Unanieme steun voor motie kerkenpaden – Klarebeekpad afgesloten

3 juli 2020

De SGP blijft van mening dat kerkenpaden karakteristieke elementen in het landschap zijn die cultuurhistorische waarde hebben. Helaas zijn om verschillende oorzaken in de loop van de tijd verschillende paden ingekort of verdwenen. In de raadsvergadering van 25 juni jl. werd ook nog eens het besluit genomen om het Klarebeekpad aan de openbaarheid te onttrekken. Ook de SGP stemde hiermee in. Wat is er aan de hand?

In de raadsvergadering van 20 februari jl. is uitgebreid stilgestaan bij het voorstel om het Klarebeekpad aan de openbaarheid te onttrekken. Het voorstel lag er om de gewenste duidelijkheid te geven aan alle partijen. Voorstanders om het pad open te houden meenden dat zij ‘recht van overpad’ hadden langs een particuliere woning/voormalige boerderij. In het bestemmingsplan was dit deel van het pad langs de boerderij echter reeds ‘wegbestemd’. Dit is door de gemeente ook onderkend in een brief naar de bewoners. De landinrichtingscommissie heeft destijds dit probleem ook onder ogen gezien en hiervoor al een alternatieve route laten opnemen in de plannen. Een eigenaar is echter vrij om daar wel of geen gebruik van te maken. Zie het als een mogelijkheid om een huis ergens te bouwen. Het recht om dat te doen is dan geregeld in het bestemmingsplan maar de eigenaar van het perceel kan beslissen om het niet te doen. De gemeente kan dat dus niet afdwingen.

Correctie
Het voorstel was dus in feite een correctie die aansluit bij hetgeen al in het bestemmingsplan is geregeld. Het pad is destijds wel ‘wegbestemd’, maar verzuimd is om in het kader van de Wegenwet de onttrekking aan de openbaarheid te regelen. Met het voorstel van het college wordt dit alsnog geregeld.

Precedentwerking uitgesloten
Met een dergelijk besluit is het van belang om te weten of ook anderen hier aanspraak op kunnen maken. De wethouder heeft duidelijk aangegeven dat andere kerkenpaden niet vergelijkbaar zijn met het Klarebeekpad. Precedentwerking is dan ook uitgesloten.

Alternatief?
Je zou denken dat dan het alternatief (omlegging van het pad) aan de orde kan komen. In het verleden is verzuimd om dit op te pakken, mede door gebrek aan financiën. Inmiddels heeft het perceel ook een nieuwe eigenaar, die er een andere visie op heeft. Het blijkt dat dit ook te maken heeft met de manier waarop o.a. in de sociale media met deze problematiek is omgegaan. Als SGP vinden we dat jammer, want de beleefbaarheid van de natuurwaarden rond het Klarebeekpad is de moeite waard. De SGP begrijpt echter ook dat privacy een groot goed is. Een amendement om vrijwillige openstelling door de eigenaar vanuit de gemeente te regelen, zoals de fracties van de ChristenUnie en Vol Vreugde voorstelden, is (juridisch) niet haalbaar. Overigens kan de eigenaar op eigen initiatief uiteraard wel het pad openstellen.

Motie
Om te zorgen dat andere kerkenpaden in de toekomst goede bescherming krijgen diende raadslid Peter Grinwis namens de SGP, met steun van bijna de voltallige raad, een motie in.
Zoals gezegd zijn kerkenpaden cultuurhistorische elementen in ons landschap die we voor de toekomst moeten blijven koesteren. In het verleden zijn verschillende kerkenpaden verdwenen of ingekort. Veel mensen vinden, net als de SGP, dat kerkenpaden bij de identiteit van het gebied horen. Bescherming is dus wenselijk. De status van kerkenpaden is niet altijd even duidelijk. Wat de SGP betreft zou de beschermwaardigheid van de paden beter geborgd moeten worden in het gemeentelijke beleid. Daarbij zou ook de geschiedenis van deze paden meer bekendheid mogen krijgen. Het college werd opgedragen om te onderzoeken welke kerkenpaden die o.a. genoemd zijn in de ‘Quick scan historisch overzicht van de kerkenpaden in Ouddorp’ en in andere kernen van Goeree-Overflakkee beschermwaardig zijn, deze de nodige bescherming te bieden en concreet beleid te ontwikkelen om dat verder vorm te geven. De uitkomst hiervan kan worden verwerkt in de gebiedsvisie van o.a. Ouddorp en geregeld via een gebiedsplan. Verder zou het beleid mogelijk geborgd kunnen worden via het register van cultureel erfgoed. Ook werd het college opgeroepen om door middel van bijvoorbeeld informatieborden de geschiedenis van de kerkenpaden duidelijk zichtbaar te maken in het (Ouddorpse) landschap.

De motie kreeg uiteindelijk unanieme steun.