Drie koninklijke onderscheidingen voor oudgedienden

29 maart 2018

Op woensdagavond 28 maart 2018 zijn tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, de raadsleden Peter Keuker, Robert van Papeveld en Adrie van Gurp, Koninklijk onderscheiden voor hun langdurige inzet als gemeenteraadslid. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke Onderscheidingen uit.

De drie raadsleden werden in de raadzaal in het Rondeel onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Peter Keuker was raadslid voor de PvdA in de gemeente Dirksland sinds maart 2006. Aansluitend werd hij raadslid in de gemeente Goeree-Overflakkee. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman roemde zijn betrokkenheid bij de jeugd. Peter diende recent nog met succes een motie in om stembureaus in scholen te realiseren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De heer Robert van Papeveld was vanaf maart 2006 raadslid voor het CDA in de gemeente Middelharnis en aansluitend in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij werd door de burgemeester een inhoudelijk scherp raadslid met een brede interesse genoemd. De heer Adrie van Gurp tenslotte was raadslid voor de SGP. Hij startte als raadslid in de gemeente Oostflakkee in april 1994 en werd aansluitend lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De burgemeester noemde zijn raadslidmaatschap van bijna 24 jaar een enorme prestatie.

De heer Osinga, voorzitter van de onderzoekscommissie, laat weten dat de verkiezingen en het tellen van de stemmen rechtmatig is verlopen en dat de veranderingen in de raad door kunnen gaan zoals gepland.

“Na maanden van campagne voeren vonden vorige week de gemeenteraadsverkiezingen plaats,” begint burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de avond. “Na een periode van vijf jaar in de huidige samenstelling van de gemeenteraad, hebben de inwoners van Goeree-Overflakkee gesproken en op democratische wijze aangegeven door wie zij zich het beste vertegenwoordigd achten in het lokale bestuur van dit mooie eiland.”

“Het waren naar mijn idee mooie jaren. Jaren met zowel dieptepunten als hoogtepunten. Jaren met zowel unanieme raadsbesluiten als scherpe debatten. En jaren waarin we soms een stap terug deden, maar waarin we uiteindelijk altijd vooruit gingen,” gaat ze verder met haar toespraak. “Er is de afgelopen jaren veel bereikt. Het eiland is op de kaart gezet, en de gemeente Goeree-Overflakkee wordt geprezen door hogere overheden en bevraagd door omringende gemeenten. De raad als geheel – coalitie en oppositie – heeft aan de weg getimmerd. U heeft in het belang van uw gemeente vele uren van uw tijd opgeofferd om richting te geen aan de toekomst van Goeree-Overflakkee. U was het niet altijd eens, maar ook dat, juíst dat, is democratie. Tegenstellingen en verschillen van inzicht werden vaak beteugeld door respect en een vleugje humor. U, dames en heren, ú was de eerste gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Onder uw bestuur staan we waar we nu staan.”

“Nu onze inwoners zich na rum vijf jaar hebben uitgesproken over de gewenste samenstelling van de gemeenteraad is de tijd gekomen om gehoor te geven aan die uitspraak,” sluit ze haar toespraak af. “Een andere samenstelling van de gemeenteraad heeft onmiskenbaar tot gevolg dat we nu van sommige raadsleden afscheid gaan nemen, en nieuwe raadsleden mogen verwelkomen. Dat laatste doen we morgen. Vandaag nemen we afscheid van raadsleden die door de verkiezingsuitslagen geen plaats meer kregen in de nieuwe raad en van raadsleden die al hadden aangegeven de taak graag over te willen dragen aan een andere kandidaat. Vijf jaar samenwerken is een hele tijd en dan is afscheid nemen niet makkelijk. Maar we hebben de stem van de kiezer en uw besluiten te respecteren. Ik wens u allen alle goeds voor de toekomst. Ik hoop u in elk geval zeker nog te mogen ontmoeten op welke plaats of in welke hoedanigheid dan ook”, aldus de burgemeester.

