Voorzittershamer in andere handen

11 september 2019

Op donderdag 12 september zal Kees van Dam, jarenlang fractievoorzitter van de SGP-fractie op Goeree-Overflakkee, afscheid nemen van de gemeentepolitiek. In de fractievergadering van 10 september droeg Kees van Dam de leiding van de fractie over aan Hendrik Herweijer.

Onderstaand artikel stond dinsdag 10 september in het Eilanden Nieuws:
GOEREE-OVERFLAKKEE – “Afscheid nemen is niet gemakkelijk. Je laat iets achter dat je lief en dierbaar is. Het is ingrijpend. Maar het besluit daartoe is weloverwogen genomen. Ik ben dankbaar voor de kracht die ik ontvangen heb om bijna 21 jaar actief in het politieke veld te hebben mogen werken. Eerst In de raad van Middelharnis en na de herindeling in 2013 in de volksvertegenwoordiging van Goeree-Overflakkee. Het is goed zo”. Aan het woord is Kees van Dam, fractieleider van de SGP, plaatsvervangend raadsvoorzitter, die donderdagavond officieel stopt met het (politieke) raadswerk.

Tekst: Jaap Ruizeveld | Foto: Wim van Vossen Fotografie

Een combinatie van aspecten ligt aan zijn besluit ten grondslag. “Enerzijds heeft het te maken met mijn nieuwe functie, manager vastgoed in de recent gerealiseerde eilandelijke fusiecorporatie. (Het samengaan Van Beter Wonen Ooltgensplaat en Goedereede, Woongoed GO en Fides Wonen). Het is een breder contact dan ik in mijn functie bij Woongoed had. Formeel gezien zou het kunnen, maar het voelt niet goed. Je zit met ambtenaren en wethouder aan tafel. Voert onderhandelingen en de volgende dag of avond kom je elkaar tegen in de gemeenteraad. Dat past niet in mijn opvattingen over integriteit.

Tijdsbesteding
Anderzijds is er het aspect van tijdsbesteding. Je wordt ouder en vindt het fijn om beschikbare uren anders te kunnen invullen. Meer thuis te kunnen zijn. Tijd te delen met vrouw, kinderen, familie en mensen om mij heen. Eerlijk gezegd er is altijd ruim draagvlak geweest bij hen voor mijn politieke werk. Maar het speelt wel allemaal mee”, zegt Van Dam. Wat ga je missen?. “Zeker de onderlinge (informele) contacten die je hebt. Met college, raadsleden, organisatie en uiteraard onze inwoners in de dorpskernen. En absoluut de plezierige fractievergaderingen waar gemiddeld met een man of 10 (inclusief schaduwfractieleden) al discussiërend over dossiers en onderwerpen naar een richtinggevende standpuntbepaling werd toegewerkt. Ik vond dat bijzonder fijn”.

Bepalende dossiers
Terugkijkend noemt Van Dam desgevraagd enkele dossiers die uitermate bepalend zijn en zijn geweest voor de gemeente. Voor het eiland Goeree-Overflakkee. Over de herindeling: “Een beladen besluit met aanvankelijk veel scepsis en weerstanden. Als voorstander van die samenvoeging zag ik overigens dat er een gevoel groeide dat men het eiland als één gemeente ging beschouwen. Het bracht elkaar dichter bij een. Tegenstellingen zijn wat vereffend. Identiteitsaspecten mogen daarbij best worden benoemd. Ooltgensplaat is geen Ouddorp. Positieve ombuigingen naar een eenheid waarop men trots is en waar ruimte kan zijn voor nuanceringen”. Dan de financiële perikelen die opgelost moesten worden. Met unanieme krachtsinspanning is het negatieve aspect weggewerkt en omgebogen naar een begroting met perspectief.

Windenergie
“Het grootste hoofdpijndocument. Hier moest de politiek mee worstelen. Het is op onze agenda gezet. Wij hebben er niet voor gekozen. Wel werd gevraagd om onze bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Door de regie in eigen hand te houden konden wij op onderdelen nog wel invloed uitoefenen. Een uiterst gevoelig onderwerp voor onze inwoners in de dorpen. Je moest kiezen met de wetenschap dat je het niemand naar de zin kon maken. Dat was zwaar. Hoe was het uit te leggen?. Het heeft mij persoonlijk diep geraakt”.

