Kadernota revitalisering recreatieparken onrechtmatige bewoning vastgesteld

13 april 2018

In de raadsvergadering van 12 april complimenteerde de SGP-fractie het college met voor de heldere kadernota, die nodig is voor revitalisering van recreatieparken met onrechtmatige bewoning. ‘Voor de SGP is de huidige situatie niet houdbaar en ook onwenselijk’, aldus woordvoerder C.G.M. Grinwis.

In het verleden is er door de gemeenteraad meerdere keren gesproken over recreatieterreinen die op een andere wijze gebruikt worden dan de recreatieve bestemming toestaat. Het gaat dan met name om permanente bewoning van recreatieparken en huisvesting van seizoenarbeiders. Vorig jaar mei is reeds middels een discussienota ingestemd met diverse beleidsopties die ingezet kunnen worden: handhavend optreden; Dubbel bestemmen: Recreatie en wonen; Legalisatie/Positief bestemmen: Wonen;Huisvesting van arbeidsmigranten; Ruimte voor ruimte regeling; Vereveningsstrategie.

 

Complex
‘Als we de nota lezen en de diverse oplossingen zien die zijn aangedragen toont dat des te meer aan dat we hier over een complex probleem spreken met brede maatschappelijke impact wat niet zomaar even op een achternamiddag is geregeld’, aldus Grinwis. ‘Dit vraagstuk vraagt om maatwerk en een integrale aanpak. In het plan van aanpak zoals geschetst in de nota kunnen wij ons vinden. Het zal echter zowel van de kant van de gemeente maar ook van de inwoners die het betreft de nodige inspanning vragen.  Er wordt ook helder geschetst dat verbonden kosten ten laste komen van  de betrokken woningbezitters.  Wat ons betreft is dat een juiste insteek.  Wij hopen dat betrokken dat ook zo zien als een investering in de toekomst.

Vitaal
De huidige woningmarkt is in verwarring om het zo maar eens uit te drukken. Ook op ons eiland is het een grote uitdaging om tot de invulling te komen van onze ambities als het gaat om het aantrekken van jonge gezinnen. Ook liggen er grote uitdagingen als het gaat om toetreding  van starters en huisvesting van ouderen op de woningmarkt. Wat onze fractie betreft heeft deze ambitie prioriteit. We willen benadrukken dat de revitalisering van de recreatieparken die ambitie niet in de knel mag brengen. Toch zien wij mogelijkheden maar ook de noodzakelijkheid om tot een vitale recreatiesector te komen. Nauw overleg met de provincie zien wij als  cruciale component in dit proces. Een vitale recreatiesector is in de eerste plaats ook het belang van de recreatie sector zelf. Wij willen er voor pleiten dat ook de sector stappen zet  samen met de gemeente om deze scheefgroei in de toekomst te voorkomen. Na afronding van dit proces zal het ook klip en klaar zijn wat onze betreft, vanaf dat moment zal er ook gehandhaafd worden binnen de dan nieuwe kaders.

Vertrouwen
Afronden hebben wij als SGP fractie  vertrouwen in de geschetste aanpak. De materie is zeer divers, complex, kortom uitdagend. Je komt ook dicht bij de kern van betrokken inwoners.  Maatwerk is gewenst. Het wordt een spannend proces en wij gaan dat met grote belangstelling volgen. Wij wensen het college ook alle wijsheid toe bij de uitvoering van deze kadernota’, zo besloot hij zijn betoog.

 

 

  •