Weer meer schade met oud-nieuw viering – ‘onacceptabel’

8 januari 2020

In de nieuwjaarstoespraak sprak burgemeester Grootenboer haar waardering uit voor de vele vrijwilligers die actief zijn op ons eiland. Ook de hulpverleners werden bedankt voor hun inzet. Hoewel de nieuwjaarsviering ‘rustig’ was verlopen, is er in de gemeente toch voor bijna 100.000 euro aan schade te melden. Dat is onacceptabel. ‘Er zijn weer bushokjes en verkeersborden vernield, kolken opgeblazen, er is schade aan asfalt en bestrating, hekwerken, speeltoestellen en nog veel meer. Een teleurstellende en zinloze verspilling van gemeenschapsgeld’. Ook gaf ze steun aan de publieke opinie om gebruik van vuurwerk aan banden te leggen: ‘Gelukkig zie ik dat de publieke opinie aan het kantelen is en dat zich een meerderheid aftekent voor het afschaffen van consumentenvuurwerk. Dit is volgens mij het moment dat het kabinet de knoop door moet hakken. Want hoeveel incidenten, slachtoffers en schade zijn er nog nodig om het kabinet te laten beseffen dat dit zo echt niet langer kan!’ Lees de volledige tekst hieronder:

‘Goedenavond dames en heren,

Van harte welkom in de Grutterswei bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree- Overflakkee! In het bijzonder heet ik de aanwezige nieuwe inwoners in onze gemeente van harte welkom. Fijn dat u in onze gemeente bent komen wonen. Wij verwelkomen u graag.

En wéér is er een jaar voorbij. We staan op de grens van een nieuw decennium. De start van een nieuw jaar is traditiegetrouw een mooi moment om samen terug te kijken en de blik op de toekomst te richten. Het belangrijkste deel van deze avond vind ik altijd het laatste deel, waarin we elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten en onze toekomstplannen kunnen bespreken. Ik zie weer dat veel inwoners, ondernemers en relaties de moeite hebben genomen om hier aanwezig te zijn. Ik spreek u vanavond graag persoonlijk over hetgeen ú, hetgeen ons bezighoudt!

2019 is voor mij en velen van u weer voorbijgevlogen. Een jaar waarin op mondiaal niveau, maar ook in Nederland en hier op Goeree-Overflakkee weer veel is gebeurd. Wereldwijd is te zien dat de klimaatverandering en duurzaamheid velen bezighouden. Dat er voor- en tegenstanders zijn van de ingrijpende maatregelen die ons te wachten staan. En we zien dat deze uiterst complexe materie internationale samenwerking lastig maakt. In ons eigen land illustreren de demonstraties van het afgelopen jaar de onvrede die er ondanks onze welvaart in bepaalde beroeps- en bevolkingsgroepen heerst. En het laat zien dat tegenstellingen worden uitvergroot. Je bent voor of tegen de energietransitie en klimaatbeleid, je bent links of rechts, en je bent voor of tegen de boeren. We willen allemaal een betere wereld, maar de wil om in een gesprek samen naar oplossingen te zoeken, lijkt steeds meer naar de achtergrond te zijn verschoven. Ik kom daar later nog op terug.

Helaas is ook steeds vaker zichtbaar dat normen en waarden zoals respect en fatsoen onder druk komen. Dat gebrek aan integriteit en ondermijnende criminaliteit steeds dichterbij komen en de samenleving bedreigen. Wereldwijd sturen mensen onwaarheden met een hoog sensatiegehalte de wereld in, die dan via de moderne communicatiekanalen snel worden verspreid. Tijdverspillend nepnieuws beïnvloedt op die manier de mening van grote groepen mensen, waardoor de grens tussen leugen en waarheid dreigt te vervagen. Mensen zijn steeds vaker ‘in gesprek’ zonder een echt gesprek te hebben.

Voor Goeree-Overflakkee was 2019 weer een mooi en intensief jaar. Het eiland is volop in beweging. Er wordt hard gewerkt en er is sprake van kwalitatieve groei. Een mooie mijlpaal is dat de gemeente Goeree-Overflakkee inmiddels 50.000 inwoners kent. En als dat zo blijft en we blijven verder groeien, dan zal dat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 resulteren in een grotere volksvertegenwoordiging: De gemeenteraad gaat dan van 29 naar 31 zetels.

