Algemene beschouwingen op Kadernota 2020

13 juli 2019

Op donderdagavond zes juli gaven de politieke partijen hun algemene beschouwingen over de kadernota die de opmaat is voor de begroting 2020. In de bijdrage van de SGP wijst fractievoorzitter van Dam op het hoge ambitieniveau van de gemeente en de nodige financiële inspanningen die er gedaan moeten worden. Ook gaf hij het college mee om de menselijke maat te hanteren voor kwetsbare groepen in de samenleving. Verder wees hij op de lonkende Eneco gelden. ‘Ga daar verstandig mee om’, zo was de boodschap van de SGP. Onderstaand de integrale bijdrage vanuit de SGP:

‘Voorzitter,
Even vooraf, het belangrijkste politieke moment van het jaar, de algemene beschouwingen afdoen in 5 minuten kan echt niet. Wellicht kom ik daar in tweede termijn nog op terug! De SGP-fractie wil iedereen die betrokken geweest is bij het opstellen van deze kadernota en het beantwoorden van de vele vragen bedanken. Opnieuw willen we de raad en het college nadrukkelijk meegeven dat voor de SGP-fractie de begroting taak- en kaderstellend is. Met andere woorden: begroot zorgvuldig en realistisch en voer voorgenomen zaken uit in het begrotingsjaar.

Ambitieniveau
Financieel lijkt de zaak in control, daarvoor complimenten. Toch is een pas op de plaats geboden, we lopen nog wel de nodige risico’s. De SGP staat een behoedzaam financieel beleid voor. De kadernota bevat nogal wat PM posten. Het ambitieniveau is vrij hoog. Dat is goed. Toch moeten we keuzes maken. We bemerken steeds meer een worsteling als het gaat om het spanningsveld ambitie en beschikbare middelen. Stel prioriteiten en doe de dingen die nut en noodzaak hebben. Hou daarnaast rekening met het laadvermogen – om het woord nog een keer te gebruiken – van de organisatie. En voorzitter, college, wilt u ons meenemen in dit traject van keuzes maken en prioriteiten stellen, confronteer ons niet met een begroting die klaar is en waar getekend kan worden bij het kruisje, nogmaals neem de raad mee!

Lokale heffingen
Lokale heffingen, de belastingen zullen als uitgangspunt maximaal trendmatig (inflatiecorrectie) verhoogd worden – duidelijk uitgangspunt in het coalitieakkoord. Wethouder, in hoeverre zijn verhogingen werkelijk inflatievolgend, of snoepen we er stiekemweg nog wat bij?

Wat het subsidiebeleid betreft, bij ons komt de gedachte naar boven dat we hier en daar toch meeveren. Laat vooral het standpunt gelden dat iedereen in principe de eigen broek op moet houden, lukt dat niet dan kan een beroep op de gemeente worden gedaan. De vanzelfsprekendheid moet er echt af.

Eneco gelden
Wees zorgvuldig met de lonkende Eneco gelden. Het is niet verstandig om dit zomaar in te zetten. Deze extra ruimte benutten is oké, maar zorg dat het jaarlijks in de begroting blijft verwerkt (rente/kapitaalslasten), en zorg daarmee uiteindelijk dat deze reservepot op niveau blijft. Daarmee houdt de gemeente financiële armslag. Handel alsof we nog steeds aandelen in bezit zouden hebben, waarbij we de dividenduitkeringen benutten. Daar moeten we zuinig op zijn.
Hoe denkt het college om te gaan met eventuele tegenvallers of risico’s? de speelruimte is wel beperkt binnen de door de raad gestelde kaders. Een greep uit de reserve, of inzet Eneco gelden valt wat de SGP-fractie betreft duidelijk buiten deze kaders.

Menselijke maat
Wat het sociaal domein betreft: Laten we het budget ook vooral ten goede laten komen aan de doelgroep. Wellicht nog belangrijker is hoe mensen, die al in een kwetsbare positie zitten, benaderd worden; burgers die met bijstand te maken krijgen, die naar werk begeleid worden, een tegenprestatie moeten leveren, zorg of hulpmiddelen nodig hebben. Beleidsmatig en procedureel mag alles op orde zijn maar het vraagt in het bijzonder om maatwerk, om empathie!  We verwachten dat hier op het brede speelveld van het sociaal domein aandacht voor zal zijn. Zoek de menselijke maat met respect voor juist de kwetsbare mens. De inzet voor een dementievriendelijke gemeente is een prima route, geef hier concreet invulling aan waarbij de cliënt centraal staat. Jeugdzorg verdient onze aandacht, te lange wachtlijsten, stroperige procedures en de dreiging van budgetten die overschreden worden. Voorzitter, heb oog voor de kwetsbare groep mensen WSW-personeel. Daar waar veiligheid en geborgenheid nodig is moeten we dat ruimhartig kunnen bieden.

Voorzitter, ik noem het in dit kader toch nog een keer: wees zuinig op de zondagsrust. We komen hier later op de avond nog op terug.

Nogmaals 5 minuten is ondoenlijk. Welke waarde hechten we nog aan algemene beschouwingen, zijn we oprecht benieuwd naar de algemene visie van fracties onderling?

Tot slot wensen we u allen van harte Gods Zegen toe. Van Hem mogen we alles verwachten, en in Hem mogen we ook de toekomst vol verwachting tegemoetzien.

Ik dank u’.