Scheidende raadsleden
In totaal worden deze avond tien raadsleden bedankt voor hun diensten en uitgezwaaid door de voltallige gemeenteraad. De vertrekkende raadsleden krijgen een bos bloemen en manchetknopen met daarin het wapen van Goeree-Overflakkee gegraveerd. Onder de tien vertrekkende raadsleden worden ook drie koninklijke onderscheidingen uitgereikt, namelijk aan Adrie van Gurp (SGP), Peter Keuker (PvdA) en Robert van Papeveld (CDA).

Maas Koese
Maas Koese was van 1 mei 1990 tot 14 april 1998 raadslid voor het CDA in de gemeente Goedereede. Door het vertrek van Ron de Rover was hij vanaf 6 juli 2017 raadslid voor de ChristenUnie in de huidige gemeente Goeree-Overflakkee. Hij had een uitgebreide portefeuille; openbare orde en veiligheid, handhaving, onderwijs, communicatie en de zaken die gerelateerd zijn aan bouwen en erfgoed. Ondanks het feit dat hij nog maar kort in de raad zat gaf hij al snel aan tijdens deze verkiezingsronde plaats te willen maken voor jongere kandidaten.

Martin Wilstra
De heer Martin Wilstra kwam ook pas later in de eerste gemeenteraad van Goeree-Overflakkee terecht, namelijk ter vervanging van vertrekkend raadslid Eric Ju op 15 december 2016. Hij nam de portefeuilles economie, onderwijs en werkgelegenheid, sociale zaken, welzijn en cultuur van hem over. Vanuit de SGP was hij ook verantwoordelijk voor de kernen Middelharnis, Sommelsdijk en Herkingen.

Erik van Noordt-Wieringa
Voor de herindeling van de gemeente was Erik van Noordt-Wieringa al raadslid voor de VVD; hij zat van 8 september 2005 tot aan de herindeling in de gemeenteraad van Oostflakkee. Nadat raadslid Cornelis Trommel vertrok uit de raad van Goeree-Overflakkee werd hij opnieuw raadslid van de VVD op 21 april 2016. Voor de VVD had hij financiën, woningbouw en erfgoedbeleid in zijn portefeuille. Zijn betrokkenheid bij de samenleving bleek onder meer uit het feit dat hij aandacht vroeg voor voldoende toegankelijke starterswoningen op de woningmarkt.

Rob Maliepaard
Rob Maliepaard had al aangegeven na de verkiezingen te willen stoppen met het raadswerk. Van 9 augustus 1990 tot 12 april 1994 was hij raadslid voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Oostflakkee, waarna hij daar tot 24 april 1999 wethouder was. Na de herindeling werd hij raadslid voor Goeree-Overflakkee Samen en op 10 maart 2015 was dat als zelfstandig raadslid voor de Fractie Maliepaard. Rob Maliepaard staat bekend als een raadslid dat kritisch oppositie voerde met een mening over bijna alle onderwerpen.

Joop Kieviet
Joop Kieviet was ruim acht jaar raadslid. Hij begon op 11 maart 2010 als raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Dirksland, waar hij gewoon mee door ging na de herindeling. Hij had een grote portefeuille waarbij hij een kritische blik had en nogal eens wees op technische en financiële risico’s van projecten die de gemeenschap in haar beheer had. Joop Kieviet staat nog gewoon op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie, dus of het een definitief afscheid is moet de toekomst wijzen.