Als gemeente werken we steeds intensiever samen met onze buurgemeenten en andere gemeenten in onze regio. Een prachtig voorbeeld daarvan is de Regio Deal van de zes gemeenten op de eilanden Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee die de gemeenten in november aanboden bij het Rijk. In zo’n Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid en onderwijs te vergroten. Een hechtere samenwerking is noodzakelijk om de aantrekkelijkheid en de economische en sociale vitaliteit van de Zuid-Hollandse Delta versterken. Doordat de kansen en uitdagingen van onze drie eilanden erg op elkaar lijken, is samenwerken erg kansrijk en efficiënt. We wachten met spanning af of het Rijk die samenwerking wil onderschrijven.

Op ons eiland waren er op 1 februari weer indrukwekkende herdenkingen van de Watersnoodramp, en op 4 mei herdachten we de mensen die stierven voor onze vrijheid, terwijl de op 5 mei de vrijheid vierden. Ik vind het nog steeds indrukwekkend om te zien hoe de kernen zelf die herdenkingen en vieringen organiseren en hoe daarmee de eigenheid per kern behouden blijft. Zó verschillend, maar allemaal respectvol en goed georganiseerd. Daar heeft het gemeentebestuur veel waardering voor!

En er zijn nog meer mooie resultaten te melden over 2019 voor Goeree-Overflakkee: Sinds afgelopen jaar beschikken alle bedrijventerreinen en winkelgebieden over het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het is uniek dat een hele gemeente dat keurmerk krijgt. De knoop voor sneller internet in de buitengebieden is gelukkig doorgehakt en na jaren intensief overleg zijn er afspraken gemaakt om de N59 veiliger te gaan maken, en dat is heel hard nodig.

Daarnaast zet de gemeente met haar samenwerkingspartners stappen op het gebied van duurzaamheid. Het mobiele gemeenteloket, de GO-bus en vele andere gemeentelijke voertuigen rijden volledig elektrisch en we zoeken naar manieren om het aantal verkeersbewegingen op het eiland te verminderen.

Maar we zijn er nog niet: duurzaamheid in de ruimste zin van het woord, vraagt ook van ons dat we soms minder populaire maatregelen moeten nemen. In sommige kernen op Goeree- Overflakkee zijn gelukkig al mooie stappen in de goede richting gezet. Als we ons met zijn allen inzetten voor een duurzaam en klimaatbestendig Goeree-Overflakkee moeten we consequent zijn en verstandige keuzes maken. Een landelijk verbod op consumentenvuurwerk zou wat mij betreft een hele goede stap zijn. Dat draagt niet alleen bij aan het milieu, maar heeft ook belangrijke voordelen voor de veiligheid en onze economie:

Ik houd van een feestje, maar als er elk jaar gewonden en dodelijke slachtoffers vallen, als enorme inzet van de hulpdiensten noodzakelijk is, en als er landelijk vele miljoenen schade te betreuren valt, is dat wat mij betreft totaal geen sprake meer van een feest. Gelukkig zie ik dat de publieke opinie aan het kantelen is en dat zich een meerderheid aftekent voor het afschaffen van consumentenvuurwerk. Dit is volgens mij het moment dat het kabinet de knoop door moet hakken. Want hoeveel incidenten, slachtoffers en schade zijn er nog nodig om het kabinet te laten beseffen dat dit zo echt niet langer kan!

De jaarwisseling Op Goeree-Overflakkee is vorige week redelijk rustig verlopen. Ik ben trots op de vele inwoners van ons eiland die met elkaar wel een feestelijke en veilige jaarwisseling hebben gecreëerd. Dat is de bedoeling! Maar helaas heb ik ook moeten constateren dat ook de slechte traditie van vernielingen op het eiland niet is losgelaten: Het voorlopige schadebedrag blijkt – ondanks de inspanningen van velen en extra inzet op handhaving – ruim 90.000 euro te zijn, weer meer dan vorig jaar. Er zijn weer bushokjes en verkeersborden vernield, kolken opgeblazen, er is schade aan asfalt en bestrating, hekwerken, speeltoestellen en nog veel meer. Een teleurstellende en zinloze verspilling van gemeenschapsgeld. Waar mogelijk zullen we die kosten zeker op de daders verhalen! In dit bedrag zijn overigens nog niet de kosten opgenomen van de inzet van onze medewerkers en het opruimen van het vuurwerkafval. Gezien de inzet die dat de gemeente kost, wil ik iedereen oproepen om volgend jaar zélf de rommel op te ruimen.

