Schurvelingengebied Ouddorp staat weer op de kaart!

26 januari 2018

Namens de SGP-fractie voerde C.G.M. Grinwis het woord over het voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor samenwerking en uitvoering beheer en onderhoud in het zandwallen en schurvelingengebied in Ouddorp. Voor dit unieke gebied in de wereld heeft de SGP graag geld over om dit als kroonjuweel te beschermen. De raad stemde in met het voorstel om voor een periode van 2 jaar €82.500,- per jaar beschikbaar stellen vanuit de reserve kwaliteitsverbetering dorpskernen.

Het zandwallengebied in Ouddorp is een landschapstype dat qua omvang uniek is. Nergens in de wereld komen zoveel zandwallen en schurvelingen voor als in Ouddorp. Het zandwallen en schurvelingengebied is een waardevol gebied, door de provincie als kroonjuweel bestempeld. In dit gebied zijn daarom van 1989 tot 2016 verschillende subsidieregelingen voor onderhoud en beheer van toepassing geweest. In deze periode is veel geïnvesteerd in het gebied en heeft een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden. Met het verdwijnen van de (overheids)regelingen en het samengaan van de gemeenten is de actieve aandacht voor het gebied afgenomen.

Economische waarde
‘Een zeer mooi en uniek gebied waarvan wij vinden dat het karakter behouden dient te blijven. Dat moet het kader zijn voor toekomstig gebruik. Er is een grote biodiversiteit van bijzondere planten en dierenleven te vinden. Om zo’n mooi gebied te behouden is onderhoud nodig. Dat kost geld. Door zijn unieke ligging is de economische waarde ook groot’, zo stelde de SGP-er. Hij vroeg zich af of er wellicht mogelijkheden zijn om dat aan elkaar te verbinden, waarbij hij de waarschuwing ook gaf dat het ook kan gaan wringen met de hoge natuur- en cultuurwaarden. De raad stelde al eerder beleid vastgesteld om dit unieke kroonjuweel te beschermen.

Balans
‘De huidige balans tussen wonen, werken en recreëren in dit gebied vinden wij op dit moment optimaal. Eigenlijk is er de afgelopen periode al (te) veel gebeurt als het om bouwen gaat. Nogmaals onderstrepen wij de kaders die we eerder hebben gesteld om dit unieke gebied te beschermen’, aldus Grinwis. ‘In de stukken wordt de hoge waarde erkend en als het om het zandwallengebied gaat is nu ook de kaart van het gebied volledig aangegeven. Daar zijn we content mee, als fractie kunnen wij achter de voorgestelde aanpak staan’.
Unesco
‘Onderhoud kost geld, financiën op de lange termijn blijft een punt van zorg. Als het gaat om dit gebied als cultuurhistorisch erfgoed erkend te krijgen kan Unesco daar wellicht wat in betekenen’, zo stelde hij hoopvol. Ook is het van belang dat dit bij diverse overheden als een uniek landschap in beleidsstukken wordt opgenomen zodat ook daaruit subsidiestromen aangewend kunnen worden. ‘Dit kroonjuweel mogen hogere overheden niet over het hoofd zien. Wat onze fractie betreft wordt er op deze erkenning ingezet, en dat mag best tot op Europees niveau!’ aldus de SGP-er die lof had over de wijze van aanpak en de boodschap meegaf om behoedzaam met het gebied om te gaan.