Gert Slootweg
De heer Gert Slootweg heeft een lange staat van dienst. Hij was raadslid voor de SGP in de gemeente Middelharnis van 7 mei 1992 tot 4 april 2002, van 8 april 2010 tot 31 december 2012 en aansluitend in de gemeente Goeree-Overflakkee. Ook was hij van 12 april 1994 tot 18 april 2006 wethouder in de gemeente Middelharnis. In de gemeenteraad heeft Slootweg een bijzondere reputatie opgebouwd. Als kenner van gemeentelijke financiën staat hij bekend als een voorvechter van en gedegen financiële huishouding, waardoor hij de gemeente heeft geholpen om de lat op dat vlak hoog te leggen. Voor zijn lange staat van dienst in het lokaal bestuur en jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving op Goeree-Overflakkee werd hij in 2006 al Koninklijk onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Rein Osinga
Ook deze ervaren politicus verlaat de gemeenteraad. Rein Osinga was een betrokken bestuurder die geen blad voor de mond nam. Sinds 2 mei 2002 tot aan de herindeling was hij raadslid voor de VVD in de gemeente Middelharnis en aansluitend in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij was lid van verschillende commissies binnen de VVD en verantwoordelijk voor een brede portefeuille. Hij was als fractievoorzitter mede-indiener van verschillende moties en amendementen die unaniem of met grote meerderheid zijn meegenomen.
“Na een lange periode als raadslid, die heel veel van u vergde, maar ook van uw vrouw en gezin, komt er een periode aan die hopelijk wat meer rust brengt. Rein, bedankt voor je aanhoudende betrokkenheid en inzet voor het eiland in al die jaren. Vanwege je langdurige inzet was het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding aan jou op zijn plaats geweest. Je hebt mij echter aangegeven voor die eer te bedanken,” zegt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Ik heb van je begrepen dat je echtgenote, Suzan, naar jouw mening alle lof toekomt, omdat zij jou de ondersteuning heeft geboden die nodig was om dit te kunnen doen. Namens Goeree-Overflakkee; u beiden hartelijk bedankt!”

Peter Keuker
Peter Keuker was sinds 16 maart 2006 raadslid voor de Partij van de Arbeid. Dat was eerst in de gemeente Dirksland en aansluitend in de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarmee heeft de heer Keuker een lange staat van dienst. Met zijn ervaring was hij lid van diverse commissies en had hij verschillende sociale beleidsterreinen in zijn portefeuille. Hij was een betrokken bestuurder waar het gaat om jeugd; accommodaties, sport, onderwijs en jeugdzorg vormden speerpunten in zijn raadslidmaatschap. Die betrokkenheid bij de jeugd uitte zich ook in een motie die hij op 11 januari van dit jaar indiende om stembureaus in te richten in onderwijsinstellingen. Die motie werd overgenomen door het college en meteen uitgevoerd. “Het zal er zeker toe hebben bijgedragen dat veel jongeren de weg naar de stembussen hebben gevonden deze verkiezingen,” zegt de burgemeester. “U staat nog op de kandidatenlijst van de PvdA, dus wellicht zien we u nog terug, maar voor nu wil ik u enorm bedanken voor uw inzet. En ik ben vereerd dat ik u mag meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning, Willem Alexander heeft behaagd om u, Peter Keuker, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”

Robert van Papenveld
Robert van Papenveld was sinds 16 maart 2006 raadslid voor het CDA in de gemeente Middelharnis en daarna in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij was lid van verschillende commissies en had een brede portefeuille. Hij staat niet bekend als een politicus die op de voorgrond treedt, maar wel als een scherp raadslid met een brede interesse.
“Ik wil mijn waardering uitspreken voor uw inzet voor en betrokkenheid bij het lokaal bestuur van Goeree-Overflakkee,” zegt burgemeester Grootenboer-Dubbelman. “En daar voeg ik graag aan toe dat ik ook u mag mededelen dat het Zijn Majesteit de Koning, Willem Alexander heeft behaagd om ook u, Robert van Papenveld, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”

Adrie van Gurp
Het laatste raadslid van wie afscheid wordt genomen is de heer Adrie van Gurp. Hij was sinds 12 april 1994 raadslid voor de SGP in de gemeente Oostflakkee, en aansluitend in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij is dus bijna 24 jaar aaneengesloten raadslid geweest, wat een enorme prestatie is. Hij had diverse beleidsterreinen in zijn portefeuille, onder welke landbouw en visserij, en ruimtelijke ordening. Hij is een man van weinig woorden, maar als hij ergens van overtuigd is dan gaat hij ervoor om de onderste steen boven te krijgen. “Ik wil u daar hartelijk voor dankzeggen,” sluit burgemeester Grootenboer af. “En dames en heren, het zal u niet verwonderen dan ik ook u mag mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning, Willem Alexander heeft behaagd om u, Adriaan Teunis van Gurp, te benomen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”