Over veiligheid is nog niet het laatste woord gezegd. In heel Nederland is na jaren weer een toename zichtbaar van de criminaliteit. En ook op Goeree-Overflakkee is er werk aan de winkel. Het gebruik en de productie van drugs is een onderwerp dat onze aandacht blijft vragen. Op de inzet van de politie wordt zwaar beslag gelegd, mede door de dreiging die heerst door terrorisme en ondermijnende en zware criminaliteit. Dat vereist van ons, de inwoners van Goeree-Overflakkee, dat we samen teruggrijpen naar de ouderwetse sociale controle die hier altijd groot is geweest! Dat we elkaar aanspreken en dat we melding doen bij de politie als we iets zien wat niet klopt. In deze tijd van toenemende individualisering is juist nodig dat we onze ogen en oren open houden en niet onze schouders ophalen of wegkijken. Een veilige samenleving maken we samen. Om uw en onze veiligheid te blijven garanderen, rekenen de politie én de gemeente ook op u!

Ik gebruik mijn nieuwjaarstoespraak altijd graag om een aantal mensen te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Onze gemeente kent talloze vrijwilligers die belangeloos zich inzetten voor de samenleving. Zonder uw niet aflatende inzet voor uw medemens, uw kern of uw vereniging of andere vrijwilligersorganisatie zou het leven van velen op Goeree-Overflakkee een stuk minder aangenaam zijn.

Ook zijn er vele mantelzorgers die de taak op zich hebben genomen om te zorgen voor een familielid, een vriend of vriendin of een dorpsgenoot. Een verzorging die uit liefde ontstaat, maar in veel gevallen geen vrijblijvendheid kent en soms 24 uur per dag doorgaat.

Uw bijdrage voor uw medemens en voor de samenleving is onmisbaar! Dank daarvoor; voor al die uren en dagen dat u in 2019 uw tijd beschikbaar stelde voor uw familielid, uw vriend of vriendin, uw kern of uw vereniging! Ik heb grote waardering voor wat u doet en ben enorm trots op u allen!

Dan bedank ik graag de mensen van onze gemeente die zich de afgelopen weken extra hebben ingezet: onze mensen van de buitendienst en het team veiligheid en handhaving. Dank jullie wel!

Ook wil ik, zoals ieder jaar, de hulpdiensten bedanken: De politiemensen, de mensen van de ambulancedienst en onze brandweer en de mensen van de reddingsbrigade en van de KNRM. U bent bij nacht en ontij beschikbaar om te helpen als het nodig is. U staat klaar wanneer wij slapen of feestvieren en u zet zich soms met gevaar voor eigen leven in voor onze veiligheid. Een deel van u doet dat zelfs vrijwillig. Ik ben groot voorstander van de nieuwe wet die het hinderen van hulpverleners zwaarder bestraft. Hiermee ontstaan wettelijke handvatten om de mensen aan te pakken die hulpverleners bedreigen en het werken onmogelijk maken. Het is echt te gek voor woorden en onacceptabel dat dat gebeurt!

Zo zijn er helaas ook afgelopen oudejaarsdag vuurwerkincidenten met jongeren geweest waarbij er sprake was van een grimmige sfeer en bedreigingen richting boa’s, brandweer en politie. Ik roep alle ouders/verzorgers op om hun kinderen daarop aan te spreken en hen mee te geven dat je respect hebt voor hulpverleners en hen ongestoord hun werk laat doen in het belang van ieders veiligheid!

Een nieuw jaar ligt voor ons. Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. We leven al 75 jaar in dit geweldige land in vrijheid! En om te illustreren hoe belangrijk vrijheid is citeer ik graag een alinea uit de kersttoespraak van de Koning over dit onderwerp:

“Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is. Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen. Vrijheid betekent ook onherroepelijk: keuzes maken. In ons eigen leven en samen. Dat is moeilijk, maar we doen wél ons best. Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben.” Einde citaat.

Deze alinea spreekt me vooral zo aan omdat naar mijn idee in gesprek blijven met elkaar, ondanks de tegenstellingen, de sleutel is voor het oplossen van veel vraagstukken. In gesprek blijven met elkaar ondanks onze verschillen van inzichten zorgt immers voor wederzijds begrip, voor draagvlak en voor samenwerking en saamhorigheid en resultaat.

