SGP steunt nieuwe inzamelmethode van grondstoffen

19 november 2019

Het is alweer enige tijd geleden dat we als raad kennisnamen van de resultaten van het huidige afval beleidsplan 2015-2020. De teleurstellende resultaten die daaruit naar voren zijn gekomen hebben geleid tot een vervroegd grondstoffenbeleidsplan. Whats in the name. In een tijd van stikstof en PFAS is er veel veranderd en hebben we in plaats van een nieuw afvalstoffenbeleidsplan een grondstoffenbeleidsplan. ‘Dat spreekt ons als fractie zeer aan, een positieve kijk op de zaak is motiverend om gestelde doelen te gaan halen’, aldus woordvoerder Corné Grinwis in de raadsvergadering van donderdag 14 november jl.

De SGP vindt het van belang dat we op verantwoorde wijze omgaan met onze schepping. De opdracht die voorligt is de aarde te bouwen en te bewaren. Dat betekent dus dat we zuinig om moeten gaan met grondstoffen die de aarde ons biedt maar ook met afval dat wat ons betreft NIET in natuur en milieu thuishoort. Aandacht voor zwerfafval blijft nodig, het nieuw in te zetten beleid moet daar wat ons betreft een positieve bijdrage aan leveren.

Circulair
Circulariteit, van afval naar herbruikbare grondstof, is een cruciaal onderdeel van de weg die ingeslagen gaat worden. Wat de SGP-fractie betreft krijgt dat straks een prominente plaats in de verdere uitwerking, met name in de communicatie naar onze inwoners. Als consument heb je bij je aankoop al invloed op hetgeen er straks in je afval c.q. grondstofbak beland. Wij vinden het ook van belang dat de burger straks gaat zien waar en hoe hernieuwde grondstoffen worden ingezet. Het moet boven alle twijfel worden verheven dat de nieuw ingeslagen weg een positieve duurzame bijdrage oplevert wat onze inwoners moet motiveren om maximaal resultaat te behalen.

Uitdaging
Een nieuwe aanpak is hard nodig, we komen van ver. Op dit moment zitten we op een 272 kg restafval per inwoner, het aantal kilo’s neemt zelfs toe terwijl we een daling willen zien. Het doel is 50 kg in 2025. Dat is zonder meer een uitdaging te noemen.

Het roer moet om, een stevig pakket maatregelen en benodigde investeringen zijn daarom noodzakelijk. De resultaten, die worden geboekt in gemeentes waar diftar en omgekeerd inzamelen inmiddels praktijk zijn, hebben ons als SGP-fractie overtuigd dat dit ook voor onze gemeente de beste aanpak is.

We beseffen dat dit nieuwe beleid het nodige vraagt van onze inwoners. Een goed doordacht communicatieplan is wat ons betreft noodzakelijk evenals ‘monitoren van’ en ‘delen van’ behaalde resultaten. Successen moeten gevierd worden met onze inwoners. ‘Zet niet een container over de schutting maar ga het gesprek aan en leg onze burgers uit wat wel en niet in een container hoort. Een handleiding lijkt ons geen overbodige luxe’, zo riep hij de wethouder op.

Loopafstand
‘Goed gedrag wordt straks beloond. Enerzijds moet dat significant merkbaar zijn, de vervuiler betaald, anderzijds moet zwerfafval voorkomen worden. Om tot een juiste balans te komen is tariefstelling van belang maar ook dat er voldoende ondergrondse containers komen in de wijken als we starten met omgekeerd inzamelen. We hebben wat nagezocht, het college zou daarbij naar een richtlijn van maximaal 150 meter loopafstand moeten streven wat ons betreft. Dat geven we graag mee bij de nadere uitwerking’, zo stelde de SGP-er in zijn betoog.

‘Heb oog voor onze inwoners trek voldoende tijd uit om het gesprek aan te gaan en biedt ruimte voor maatwerk. Houdt rekening met onze steeds groter wordende groep ouderen maar denk ook aan onze jongeren geef voorlichting op de scholen. Iedereen moet straks mee kunnen doen en ook weten wat hij of zij moeten doen. Dat geldt ook voor betaalbaarheid, al eerder hebben we aandacht gevraagd voor verdeling van de kosten. Deze moeten reel en te dragen zijn. Grote verschuivingen van lasten lijken ons alleen reel als je afwijkt van de beleidsvoorschriften’.

Voorbeeldfunctie
Als gemeente hebben we een voorbeeldrol, enerzijds hoe de gemeente omgaat met afval, anderzijds dat er goede service wordt verleend. Te vaak is in het verleden gebleken dat ophaal frequenties te laag zijn of verzamelcontainers niet echt een visitekaartje waren. Dat behoort wat ons betreft tot het verleden met nieuwe beleidsplan.

Met een compliment aan het college sloot hij zijn bijdrage af: ‘Een complex dossier wat voortvarend is opgepakt door het college en in onze ogen tot een goed beleidsplan heeft geleid. Voor zover wij zien zijn alle aanbevelingen van de rekenkamer meegenomen. Complimenten daarvoor. Wij kunnen dit als SGP-fractie van harte steun en kijken uit naar het uitvoerings- en communicatieplan. We wensen het college veel succes en wijsheid bij de verdere uitwerking’.