Inloopavond windlocatie Noordrand op 25 april 2018

11 april 2018

Van 11 april tot en met 22 mei 2018 liggen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) voor windpark Kroningswind (plaatsingsgebied Noordrand) ter inzage. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op woensdag 25 april 2018 een inloopavond over het windpark. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennis nemen van deze stukken en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers

De ontwikkeling van het windpark Kroningswind is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Noordrand aan het Haringvliet. Deze gebiedsontwikkeling bestaat naast het opwekken van windenergie uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen en landbouw. Plaatsingsgebied Noordrand omvat de Halspolder, Kroningspolder en Zuiderdieppolder en is gelegen ten noorden van Melissant en ten oosten van Stellendam. Het grenst aan de dijk langs het Haringvliet aan de noordzijde, de weg Oudedijk/Kraaijenissedijk aan de zuidzijde en Zuiderdiepweg aan de oostzijde.

Het ontwerpbestemmingsplan dient als ruimtelijke onderbouwing voor het windpark Kroningswind. Het biedt het planologisch-juridisch kader voor de bouw van maximaal negentien windturbines met een tiphoogte van minder dan 150 meter. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen, een transformatorstation en toegangswegen mogelijk. De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de bouw van de negentien windturbines met bijbehorende voorzieningen.

Voor de ontwikkeling van het windpark is een gecombineerd plan- en project-MER opgesteld. Dit betekent dat de milieueffectrapportage is opgesteld voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. In de MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, slagschaduw, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Een passende beoordeling is niet noodzakelijk. De rapportage maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en vormt een bijlage bij de omgevingsvergunning.

Inloopavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op woensdag 25 april 2018 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van de stukken. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in ’t Haegse Huus, Haagsestraat 4-A in Stellendam. De avond heeft het karakter van een informatiemarkt en heeft geen plenair gedeelte. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.

Ter inzage en zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage zijn vanaf 11 april 2018 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. Men kan op zowel het ontwerp bestemmingsplan als op de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Als men op beide ontwerp besluiten een zienswijze wil indienen, dan kan men dit doen in één zienswijze voor beide besluiten. Er moet dan wel duidelijk in de zienswijze worden vermeld dat deze voor beide besluiten geldt.