Noodverordening inzake Coronavirus ook voor Goeree-Overflakkee

17 maart 2020

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, waaronder ook Goeree-Overflakkee behoort, gaat werken met een noodverordening inzake het Coronavirus.

Voorzitter Ahmed Aboutaleb kondigde deze vandaag af. “Met deze noodverordening geeft de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vorm aan de maatregelen vanuit de rijksoverheid voor de regio. Zowel politie als de gemeenten (in naam van het lokale bestuur) kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening.”

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het een maatregel uit voorzorg genomen. Het biedt volgens hem het juridische kader om de overheidsmaatregelen in verband met de Corona-uitbraak af te dwingen, regionaal. Denk aan de maatregelen betreffende de horeca en de scholen. Ook op het gebied van infectie ziektenbestrijding en de publieke gezondheid heeft de veiligheidsregio en in het bijzonder voorzitter Aboutaleb een rol die door de noodverordening verder wordt ingekaderd. “Maar momenteel zien we dat de maatregelen zeer goed worden nageleefd”, aldus de woordvoerder. Van handhaving en de noodzakelijke machtsmiddelen daartoe is volgens hem geen sprake.

Toelichting
ln Nederland, maar ook wereldwijd, is er een uitbraak van het coronavirus (COVID-r9), behorende tot de groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op donderdag 12 maart zozo heeft het kabinet besloten dat alle evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland worden afgelast. De minister voor Medische Zorgen Sport heeft mede namens de minister voor Justitie en Veiligheid een aanwijzing gegeven aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om hun bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-r9 tegen te gaan (kenmerk ú62578- zo3r66-PG).

Op zondag 15 maart zozo heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Daarbij is de opdracht gegeven om met ingang van 15 maart 2o2o om 18.oo uur eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops te sluiten. Uitgezonderd van deze opdracht zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden en catering. Dit is een aanvulling op de maatregel om alle evenementen met meer dan honderd personen afgelast te houden en te verbieden, waaronder publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters. De maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april zozo.

ln verband met deze crisis heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond besloten om ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s alle in dat artikel genoemde bevoegdheden van de tot de regio behorende burgemeesters over te nemen. Daartoe behoort ook de bevoegdheid om in geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, algemeen verbindende voorschriften te geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn (artikel 176, eerste lid, Gemeentewet). ln deze noodverordening is daarvan gebruik gemaakt om de genoemde maatregelen juridisch uit te werken.

Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Ook kan de voorzitter van de veiligheidsregio een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen (artikelen 125 van de Gemeentewet jo. artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s).

Deze verordening staat er niet aan in de weg dat de voorzitter van de veiligheidsregio gebruik maakt van andere bevoegdheden om de verspreiding van COVID-r9 te voorkomen, zoals de bevoegdheid tot het geven van voorschriften van technisch-hygiënische aard in artikel 47 van de Wet publieke gezondheid, bevoegdheden in de Wet openbare manifestaties en de bevoegdheid tot het geven van bevelen ter beperking van gevaar in artikel r75, eerste lid, van de Gemeentewet (in combinatie met artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s).

20200317 getekende noodverordening COVID-19 VRR-1 (pdf)