SGP-WSHD eens met voorgestelde richting bij Waterschap

25 juli 2019

Op woensdag 17 juli 2019 vond er een gezamenlijke vergadering plaats van de drie commissies welke actief zijn binnen het bestuur van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). Ondanks dat deze avond laat in het vergaderseizoen plaats had, vond het college van Dijkgraaf en Heemraden (D&H) het van belang alle fracties, welke deel uit maken van de Verenigde Vergadering (VV), te raadplegen over de koers welke in de recent aangevangen bestuursperiode gevolgd moet gaan worden.

Wat speelt er?
Op de VV van 3 juli was de notitie ‘Het huis op orde’ reeds oriënterend aan de orde geweest. Nu kregen we een presentatie over de uitwerking van deze notitie en de effecten daarvan op de technische installaties, de wegen en op de organisatie. En uiteindelijk uiteraard de vraag in hoeverre de waterschapsbelasting hiervoor verhoogd moet worden. Wat is er eigenlijk aan de hand bij het WSHD? Om de achterstand in onderhoud bij (zuiverings)installaties, wegen en versterking personeelsbestand te kunnen betalen is in bestuursperiode 2019-2023 een bedrag benodigd van circa 110 miljoen Euro, en de jaren daarop aansluitend nog eens een bedrag van circa 75 miljoen Euro. Dit leidt met een pakket ondersteunende maatregelen tot een geschatte stijging van de waterschapsbelasting van gemiddeld 15% in 2020.

Inbreng aan het debat
Onderstaande punten zijn door de SGP-WSHDfractie aan de orde gesteld tijdens de discussie.

– Blijven de ambities wat betreft CO2 neutraliteit (2030) en volledig circulair (2050) in stand zoals eerder afgesproken? Vanuit D&H kwam de bevestiging dat dit ongewijzigd blijft.

– Overdracht van wegen. Uitgangspunt is vooralsnog dat de wegen worden overgedragen. Al komt dit punt in het najaar opnieuw ter discussie. SGP vindt het wel jammer dat alleen de echte knelpunten bij het wegonderhoud aangepakt gaan worden. Het college van D&H verzekert dat onveilige situaties te allen tijde worden aangepakt.

– Cruciaal is of we het benodigde personeel tijdig kunnen werven? Dit wordt onderschreven door D&H. Het wordt daarom echt een kernpunt om tijdig de juiste mensen te kunnen aantrekken.

– De weerstandsratio is een waarde die aangeeft of een instelling in staat is om financiële risico’s te kunnen opvangen. Binnen de gepresenteerde cijfers wordt nu uitgegaan van een waarde van 1.2. Volgens D&H is dit als ondergrens nog net acceptabel.

Wat vinden we ervan?

Als SGP-WSHD hebben we aangegeven positief te staan tegenover de gepresenteerde denkrichting. En geven het college mandaat om op basis van deze notitie de begroting 2020 en meerjarenbegroting uit te werken.

Ook opgemerkt dat we in principe ons uitspreken om voor alle waterschapsbelasting betalende groepen een gelijke tariefstijging na te streven.

Verder vinden we dat bij de uitwerking van de plannen er niet getornd mag worden aan het vigerende kwijtscheldingsbeleid. Niet alle burgers zijn in staat hun belastingplicht na te komen. Deze mensen verdienen onze steun.

Hoe verder?
De komende maanden worden de cijfers uit de notitie ‘Het huis op orde’ verwerkt in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Deze stukken komen, bij leven en gezondheid, in oktober-november uitvoerig aan de orde in de commissies en VV.

Voor nu: allen een fijne vakantieperiode gewenst!