SGP dient namens hele raad motie in mbt Pulskorvisserij

30 januari 2018

In de raadsvergadering van 25 januari jl. diende de SGP-fractie namens de gehele gemeenteraad een motie in voor het behoud van de pulskorvisserij. Doel was om in gezamenlijkheid de pulskorvisserij alsnog geaccepteerd te krijgen door steun te vragen aan andere gemeenten, de Rijksoverheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Dinsdag 16 januari stemde het Europees Parlement in met een totaalverbod van pulsvisserij. Dit betekende een zware slag voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee, die de afgelopen jaren forse bedragen investeerde in de zogenaamde pulstechniek.

Hoewel het nog geen gelopen race is, was de stemming op 16 januari van het Europees Parlement over een verbod op de pulsvisserij een enorme tegenvaller voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee. Er gaat nog overleg plaatsvinden tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Visserijministers, waarbij verder onderhandeld wordt over het visserijbeleid.

Motie behoud pulskorvisserij
Afgelopen donderdag nam het college van burgemeester en wethouders de tijdens de raadsvergadering ingediende motie voor het behoud van de pulskorvisserij over. Deze innovatieve vismethode heeft veel voordelen ten opzichte van de traditionelere boomkorvisserij: er is minder bijvangst, een lager brandstofgebruik en minder bodemberoering. Veel vissers investeerden dan ook enorme bedragen in deze techniek voor de ombouw van hun kotters en de aanschaf van pulsmodules.

Het gemeentebestuur wil de vissers op het eiland steunen in het behouden van de pulskorvisserij door samenwerking te zoeken en te overleggen met de visserijsector, andere gemeenten en hogere overheden. Zij zullen aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vragen welke stappen er nog gezet kunnen worden. Verder zal het bestuur het Rijk verzoeken om een standpunt in te nemen en onze visserijsector te steunen.

SGP Raadslid C.G.M. Grinwis noemde in de overwegingen dat,
 • De pulskorvisserij een van de meest duurzame methoden van vissen is;
 • Wetenschappelijke onderzoeken veelbelovende resultaten laten zien op het gebied van ongewenste bijvangst, brandstofverbruik en beroering van het bodemleven;
 • De pulskorvisserij van groot belang is voor onze (lokale) visserijsector;
 • Het college zich altijd heeft ingespannen om de belangen van onze gemeente en die van onze visserijsector te behartigen;
 • Het Europees Parlement de pulskorvisserij in de ban heeft gedaan op basis van emotionele argumenten;
 • De visserijsector door dit besluit zwaar getroffen en benadeeld wordt;
 • Dat er echter nog geen definitief besluit is genomen en de zaak nog niet verloren is;
 • De komende maanden overleg zal plaatsvinden tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Visserijministers, en onderhandeld gaat worden over het visserijbeleid.

en was van mening dat,

 • Wij als eiland voorop willen lopen in duurzaamheid en dus niet 15 jaar terug in de tijd willen naar de verouderde boomkorvisserij;
 • De pulskorvisserij binnen onze gemeente aanwezig moet blijven;
 • Europa ons samenwerking moet brengen in plaats van tegenwerking;
 • Alles in het werk moet worden gesteld om de politieke wegen maximaal te benutten om de pulskorvisserij alsnog te behouden;

Wethouder Arend-Jan van Vlugt, portefeuillehouder Visserij en Duurzaamheid, vindt het verbod van het Europees Parlement op de pulsvisserij vanuit economisch en duurzaam oogpunt volkomen onacceptabel. “Door dit besluit worden onze vissers zwaar getroffen en benadeeld, terwijl de visserijsector juist zo belangrijk is voor de economie en werkgelegenheid op ons eiland. Maar ook vanuit de duurzaamheidsgedachte is het onvoorstelbaar dat onze vissers af zouden moeten stappen van een innovatieve en bewezen effectieve techniek met minder milieubelasting en meer opbrengst. Ik zal mij dan ook volledig inzetten en alle politieke wegen maximaal benutten om het tij te keren!”

De motie werd volledig overgenomen door het college.