Bijdrage SGP bij behandeling begroting in teken van dankbaarheid

11 november 2017

Op donderdag 9 november stelde de gemeenteraad de begroting voor 2018 vast. De SGP stelt vast dat we met dankbaarheid terug mogen zien op de afgelopen periode. Ook wees hij op een aantal zaken die dit jaar bijzonder maakten. Naast de kabinetsformatie ook de herdenking van 500 jaar Reformatie. Hieronder de integrale bijdrage:

‘Voorzitter,

Vooraf willen we het college en allen die betrokken zijn bedanken en complimenten maken voor deze begroting. Er is de afgelopen jaren ook iedere keer weer een kwaliteitsverbetering merkbaar. 2017 een jaar zoals alle andere jaren, maar ook een jaar met een paar bijzonderheden.

Ik noem er een paar,

De kabinetsformatie. Maar ook 500 jaar reformatie. Een professor die stellingen nagelt aan de kerkdeur in Wittenberg. Dat bleek wel het begin van een omwenteling die de wereld onherkenbaar heeft veranderd. U begrijpt dat we ons als SGP-fractie verbonden weten met de Reformatie. Luther, maar ook Calvijn waren in staat om het geloof in al haar facetten terug te brengen tot een beperkt aantal centrale uitgangspunten. Gods macht en majesteit, het menselijk tekortschieten om daaraan te beantwoorden, en de overbrugging tussen die twee door verzoening en genade. Ja, Van Dam zegt u, Kerk en Staat kunnen maar beter gescheiden blijven. Echter geloof en politiek vermengen, is echter meer dan ooit nodig met uiteraard beiden hun eigen verantwoordelijkheid; gelovigen die vanuit een Bijbels beeld van mens en maatschappij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid waar willen maken. Daar staan we voor als SGP en willen daar ook graag in blijven staan.

2017 ook een jaar waar we in deze samenstelling voor de laatste keer met elkaar beschouwen en de begroting 2018 vaststellen. Dat brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee voorzitter. Kunnen we op een verantwoorde wijze dit alles overdragen aan een komende raad.

2017 ook een jaar waar nog maar pas geleden dankdag gehouden is in veel kerken. Volop reden om dankbaar te zijn. We hebben zo ontzettend veel ontvangen wat veel anderen niet hebben. Daar mogen we de Heere ook dankbaar voor zijn, ook als gemeente.

Voorzitter, dat brengt me wat meer bij de inhoud van de begrotingsbehandeling. Als SGP fractie kijken we terug op de afgelopen jaren en dankbaarheid mag toch de boventoon voeren.

 • Ondanks een valse start met enorme tekorten mag er sprake zijn van een stabiele financiële situatie;
 • De belastingdruk is verantwoord en niet meer dan trendmatig verhoogd;
 • Er staat een gedegen organisatie waar grenzen van voormalige gemeenten steeds meer vervagen, er is sprake van een cultuur die naar buiten gericht is en meedenkt in plaats van tegenwerkt;
 • Het eiland staat op de kaart en Goeree Overflakkee is een speler die gerespecteerd en gehoord wordt;
 • Een enorme decentralisatieslag binnen het sociaal domein is zeker voor een herindelingsgemeente succesvol te noemen;
 • De participatie van burgers is op veel gebied vorm gegeven;
 • We zijn een veilige gemeente;
 • We hebben de zondagsrust zeker in de kernen weten te borgen. De nota zondagsrust is daarvoor een goed instrument geweest;
 • Op het gebied van duurzaamheid zijn er innovatie plannen tot uitvoer gebracht en staan er nog een aantal op stapel;
 • Op het gebied van afvalverwerking is er zeker vooruitgang geboekt, ondanks een zware start zijn de blauwe containers bezorgd. Het ‘circulaire denken’ moet in dit dossier leidend zijn;

Voorzitter, zijn we er dan? Nee, graag wil ik een aantal aandachtspunten meegeven:

 • Heb oog voor de kleine kernen, stimuleer ontwikkelingen en blijf in gesprek met elkaar, koester ook de dorpsraden;
 • De jeugdzorg is een punt van aandacht, de laatste hoorzitting is daarin bijzonder waardevol geweest. Verbeterpunten zijn als cadeautjes overhandigd. Daar moeten we ons voordeel mee doen. Inventariseer, analyseer en zoek met elkaar met hoge prioriteit naar oplossingen;
 • Ten aanzien van de huishoudelijke hulp constateren we een ernstig knelpunt. De motie die bij de kadernota is aangenomen waarin opgeroepen is de toelage huishoudelijke hulp niet af te bouwen maar te behouden is niet uitgevoerd. Dit had verwerkt moeten zijn in deze begroting. De verklaring van de wethouder wachten we met belangstelling af;
 • Voorzitter heb blijvend aandacht voor de identiteit van de dorpskernen. Respecteer de eigen bevolking. Ontwikkelingen mogen de identiteit van de dorpskern niet schaden;
 • Voorzitter in financieel opzicht mag er dankbaarheid zijn, toch blijvend aandacht voor een verantwoorde reserve in relatie tot de risico’s die we lopen. Met name blijft de uitkering uit het gemeentefonds een soort tombola. Uiterst onzeker en zeker een risico;
 • Laten we wat dat betreft les trekken uit de Bijbelse geschiedenis van Jozef, in de vette jaren schuren vol graan om uit te kunnen delen in de magere jaren;
 • Voorzitter we zijn een gemeente met de nodige potentie. Op het gebied van innovatieve ontwikkelingen, duurzaamheid, recreatie en toerisme. Laten deze ontwikkelingen niet schadelijk zijn voor de eigenheid, het karakter het DNA van onze mooie gemeente;
 • Geen hoofdlijn, maar wel een aangelegen punt voor ons als SGP fractie is het strandje bij Twins. Met name de lokale bevolking verdient een strand. We roepen daarom het college bij motie op om op korte termijn aan de slag te gaan;
 • Ten aanzien van de ambtelijke organisatie citeer ik nog maar even het coalitieakkoord: De ambtelijke organisatie dient compact, flexibel, efficiënt en passend te zijn bij de schaalgrootte van ons eiland;
 • Voorzitter, we promoten het eiland en benoemen dit als een plek waar het prima wonen, recreëren en verblijven is. De vraag komt dan toch naar boven, wat hebben we te bieden als het gaat om wonen. Aandacht voor verantwoorde groei in het aantal woningen in de middenklasse, maar ook juist voor jongeren en starters. Hier en daar lijkt dit te knellen met de visie die de provincie erop na houdt. Ook het woningbouwprogramma mag een zekere ambitie uitstralen. Wat dat betreft niet teveel aan de hand van de provincie lopen;
 • Bereikbaarheid van en naar het eiland is een blijvend aandachtspunt, daarnaast vereist de veiligheid van provinciale wegen helaas nog steeds hoge prioriteit;

Voorzitter, we gaan afronden. Aan het einde van deze periode dragen we de dossier in vertrouwen over. We kijken zoals gezegd met dankbaarheid terug. Dankbaar omdat we de kracht van de Heere ontvangen hebben ons werk te mogen doen, in afhankelijkheid van Hem.

Ik haalde aan het begin van mijn bijdrage de dankdag aan. De strekking van de dankdag spoort goed met de toonzetting van ons volkslied: In het 12e couplet horen we: “de Heer’ van hierboven, die alle ding regeert, die moet men altijd loven.” Vanuit deze geest van het Wilhelmus willen we u voor het komende begrotingsjaar van harte Gods zegen toewensen’.