Nieuw college waterschap wil huis op orde brengen

10 juli 2019

* Komende jaren veel extra geld nodig voor onderhoud *

De afgelopen vergadercyclus van het Waterschap Hollands Delta (WSHD) heeft weer boeiende besluitvorming opgeleverd. In de ditmaal gecombineerde commissie Water, samen met de commissie Wegen/Waterkeringen/Vergunningen (WWV) lag het zwaartepunt van de discussie nog op Burap-1. Daarnaast is gesproken over het document van het college met als titel: ‘Het huis op orde’, waarin een inhaalslag m.b.t. onderhoud wordt voorgesteld waarmee een bedrag van bijna 200 miljoen mee gemoeid zal zijn.

Burap
De periodieke financiële kwartaalrapportage (Burap-1) is nog onder verantwoording van het oude college opgesteld en laat een verwacht tekort zien van 2.9 miljoen. Vooral bij de waterzuiveringen is extra geld voor onderhoud nodig. Illustratief voor de schrijnende onderhoudssituatie bij Zuiveren is de mededeling dat de grote zuivering Dokhaven in Rotterdam in 2019 zeer vermoedelijk tijdelijk niet aan zijn verplichte zuiveringsrendementen kan voldoen. Hier gaat nu een deel van het extra geld naartoe. Ook Slibvergistingsinstallatie Sluisjesdijk, eveneens in Rotterdam, blijft aandacht vragen, al lijkt hier de (veiligheids)situatie nu inmiddels wel onder controle te zijn. Een ander aandachtspunt was de “tweede toetsing” van het watersysteem, nodig om droge voeten te houden in de toekomst. Deze is op hoofdlijnen afgerond, maar de definitieve financiële doorrekening hiervan laat nog op zich wachten.  SGP’er Albert-Jan van den Berg heeft in deze commissie zijn zorgen over bovenstaande punten, met name over Dokhaven, uitgesproken en het college opgeroepen de zaak op orde te brengen. In de Verenigde Vergadering (VV) van 3 juli is de Burap-1 ook breedvoerig besproken en met wat kanttekeningen, ook van de SGP, aangenomen.

Het huis op orde
Een ander belangrijk stuk op de VV-agenda was de notitie van het nieuwe college “het huis op orde”. In dit stuk, dat zelfs nog na de commissievergaderingen verscheen, heeft het nieuwe college getracht te huidige onderhoudssituatie over de hele breedte van het waterschap te evalueren. Aan de organisatie is gevraagd per programma (Veiligheid, Zuiveren, Water, Wegen) hoeveel extra geld men nodig denkt te hebben om de komende collegeperiode de zaak qua onderhoud op de rit te krijgen. Hieruit kwam het astronomische bedrag van 186 miljoen euro voor de komende 4 jaar. N.B. de huidige jaarlijkse begroting ligt rond de 170 miljoen euro! Het laatste woord over deze bedragen is vanzelfsprekend nog niet gesproken.

Extra werk in 2019
Wel werd op de VV van 3 juli besloten over een “voorschotje” hierop. Het college heeft de VV concreet gevraagd in te stemmen met een extra bedrag van 6,8 miljoen voor 2019. Dit bedrag komt dus bovenop de bestaande begroting van 2019 en zal deels uit de reserves komen en deels als krediet beschikbaar worden gesteld. Het programma Zuiveren krijgt hiervan 2.15 mln, Waterketen 1 mln, en Bestuur en Organisatie 0,64 mln om vast wat extra personeel aan te kunnen trekken. Voor de Wegen, wordt een krediet gevraagd van 3 miljoen om reeds in 2019 een aantal wegen te kunnen opknappen. SGP’er Wim de Jong heeft zijn steun aan deze notitie toegezegd. Wel leven er bij de SGP vragen over de haalbaarheid op het gebied van uitvoering. Krijgt de organisatie dit werk wel aanbesteed en uitgevoerd? Er ligt immers een verleden achter ons van altijd maar vooruitgeschoven projecten. De arbeidsmarkt is nu krap, personeel werven is lastig, maar het college, samen met de nieuwe Secretaris Directeur gaan er vol moed tegenaan. Het voorstel is slechts met enkele stemmen tegen, breed aanvaard.

Kader
Komende weken, vlak voor de zomervakantie zal in een informatieve VV vergadering nog gediscussieerd worden over de financiële kaders voor 2020. Dan zal er hopelijk ook meer duidelijkheid komen wat deze grote maar noodzakelijke plannen gaan betekenen voor de burgers. Immers, het extra geld dat wordt uitgetrokken zal op korte of langere termijn opgebracht moeten worden door de bedrijven, inwoners en gebruikers van ons gebied. Wij van de SGP houden de vinger aan de financiële pols.

bron: wshd.sgp.nl