Ik ben er van overtuigd dat we dan pas tot echte oplossingen komen. Door ondanks de verschillende meningen en standpunten te luisteren naar anderen en te zoeken naar hoe we tot elkaar kunnen komen in plaats van het verharden van standpunten door in tegenstellingen te blijven denken. Je bent voor of tegen. Terwijl er ondanks verschillen weldegelijk oplossingen kunnen worden gevonden. Door allemaal bereid te zijn niet maximaal voor ons eigen belang te gaan maar in het belang van de samenleving te werken aan oplossingen.

Dat zal de komende tijd van ons allemaal gevraagd worden. Spreek met elkaar en luister naar elkaar. Zoek naar overeenstemming in plaats van tegenstelling! Onze samenleving, élke samenleving heeft dat hard nodig, zeker in de huidige tijd. Ik roep u dan ook op om daadwerkelijk in gesprek te gaan; met bekenden, maar ook met mensen die u niet kent, en ja; ook met de gemeente.

Het aankomende jaar is voor wat betreft de gemeente Goeree-Overflakkee het jaar dat meer ruimte zal bieden voor een goed gesprek en voor participatie. Voor het meedenken en meewerken van onze inwoners, en het samenwerken tussen overheid/overheden en samenleving.

In 2020 biedt het gemeentebestuur meer mogelijkheden om in gesprek te gaan met onze inwoners en ondernemers, om samen te zoeken naar oplossingen. We gaan interactieve dialoogavonden organiseren. Maak vooral gebruik van de ruimte die u komend jaar wordt geboden. We zullen met elkaar moeten willen inzien dat we het nu eenmaal sámen moeten doen.

In onze gemeente staan ons in 2020 én in dit nieuwe decennium namelijk complexe uitdagingen te wachten. Daarbij is samenwerking noodzakelijk. Duurzaamheid lijkt daarin de rode draad te vormen. De opgaven die te maken met het beperken van CO2-uitstoot, de aanwezigheid van PFAS in de bodem, hebben in heel Nederland en dus ook op Goeree- Overflakkee grote gevolgen. Terwijl de opgave om windturbines te plaatsen voortvarend wordt opgepakt, staat de energietransitie voor de deur. Dat kost de rijksoverheid, de provincie, de gemeente en de samenwerkingspartners de nodige hoofdbrekens. In de toekomst van het aardgas af is geen makkelijke opgave. Het is dan wel heel mooi om te zien dat we bijvoorbeeld in Stad aan ’t Haringvliet samen met inwoners en ander partijen kansrijke opties ten aanzien van waterstof aan het onderzoeken zijn.

De nieuwe omgevingswet moet de regelgeving rondom ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Deze nieuwe manier van werken zal wennen zijn en van ons veel energie, doorzettingsvermogen en tijd vragen. We zullen ook daar met elkaar een goede weg in moeten vinden. Met vallen en opstaan, maar als ik naar de afgelopen jaren kijk, dan weet ik dat wij dat op ons eiland willen én kunnen met elkaar; inwoners, ondernemers, onderwijs en overheid!

Verder zal het eerste deel van de beroepscampus – bouwdeel zuid – worden opgeleverd in 2020. En naast de nieuwe projecten hebben we natuurlijk de handen vol aan onderhoud van de buitenruimte op het eiland, aan de veiligheid, aan de zorg voor de minder sterken en eenzamen, het vervullen van de wettelijke gemeentelijke taken en blijven werken aan de verbetering van de dienstverlening.

Dames en heren, ik ga mijn toespraak afronden om ruimte te bieden voor de voordracht van een heel mooi gedicht door mevrouw Frouke Bienefelt. De winnaar van de Rabo Cultuurprijs Literatuur 2018.

Ik wens u, of misschien mooier gezegd, ons dat 2020 een mooi jaar wordt, waarin gezondheid, liefde, geluk, familie en vrienden centraal staan. Maar ook een jaar waarin we samen vooruit blijven gaan. Niet in het bijzonder op het materiële vlak. Maar vooral in de saamhorigheid en de energieke samenwerking die zo bij ons eiland past. Ik wens u allen heel veel goeds voor 2020!

Dank voor uw aandacht’.