dat mensen staan te juichen en ons prijzen omdat we het zo goed gedaan hebben. Nee voorzitter in geen geval’, zo ging de SGP-er zijn betoog verder.  ‘De afgelopen dagen hebben we veel mails gelezen, hebben we mensen gesproken, heb ik vanuit de huiskamer van mensen gezien wat de bouw van het windpark Krammer en uitbreiding van het molenpark betekend. Ik heb de zorg meegekregen. We hebben ons gerealiseerd dat mensen onmacht voelen en verdrietig zijn. Ik heb er oprecht in meegevoeld.

Nou zegt u, dan is het toch makkelijk? Dan zeg je gewoon ‘NEE’ tegen het voorliggende voorstel, we gaan naar huis en daar laten we het bij. Nee voorzitter. Daar zit voor ons als SGP-fractie juist de lastige afweging. Ik ben er oprecht van overtuigd, en ik doe dat op basis van veel informatie en gesprekken die gevoerd zijn, als we een ‘NEE’ laten horen komen de molens er toch en dan vervallen de afspraken rondom de reductie naar 6 molens, dan gelden hoogten van 150 meter niet meer. Dan kunnen het in het slechtste geval 9 molens worden. De initiatiefnemer heeft duidelijk laten weten de aanvraag bij de provincie in te dienen. En u mag het geloven of niet, de provincie zal uitvoering geven aan de aanvraag die binnen komt’.

Vervolgens wees van Dam op het feit dat de kans erg groot is dat vervolgens de regierol die we nu hebben terug gaat naar de provincie. ‘Nou en zult u zeggen, dat zal ons een zorg zijn. Dat begrijp ik, maar we zijn er nog niet. Er komen in deze raad nog meer windparken voorbij. Ook daar willen we invloed op hebben, ook daar willen we als het mogelijk is maatwerk leveren’, aldus de fractievoorzitter die in het belang van inwoners uit andere dorpskernen die regierol niet wil kwijtraken. ‘We willen onze verantwoordelijkheid houden’.

Verder wees hij erop dat de 6 molens getoetst zijn in een planMER en een projectMER. ‘Er heeft een controle plaatsgevonden, het geluidsonderzoek is gecontroleerd en de conclusie op basis van de rapportage van het college. Daar mag en moet ik vanuit gaan dat de formele kaders kloppen. Voor ons, maar laat dat nogmaals duidelijk zijn ook zeker voor de provincie, zijn er geen formele overwegingen om deze molens niet te plaatsen. Toch hebben we nog een uiterst serieuze poging gedaan om te zien of de opgave van 225MW gerealiseerd kan worden op de overige locaties. Voorzitter met alle wil van de wereld kan het niet. Zelfs als we uitgaan van een gemiddelde van 3,6MW per windturbine is het niet mogelijk om ‘Battenoert’ in de overige gebieden te compenseren’.

Compensatie
Aan het einde van zijn betoog wees hij op de schade die geleden wordt bij de directbetrokkenen: ‘Er rest nog één ding. Als er vanavond met een ‘JA’ besloten wordt om 6 molens te plaatsen in ‘Battenoert’ dan betekend dat heel wat voor inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, maar dan betekend dat ook heel veel voor mensen die in het gebied wonen, op soms maar een aantal honderden meters afstand van de molens’. Vanuit de SGP kwam nogmaals de oproep aan de wethouder en de initiatiefnemers om de schade die geleden wordt door de directbetrokkenen ruimhartig te compenseren. ‘Zeker van Deltawind die haar wortels heeft tot in de haarvaten van onze eigen bevolking mag ik dat verwachten. Een ruimhartige compensatie. Van wethouder Tollenaar verwacht ik dat hij erop aan zal dringen om optimaal te zoeken naar oplossingen met direct omwonenden’. Wethouder Tollenaar gaf aan dat hij dat zeker zal oppakken. Met een meerderheid van 17 tegen 11 werd het voorstel voor goedkeuring van het bestemmingsplan aangenomen.