Verkiezingsprogramma | Voor een vaste waterkoers

30 januari 2019

Op D.V. 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Wij vragen uw aandacht voor de koers die Waterschap Hollandse Delta volgens de SGP-waterschappers in de komende bestuursperiode 2019 – 2023 moet volgen. Lees nu ons verkiezingsprogramma!

In West-Europa was het onderwerp van gesprek in 2018 vooral de droge zomerperiode. Er is in verhouding tot een gemiddelde neerslaghoeveelheid van 900 mm per jaar ongeveer 300 mm minder gevallen. Tevens is er veel water verdampt door de hoge temperaturen. In combinatie met droogte in de ons omringende landen heeft dit gezorgd voor een lage wateraanvoer via onze grote rivieren. Met als gevolg een lage waterstand, met stremmende scheepvaart tot ver in de herfst. Ook in de polders was er nauwelijks voldoende water. Hierdoor werd de landbouw, vooral elders in Nederland, vaak op rantsoen gesteld. In sommige gebieden mochten agrariërs hun gewassen niet beregenen.

Wat is de rol van een Waterschap hierin? Wat zijn de kerntaken van het Waterschap? Kort samengevat zijn waterschappen verantwoordelijk voor veilige dijken, voor schoon water en voor voldoende water. Daarnaast beheren waterschappen de wegen buiten de bebouwde kom van gemeenten. Ook zuiveren ze het afvalwater wat de inwoners en bedrijven produceren. Een besluit van het waterschap heeft direct gevolg voor uw leefomgeving en dus voor uw dagelijks leven.

Om bovengenoemde taken te kunnen uitvoeren heft het Waterschap middels haar partner SVHW-belasting. U krijgt elk jaar een aanslag voor watersysteemheffing, een zuiveringsheffing en afhankelijk van waar u woont, een wegenheffing in de bus. U bent dus ook financieel betrokken bij het Waterschap.

De SGP wil graag vanuit bijbels rentmeesterschap het beleid van het Waterschap mede vorm en inhoud geven. In dit verkiezingsprogramma zetten we daarom uiteen welke koers wij de komende bestuursperiode met het Waterschap willen varen. Hoe gaan we met uw leefomgeving om, waar leggen we de prioriteiten en waar gaan we uw geld aan besteden? Wij vertrouwen erop dat dit op 20 maart 2019 leidt tot uw stem op één van de SGP-waterschapsbestuurders!