SGP-Waterschapfractie presenteerde zich in Ouddorp

21 februari 2019

Met ervaren oud-bestuurders van het ‘oude’ waterschap Goeree-Overflakkee en familie van kantonniers werd de toon gezet bij de verkiezingsbijeenkomst voor het Waterschap dat de SGP-afdeling Goedereede dinsdag 19 februari jl. organiseerde, dat als titel meekreeg: ‘Houden we droge voeten op ons eiland?’ Vanuit de SGP Waterschap Hollandse Delta waren maar liefst 5 kandidaten aanwezig uit de top van de lijst. De interactieve bijeenkomst werd vormgegeven door een presentatie en een film over de uitgevoerde compenserende maatregelen voor het Kierbesluit.

SGP-lijsttrekker Wim de Jong beet de spit af met een presentatie over het werk van het Waterschap. ‘In het gebied van Hollandse Delta wonen 870.000 mensen. Niet te veel en niet te weinig water in de polders is een uitdaging voor het waterschap. Daarvoor zijn in totaal 65 gemalen nodig’. Hij gaf aan dat de capaciteit om water uit de polders te malen de komende jaren stapsgewijs verhoogd van 13 mm neerslag per etmaal naar 20 mm. Voor wat het wegbeheer betreft, heeft het Waterschap besloten om de wegen over te dragen aan de gemeenten. Omdat 1/3 van de wegen op Goeree-Overflakkee liggen (427 kilometer van de 1270 kilometer) betekent dit nogal wat voor het eiland. Vanuit de zaal klonk dan ook wat twijfel over dit voornemen. De Jong verzekerde dat de SGP erop blijft aandringen dat de overdracht een ‘warme’ overdracht moet zijn. De wegen worden in goede staat overgedragen en voor wat de wegenbelasting betreft die zal bij het waterschap vervolgens vervallen.

Uitdagingen
Vervolgens ging Albert Jan van de Berg, de nummer 2 op de kandidatenlijst, in op de uitdagingen waar het Waterschap de komende jaren voor zal staan. De modellen geven aan dat de zeespiegel stijgt en er meer rivierwater komt. Dat komt allemaal samen in de Delta. Ook refereerde hij aan de klimaatverandering met hevigere neerslag, langere droogteperioden en hogere temperaturen. ‘We dienen dus waakzaam te zijn op de zeeweringen en rivierdijken. De SGP heeft hier in 2015 reeds een motie ingediend, waarvan begin 2019 de eerste resultaten werden gepresenteerd. De SGP zal dit zeker blijven volgen en wil hier graag in blijven meedenken’, aldus de SGP-er.

Speerpunten
In het derde blok gaf Ouddorper Peter Grinwis, de nummer 4 op de SGP-lijst, aan waar de SGP-Waterschapfractie de komende vier jaar voor staat. Vijf speerpunten zijn daarbij van belang: Veiligheid voorop (voor dijken, wegen en medewerkers). Rentmeester zijn met bijzondere aandacht voor de schepping, zorgvuldig omgaan met grondstofvoorraden en energiebronnen en aandacht voor het terugdringen van medicijnresten in het oppervlaktewater. Een klimaatbestendig beleid rekening houdend met te veel en te weinig water. Focus op kerntaken: droge voeten, schoon en voldoende zoetwater en een realistische ambitie met concrete tussendoelen voor CO2 neutraal in 2030 en circulair in 2050.

De aanwezigen konden hun positief kritische vragen over wegen, baggeren, voldoende water in de polders, aandacht voor schade aan de wegen, kierbesluit e.d. stellen aan de sprekers die benadrukten dat een stem op de SGP een waardevolle stem zal zijn.