SGP-fractie pleit voor solide financieel beleid

21 juli 2018

Op donderdag 12 juli hielden de fracties politieke beschouwingen op de kadernota 2019. Voor de begroting 2019 werden richtinggevende uitspraken gedaan. De SGP staat een behoedzaam financieel beleid voor. Gezien de huidige financiële positie, gezien de kaders van het coalitieakkoord pleitte de SGP op dit moment voor een anticiperend beleid. Daar waar er extra ruimte is en er meevallers zijn kan de raad besluiten om op onderdelen ambitieuze keuzes te maken. ‘Maar laten we de les ter harte nemen. Als het goed gaat reserveren voor de magere jaren. Zorg voor een sluitend huishoudboekje’, zo liet fractievoorzitter van Dam weten, met de geschiedenis van Jozef in gedachten. 

Hieronder de integrale bijdrage:

‘Voorzitter,

De SGP fractie wil iedereen die betrokken geweest is bij het opstellen van deze kadernota en het beantwoorden van de vele vragen bedanken. In het bijzonder het college bedankt voor deze kadernota van formaat.

Deze kadernota is de opmaat naar de begroting 2019. We willen de raad en het college toch nadrukkelijk meegeven dat voor de SGP fractie de begroting taak en kaderstellend is. In andere woorden, begroot zorgvuldig en realistisch en voer voorgenomen zaken uit in het begrotingsjaar. De onderuitputting moet beperkt blijven.  Daar is wat ons betreft nog steeds een verbeterslag te maken – planning en in control zijn hebben hier alles mee te maken. Geen verassingen, geen konijnen uit de politieke hoed.

PM-posten
Financieel is de zaak in control, daarvoor complimenten. Toch is een pas op de plaats geboden, we lopen nog wel de nodige risico’s. De SGP staat een behoedzaam financieel beleid voor. De kadernota bevat nogal wat PM-posten. Het ambitieniveau is hoog. Dat is goed. Toch moeten we keuzes maken, alles kan niet, financieel niet en organisatorisch ook niet. Ik noem een paar van die posten VCP-Middelharnis, Sommelsdijk, het Fort, duurzaamheidsmaatregelen, voetbalaccommodaties, een nieuwe gemeentehuis, zwembaden en doorontwikkeling Diekhuus, ik zou nog even door kunnen gaan. Voorzitter we hebben genoeg aan het voortzetten van het bestaand beleid en de kaders die het nieuwe coalitieakkoord ons aanreikt. Beperk de uitstapjes.

Lokale heffingen, de belastingen zullen als uitgangspunt maximaal trendmatig (inflatiecorrectie) verhoogd worden – duidelijk uitgangspunt in het coalitieakkoord.

Geen prioriteit
De bouw van een nieuw gemeentehuis is kostbaar, is risicovol. Wat de SGP betreft laat het rusten. Wat ons betreft geven we duidelijk prioriteit aan een professionele, klantgerichte organisatie met de gewenste cultuur. Dat gaat boven een nieuwe huisvesting, ook al zou die de genoemde elementen versterken.

Maatwerk
Wat het sociaal domein betreft: Laten we het budget ook vooral ten goede laten komen aan de doelgroep. Wellicht nog belangrijker is hoe mensen, die al in een kwetsbare positie zitten, benaderd worden; burgers die met bijstand te maken krijgen, die naar werk begeleid worden, een tegenprestatie moeten leveren, zorg of hulpmiddelen nodig hebben. beleidsmatig en procedureel mag alles op orde zijn maar vraagt in het bijzonder om maatwerk, om empathie en een andere mate van inventiviteit.  We verwachten dat hier op het brede speelveld van het sociaal domein aandacht voor zal zijn. Zoek de menselijke maat met respect voor juist de kwetsbare mens.

Voorzitter, bij de verkiezingen hebben de begrippen kust, rust en ruimte vaak geklonken. Vanavond willen we deze opnieuw noemen in het kader van recreatie.

Masterplan
De kust van ons prachtige eiland kenmerkt zich door een uitzonderlijk en uniek karakter van het aanwezige landschap. Het mag duidelijk zijn dat dit unieke landschap behouden moet blijven, ook voor het nageslacht. Het verder bebouwen van het karakteristieke gebied zal zeer zorgvuldig overwogen moeten worden. Zoals we altijd al hebben aangegeven zijn we voor een kwaliteitsslag die gemaakt mag en moet worden, ook zullen we kleinschalige uitbreiding in overweging nemen. Het wachten is op de verdere uitwerking van de recreatievisie. Het wachten is op het masterplan. Graag hier prioriteit aan geven.

Zondagsrust
Voorzitter, ik noem het in dit kader toch nog een keer: wees zuinig op de zondagsrust. We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat de zondag een rustdag behoort te zijn. Het is, zoals we altijd zeggen, de Dag van de Heere. Het is Gods gebod om een dag van rust in acht te nemen. Het is bovendien een grote zegen een dag in de week rust te mogen hebben, zeker als je hele dagen in de weer bent met het verdienen van geld en allerlei andere activiteiten.

We werken aan een aantrekkelijke woongemeente. Samen met partners werken we aan een goed functionerende woningmarkt. Juist de doelgroepen, jongeren en ouderen, starters verdienen bijzondere aandacht. College, pak de regierol in deze! Inmiddels zijn er mooie voorbeelden waar dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Dorpsraden
Voorzitter, de diverse presentaties en werkbezoeken van de dorpsraden in verschillende kernen hebben een zeer positieve indruk achtergelaten. Koester deze dorpsraden. Blijf vooral in gesprek en zoek naar een speelveld waar iedereen zich vrij in kan bewegen, we hebben te maken met vrijwilligers. Maatwerk, flexibiliteit mogen centraal staan.

Ambitieniveau
Dat brengt me bij het ambitieniveau bij de varianten. Ambitieus, anticiperend of behoudend. Voorzitter gezien de huidige financiële positie, gezien de kaders van het coalitieakkoord kunnen we op dit moment niet anders dan een anticiperend beleid voorstaan. Daar waar er extra ruimte is en er meevallers zijn kan de raad besluiten om op onderdelen ambitieuze keuzes te maken. Maar laten we de les ter harte nemen. Als het goed gaat reserveren voor de magere jaren. Hou de reserve positie in de gaten. Classificeer risico’s en zorg voor een sluitend huishoudboekje.

Lankmoedig
Het is een voorrecht om met elkaar verantwoordelijk te mogen zijn voor het besturen van onze mooie gemeente. Laten we dat ook met elkaar doen. Met respect voor elkaar: Lankmoedig zijn voor elkaar. Wat is dat voor ouderwets woord. Wat lankmoedigheid is? Dat je je boosheid zo lang mogelijk uitstelt, omdat je niet graag boos wordt. Omdat je tijd voor inkeer wil geven. Er is de Bijbelse oproep om tegenover medemensen lankmoedig te zijn.
Niet zo snel verstoord.
Niet zo snel boos.

Zoals een zeker dichter eens formuleerde: Probeer altijd iemands zwakke plek te ontdekken, dan weet je waar je hem niét raken moet. Een beetje meer lankmoedigheid kan onze samenleving en politiek goed gebruiken! En als partij die 100 jaar mee mag doen willen we dit uitgangspunt dan ook van harte steunen.

We wensen u allen van harte Gods Zegen toe’.