Welke maatschappelijk initiatieven laat u ondersteunen door een projectsubsidie?

17 juli 2019

Verenigingen, stichtingen en dorpsraden kunnen bij de gemeente Goeree-Overflakkee projectsubsidie aanvragen op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie of preventie & vroegsignalering. Voor een activiteit die plaatsvindt ná 1 november 2019 dient de aanvraag vóór 1 september  2019  bij de gemeente te zijn ingediend.

Dien uw subsidieaanvraag in voor 1 september 2019!

Waar moet een aanvraag aan voldoen?
Projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie en/of preventie & vroegsignalering komen in aanmerking voor de Projectsubsidie maatschappelijke initiatieven. De projectsubsidie is vooral bedoeld om initiatieven die vernieuwend zijn een duwtje in de rug te geven en nieuwe samenwerkingsverbanden op Goeree-Overflakkee te stimuleren. De aanvragen worden aan de hand van een aantal criteria gewogen, waarna er een score wordt toegekend aan de aanvraag. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt de subsidie toegekend aan de projecten met de hoogste score.

Maatschappelijke bijdrage
Het doel van de projectsubsidies is om diverse door de gemeenteraad vastgestelde doelstellingen te realiseren, zoals:

  • Verbreding van het sportaanbod en een hoger aantal deelnemers aan sportieve activiteiten;
  • Een groter cultureel aanbod en meer beleving van cultuur;
  • Het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de gezondheid van inwoners;
  • Het stimuleren en aantrekkelijk maken van recreatie op Goeree-Overflakkee;
  • Ondersteunen en waar mogelijk verbeteren van het welzijn van alle inwoners door het benutten van kansen en mogelijkheden op het gebied van preventie.

Een aanvraag indienen
Aanvragen voor een projectsubsidie kunnen zes keer per jaar (vóór 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november), via het digitale aanvraagformulier, worden ingediend. Zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee maanden na de uiterste aanvraagdatum, wordt de indiener geïnformeerd of er projectsubsidie toegekend wordt. Het is belangrijk dat de indiener alle gevraagde stukken correct en volledig aanlevert. Het gewenste subsidiebedrag moet duidelijk zijn en een begroting moet worden toegevoegd. “Als er belangrijke stukken ontbreken gaan op zichzelf goede projecten wellicht verloren en doen organisaties zichzelf en hun publiek tekort”, zegt wethouder Berend Jan Bruggeman.

Voorbeelden van toegekende projectsubsidie
Van de aanvragen voor de vierde tranche 2019 zijn de aanvragen van Stichting Oogcafé Goeree-Overflakkee, voor de kosten van een lunch bij Entrez en het bezoeken van de Pluktuin in de Oostdijk in Goedereede mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie. Het is voor slechtzienden en blinden lastig is om uit eten te gaan. Zij voelen zich bekeken en onzeker. In het kader van een inclusieve samenleving is het mooi dat twee groepen met totaal verschillende beperkingen elkaar door deze activiteit ontmoeten. De pluktuin werd bezocht om de anderen zintuigen te motiveren, voelen en ruiken.

Daarnaast is een aanvraag van het Streekmuseum gehonoreerd, om de tentoonstelling van de gevonden muntschat verder door te ontwikkelen. De munten komen in een digitale catalogus te staan. Dit vereist een deskundige partij om de munten in beeld te brengen. Er wordt samengewerkt met de Motte en het streekarchief. Dit is een zeer waardevolle aanvulling op de huidige expositie.

Ook de aanvragen van Ons Dorpshuis Nieuwe-Tonge (Fuif ‘s inn, feestavonden voor mensen met een handicap), MTB Flakkee (uitbreiding van de bestaande routes, aanleg nieuwe routes ‘west’ en ‘midden’) en de Stichting tot Behoud Beugsloep MD10 Johanna Hendrika (voor een vrijwilligersvergoeding voor de restauratie aan de MD10 en het bouwen van een sloepje) zijn toegekend.

Vragen?
Meer informatie over de Projectsubsidie Maatschappelijke initiatieven en het aanvraagformulier vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/subsidie. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annemieke het Jonk, contactfunctionaris verenigingen. Zij werkt van maandag- tot en met donderdagochtend en is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: a.hetjonk@goeree-overflakkee.nl.