SGP-fractie stelde vragen over speelvoorziening en veiligheid ‘De Oude Werf’

1 juli 2020

De SGP-fractie bij monde van raadslid Rien van der Boom stelde in april schriftelijke vragen over het niet aanwezig zijn van speelvoorzieningen bij het project ‘De Oude Werf’ in Middelharnis. Dit n.a.v. een gesprek met een moeder uit deze wijk. Ook is er geen aangrenzende wijk met speelvoorzieningen waar gemakkelijk naar toe gegaan kan worden. Voorts wees de vragensteller op de veiligheid. Bij de kadewand is namelijk geen enkele trap aanwezig.

Van der Boom: ‘Wanneer een kind in het water zou vallen moet die de andere kant zien te bereiken en proberen op te klimmen tegen een gladde dikwijls modderige, glibberige graskant. Bij die kademuur wordt bovendien regelmatig door de jeugd gehengeld. Het water is daar zo diep dat een volwassen persoon er kopje onder gaat werd mij door die betreffende moeder meegedeeld’.

In de beantwoording vanuit het college werd duidelijk dat de wijk inderdaad niet voorziet in een speelvoorziening. In het plangebied zou ook geen ruimte meer beschikbaar zijn om een speelvoorziening te realiseren. ‘Bij complexe herstructureringslocaties is het niet altijd haalbaar om een speelvoorziening te realiseren. Bij de verdere ontwikkeling van het gebied zal wel onderzocht worden of het haalbaar is om in de directe omgeving alsnog een speelvoorziening te realiseren’, zo laat het college weten.

Reactie
Van der Boom wees bij de behandeling in de raad van 30 juni jl. erop dat het misschien mogelijk is om, in overleg met de bewoners, een aantal parkeerplaatsen te laten vervallen voor speelvoorzieningen. Daarnaast vroeg hij om een situatieschets waarop de vluchtmogelijkheden zijn aangegeven zoals in de beantwoording werd verwoord, temeer omdat deze met het menselijk oog niet waarneembaar zijn en de diepte van het water aan de oevers dan wel niet heel diep mogen zijn maar voor een kind 60 – 70 centimeter al heel behoorlijk diep en heel gevaarlijk kan zijn.

Eerder stelde het college dat ‘bij het ontwerp van de openbare ruimte de is afweging gemaakt om geen extra trap bij de kade te realiseren. Hier is voor gekozen omdat er direct naast de kade een zogenaamde plasberm van circa 1 meter breed ligt, waar normaal gesproken niet meer dan 0,6 tot 0,7 meter water staat. Ook zijn er direct naast de kademuur taluds aanwezig, waarlangs men uit het water kan klimmen. Mocht men onverhoopt in het water terecht komen dan is het niet gelijk diep, bovendien is er altijd binnen redelijke afstand (maximaal 50 meter) een mogelijkheid om uit het water te klimmen. Er is onzes inziens dan ook geen noodzaak om alsnog een noodtrap aan te brengen’.

Lastig
Wethouder Markwat gaf aan dat het niet zo eenvoudig is om een speelvoorziening te realiseren aangezien de parkeerdruk op die locatie hoog is. Wel probeert men in de buurt aanvullende parkeervoorzieningen te realiseren. Mogelijk ontstaat bij de afronding van de werkzaamheden in het gebied meer mogelijkheden. Op de situatieschets zal te zien zijn dat er langs de kademuur een strook ligt waar de bodem op geringe diepte ligt. Een vergelijking met een gedempte gracht rondom een kerk die de wethouder maakte ging wat van der Boom betreft niet op. Het gaat hier om een hoge kademuur zo klonk hij ongerust. De SGP-fractie blijft van mening dat trap een veiliger oplossing zou zijn.