Verkiezingsbijeenkomst SGP – Betrokken tot ín de kern

2 maart 2018

In een volle zaal met bijna 50 belangstellenden in Ooltgensplaat spraken raadslid: Adrie van Gurp, lijsttrekker: Kees van Dam en kandidaat-raadslid: Simon van der Tang eind februari over de gemeentepolitiek. Het thema voor deze avond was de politiek in verleden, heden en toekomst. Naast veel SGP-ers toonden ook andere politieke partijen hun belangstelling op deze avond.

Allereerst gaf scheidend raadslid van Gurp, die vanaf 1994 raadslid is, aan dat het SGP-beleid niet veranderd is, wijzend naar artikel 2 van het beginselprogramma. ‘Natuurlijk is er in de dagelijkse gang van zaken wel het een en ander veranderd. In de voormalige gemeente Oostflakkee stonden een aantal zaken toch dichter bij je. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik, ook nu na vijf jaar gemeente Goeree-Overflakkee, minder afweet van het westen van het eiland dan van ons eigen oostelijk deel. Een stuk gebiedskennis is zeker op RO-gebied wel belangrijk. Maar dat vergt tijd’, aldus van Gurp, die in zijn betoog wijst op de verandering van monisme naar dualisme en de meer kaderstellende taak van de gemeenteraad. ‘We buigen ons nu over andere vraagstukken dan in mijn beginperiode. Heel het duurzaamheidsvraagstuk speelde toen helemaal niet. Nu is het een regelmatig terugkerend belangrijk onderwerp. Er wordt ook in onze gemeente veel werk van gemaakt’.

Actualiteit
‘Veiligheid wegen, leefbaarheid, zondagsrust en zondagsheiliging, op komen voor de zwakkere in de samenleving, zorg voor elkaar, ontferming over de verdrukten en vervolgden, een gezond financieel beleid om maar een aantal zaken te noemen waren vroeger steeds weer terugkerende agendapunten. Ze hebben nog niets aan actualiteit ingeboet. Denk ook aan de roep voor winkels open op zondag, armoedebestrijding, opvang asielzoekers, de begroting op orde zonder belastingverhoging’, zo somt hij op. Het gaat erom dat we als SGP, zeker als het om principiële zaken gaat, daar op een Bijbels verantwoordde manier mee omgaan. Om het met onze oud SGP-Tweede Kamerlid van der Vlies te zeggen: ‘We moeten het goud van het Woord omsmeden naar pasmunt voor deze tijd’.

Betrokken
Vervolgens gaat lijsttrekker Kees van Dam in op het verkiezingsprogramma: ‘Betrokken tot ín de kern!’ ‘Het woord ‘betrokken’ betekent volgens de Van Dale: ‘ermee gemoeid zijn, zich persoonlijk voor iets verantwoordelijk voelen’, maar ook: ‘er deel van uitmaken’. De raadsleden en andere betrokkenen die namens de SGP hun werk mogen doen op Goeree-Overflakkee, voelen zich verbonden met het eiland. Het wel en wee van het eiland gaat hen aan. Zij zijn ván het eiland en dragen verantwoordelijkheid vóór het eiland’, aldus van Dam. De SGP wil midden in de samenleving staan. Raadsleden zijn zichtbaar en bereikbaar. Met hart en ziel is de SGP tot in de (dorps)kern betrokken.

Kern
Daarnaast kan het woord kern worden uitgelegd met: ‘de hoofdzaak, het wezenlijke’. Dat raakt een dieperliggende, geestelijke grond. Juist in deze tijd is het belangrijk om op te komen voor Bijbelse principes – zoals de zondagsrust – die daaraan ten grondslag liggen.  Kern kan ook ‘het voornaamste van iets’ betekenen. Een van de kerntaken van de overheid is om oprecht het beste te zoeken voor de bevolking van ons mooie eiland. De rust, kust en ruimte bewaren en de kleinschaligheid van het eiland koesteren. Anderzijds ook het kernbegrip rentmeesterschap in de praktijk brengen; de aarde bouwen en bewaren.  In de kern van de SGP zit de zorg voor kwetsbaren, minderbedeelden en ouderen op het eiland. Daarbij hoort ook steun voor mantelzorgers. Een kern is ook het binnenste van een touwwerk van vier of meer strengen, wat een lijn veerkrachtiger en sterker maakt. Samen – overheid, organisaties, onderwijs en omgeving – kunnen we iets betekenen voor de samenleving en deze kerngezond houden.

Uitdagingen
Kandidaat-raadslid Simon van der Tang uit Ooltgensplaat blikte vooruit. Met welke onderwerpen en uitdagingen zullen we in de toekomst veel meer te maken krijgen? Daarbij zetten hij de landelijke ontwikkelingen en de zaken waar we op Goeree-Overflakkee mee te maken krijgen kort uiteen. Vanuit duurzaamheid en mobiliteit zullen dat de ‘Nul-op-de-Meter woningen’ zijn, daarnaast meer (snel)laadpalen en waterstoftankstations. Ook zal een slag gemaakt moeten worden in het verduurzamen van bestaande huur- en koopwoningen. In de zorg zien we landelijk een personeelstekort, bezuinigingen en oplopende kosten, terwijl we op ons eiland te maken krijgen met aanrijdtijden voor de ambulance, het in standhouden van het Ziekenhuis Van Weel-Bethesda, diverse samenwerkingen en ontschotting. Naast te kort aan personeel in de zorg zal dat ook voor techniek gelden en er zullen grote digitale veranderingen plaatsvinden in de samenleving’, aldus de hoogst genoteerde jongere kandidaat op de kandidatenlijst van de SGP.

Hoe zou die toekomst D.V. er dan na 2030 uit kunnen zien? Hij somt op: ‘We wonen in een huis wat betaalbaar en duurzaam is, rijden we in auto’s zonder schadelijke uitstoot, kunnen we onze zorg nog betalen en kan de volgende generatie de kansen en bedreigingen aan’.