Schoolbesturen en gemeente bekrachtigen samenwerking huisvesting scholen

7 juli 2020

Bestuurders van Kindwijs, SOPOGO en CBS De Hoeksteen* hebben op 7 juli een intentieverklaring ondertekend met de gemeente Goeree-Overflakkee. Met het ondertekenen van deze verklaring geven partijen uiting aan hun samenwerking op het gebied van huisvesting van het basisonderwijs, zoals vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) en de bijbehorende uitvoeringsplannen.

Huisvesting basisonderwijs
In de afgelopen tien jaar is het aantal basisschoolleerlingen in Nederland afgenomen. De basisscholen op Goeree-Overflakkee hebben ook te maken met deze onderwijskrimp. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkeling, heeft de gemeente samen met schoolbesturen toekomstscenario’s in beeld gebracht. Vervolgens is het ‘Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee 2019-2035 (hierna: IHP) opgesteld.

Keuzes voor de toekomst
In het IHP wordt de gedeelde visie beschreven op het scholenlandschap van ons eiland. Dit helpt de gemeente en de schoolbesturen om goede keuzes te maken voor de toekomst, met name wat betreft de noodzakelijke nieuwbouw van schoolgebouwen.

Het IHP kent concrete doelstellingen, die gericht zijn op het aanbieden van onderwijs, dat past in de 21e eeuw. De heer Cornelis van der Kuijl, bestuurslid van CBS De Hoeksteen vindt het van groot belang om in te spelen op de toekomst: “Wij hebben samen kaders, ambities en doelen geformuleerd, gericht op toekomstgericht onderwijs, afgestemd op de grondslag van onze school. CBS De Hoeksteen is een zelfstandige dorpsschool waar we trots op zijn, dit willen we behouden. Het nieuwe schoolgebouw helpt ons hierbij door alle mogelijkheden te bieden die wenselijk zijn.”

Ook het verduurzamen van de schoolgebouwen is een belangrijk onderdeel van het IHP. Daar ligt een belangrijke link met een andere opgave, de verduurzaming en vernieuwing van het maatschappelijk vastgoed op Goeree-Overflakkee.

Samenwerken
De gemeente ziet kansen in het combineren van de opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting en de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Wethouder Peter Feller: “We gaan in een goede samenwerking met de schoolbesturen en andere partijen op zoek naar mogelijkheden voor het bouwen van duurzame, multifunctionele gebouwen in onze gemeente. Maar elke kern is anders en heeft andere behoeften. Daarom gaan we in gesprek met inwoners en verenigingen. Samen werken we toe naar een concreet plan per kern.”

De heer Hans Nagtegaal, bestuurder van Kindwijs, onderschrijft dat maatwerk per kern belangrijk is: “Kindwijs bouwt bijzondere en duurzame nieuwe basisscholen, die, vanuit haar Protestants-Christelijke identiteit, een verantwoorde rol willen spelen binnen de kernen van Goeree-Overflakkee.”

De heer Sjoerd Sanderse, directeur-bestuurder SOPOGO geeft aan dat de bouw van nieuwe scholen voor de kinderen van Goeree-Overflakkee goed nieuws is: “Wij zien de geplande nieuwbouw van kindcentra en scholen als een impuls voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en kinderopvang en daarmee voor de leefbaarheid in de kernen op Goeree-Overflakkee. De samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente zal bijdragen aan betere kansen voor hen.

Vervolg
Om per kern een passend plan te kunnen maken, is de gemeente samen met de schoolbesturen het gesprek aangegaan met inwoners, verenigingen en andere betrokken partijen. In interactieve bijeenkomsten, zogenaamde ‘kansenversnellers’, kunnen deelnemers behoeften en verwachtingen delen. Het doel is om samen te komen tot een concreet plan per kern. Het gaat om de kernen Den Bommel, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Sommelsdijk en Stad aan ’t Haringvliet. De komende weken vinden er vervolgbijeenkomsten plaats, om de plannen verder uit te werken.

*Naamgeving betrokken schoolbesturen:

  • Kindwijs: Stichting voor Protestants-Christelijk primair onderwijs Goeree Overflakkee
  • SOPOGO: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee
  • CBS De Hoeksteen: De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel voor Basisonderwijs te Ooltgensplaat