Goeree-Overflakkee levert concept-RES op

29 mei 2020

Goeree-Overflakkee gaat de uitdaging aan om op het gebied van energiebesparing, aardgasalternatieven en duurzame mobiliteit forse stappen vooruit te zetten. Het Zuid-Hollandse eiland is al goed op weg als het gaat om de productie van wind- en zonne-energie, dus daar hoeft de focus niet op gericht te zijn. Sterker nog: er wordt niet uitgegaan van verdere uitbreiding van het vermogen aan windenergie.

Dat staat te lezen in de concept-Regionale Energiestrategie. Vanaf vandaag is het ontwerp online in te zien, als eerste stap naar een definitieve RES.

Om nu de benodigde verduurzamingsstappen te kunnen zetten, is samenwerking nodig. Het zijn bewoners en de ondernemers zelf die hier aan zet zijn. Dat kan van klein naar groot, van het isoleren van de eigen woning, elektrisch rijden of zonnepanelen op het dak tot als wijk of dorp gezamenlijk van het aardgas afstappen en overstappen op elektrisch verwarmen. De gemeente informeert, ondersteunt, begeleidt, brengt bij elkaar. Het (tussentijdse) doel is dat in 2030 20 procent van de buurten aardgasvrij is.

Daarnaast wordt op Goeree-Overflakkee gewerkt aan allerlei innovaties, zoals de ontwikkeling van waterstofproductie en -gebruik als alternatief voor aardgas. Maar denk ook aan warmtewinning uit oppervlaktewater, biogas uit zuiveringsslib van mest en zeewier, mobiele zonnevelden of – net opgestart – de pakketbezorgdienst van de Goederenhub.

Wethouder Duurzaamheid, Tea Both-Verhoeven, kijkt met frisse moed naar de komende uitdagingen. Ze benadrukt wel dat ook het Rijk een belangrijke rol heeft in de overgang naar een duurzamere samenleving. “Stimuleringsmaatregelen als subsidies zijn belangrijk, evenals passende regelgeving, waardoor het mogelijk wordt nieuwe technieken te kunnen toepassen.”

Ambitie
Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om een voorloper te zijn én te blijven op het gebied van duurzaamheid. Met ‘Energy Island’ – proeftuin in de energietransitie – wordt samengewerkt richting een volledig duurzaam eiland.

Die samenwerking tussen veel organisaties is verder versterkt na het Klimaatakkoord in 2019. Dat is een pakket van maatregelen en afspraken van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarbij is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s die elk een strategie ontwikkelen om in 2050 volledig duurzaam te zijn. Goeree-Overflakkee is één van die regio’s. Dat is bijzonder, want de andere regio’s bestaan uit meer gemeenten. Dat komt vanwege de bijzondere ligging als eiland en omdat er de afgelopen jaren met ‘Energy Island’ al veel is gerealiseerd. Er zijn hier al eerder – lastige – keuzes gemaakt voor windmolenparken en zonnevelden.

Deze concept-RES is opgesteld door de overheidspartners op Goeree-Overflakkee, in samenspraak met een aantal maatschappelijke partijen. In een zogenoemde stuurgroep zijn partijen als Coöperatie Deltawind, ondernemersvereniging FOGO, LTO Noord, woon corporatie Oost West Wonen en netbeheerder Stedin vertegenwoordigd. De komende tijd wordt het concept verder besproken met onder andere de raad om in oktober vastgesteld te worden. In juli 2021 wordt de definitieve RES vastgesteld.

Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee
“De energietransitie is van ons allemaal, aldus wethouder Both-Verhoeven. “We kunnen deze opgave alleen in een goede samenwerking met elkaar het hoofd bieden. Ik vind het dan ook belangrijk om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van inwoners en partijen hierbij te betrekken. Onder de noemer ‘Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee’ wordt vanuit de gemeente een traject opgestart om het gesprek met elkaar aan te gaan”.

De concept-RES is in te zien op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee, via www.klimaatkrachtiggo.nl.