Eilandmarketing
Onze gemeente heeft zich op velerlei terreinen flink op de kaart gezet. Er is belangstelling hoe hier zaken worden aangepakt. Niet alleen vanuit de regio maar ook van ver daarbuiten staan wij in de schijnwerpers. Eilandmarketing en zeker items duurzaamheid / energieneutraal zijn in 2020, alsmede innovatieve ideeën rond waterstof en inzet bij andere bedrijfstakken scoren. Die aanpak is bewust gekozen en levert positieve resultaten op. Wij moeten echter alert blijven. Wij zijn ook kwetsbaar. Zo vragen o.a. werkgelegenheid en aantrekken van bedrijven, vergrijzing, onderwijs, woonproblematiek en mogelijkheden voor onze jongeren voortdurend aandacht. Dan toerisme en recreatie. In onze prachtige eilandelijke omgeving zijn er aantrekkelijke recreatieve mogelijkheden. Echter het moet passen bij de identiteit van dorpen. Daar maakt zondagsrust van oudsher deel vanuit. Geen recreatie die strijdig is met omvang en draagvlak voor de bewoners. De behoefte aan recreëren zal blijven toenemen. Daar dien je rekening mee te houden. Ons richten op gezinnen, senioren, mogelijkheden scheppen voor bezoekers met een beperkte beurs. Signalerend dat er – met kwaliteitsimpulsen – nog ontwikkelingsslagen te maken zijn. Maar de grens is wel bereikt. Ook omdat de seizoenen steeds meer verlengd worden naar het jaar-rond, ontstaan er weerstanden door drukte en overlast”, stelt Van Dam.

Veranderingen
“Er is veel veranderd in de afgelopen jaren. De schaalgrootte. Meer fracties en nu 29 raadsleden. Er is een ander speelveld gekomen. Constaterend dat de betrokkenheid van burgers bij de politiek, zeker als het zich niet in de eigen directe omgeving afspeelt, flink is gedaald. Daar dienen wij als volksvertegenwoordigers op in te spelen. Met kernbezoeken. Op straat luisteren wat er speelt. Die informatie dan onderdeel laten zijn van te behandelen dossiers. In onze raadsvergaderingen meer efficiënt handelen. Op hoofdlijnen debatteren richting besluitvorming. Uiteraard met ruimte voor politieke meningsverschillen daarbij. Wel met de wetenschap dat burgers thuis en belangstellenden op de tribune snel afhaken. Zeker als het urenlange vergaderingen zijn. Ik vind dat wij in de gemeenteraad best respectvol met elkaar omgaan. Het is geen raad waar het hard tegen hard gaat. Dat neemt niet weg dat het debat zich af en toe wat scherper afspeelt zoals bij punten als zondagsrust en openstelling van een zwembad”.

Verwonderd
Was de fractievoorzitter vroeger nagenoeg ook de woordvoerder op alle dossiers, nu zijn die portefeuilles verdeeld over fractieleden. Dat is goed geeft Van Dam aan. Gerichte kwalitatieve diepgang die een éénling niet of nauwelijks kan behappen. Zeker extra zwaar bij ingewikkelde onderwerpen. De rol van de fractievoorzitter is veranderd. Hij had daar geen moeite mee. Zijn afscheid staat voor de deur. “Nee, ik zal me niet meer met de politiek bemoeien. Dat moet je niet willen. En hij benadrukt terugkijkend: Alles hebben wij gezamenlijk gedaan. Ik heb getracht zorgvuldig keuzes te maken. Nooit mijn eigen zin doorgedrukt maar ongetwijfeld heb ik in mijn werk mensen tekortgedaan of was ik iets te scherp. Zijn slotwoorden. “Ik kijk met verwondering achterom. Verwonderd dat deze periode zo snel is voorbijgegaan. Bovenal verwonderd dat ik de kracht van de Heere heb ontvangen om dit mooie werk te kunnen doen”.