SGP: Enecogelden niet gebruiken voor gaten in de begroting

27 november 2020

Op donderdag 26 november kwam de raad (digitaal) bij elkaar. Aanleiding was het herstelplan voor de begroting 2021. In de week ervoor was de begroting vastgesteld, maar wel met de kanttekening dat er tegemoet gekomen moest worden aan de opmerkingen die de provincie had gemaakt. Woordvoerder financiën van de SGP Peter Grinwis gaf aan dat de fractie een solide begrotingssystematiek voorstaat. Een voorschot nemen op een bedrag wat niet zeker is of die op de bankrekening van de gemeente wordt gestort past daar niet in. Daarnaast baarde het de fractie grote zorgen dat de Eneco-gelden bij ongewijzigd beleid zullen verdampen in de begroting, terwijl die nu juist duurzaam maatschappelijk/economisch ingezet zouden moeten worden voor de samenleving. Hieronder zijn integrale bijdrage:

‘Voorzitter,
We leven in unieke tijden. Ik doel dan niet alleen op de pandemie die de wereld in zijn greep houdt, maar ook op het feit dat we als gemeente, na het vaststellen van de begroting, een herstelplan moeten vaststellen. Bij deze gemeente is dat nog niet eerder vertoont. Ik heb dat ook in de ruim 20 jaar dat ik betrokken ben bij de gemeentepolitiek nog niet eerder meegemaakt. Dat geeft ook meteen aan dat de lucht die mogelijk in eerdere begrotingen aanwezig was er inmiddels uit is. Dat baart onze fractie zorgen. Het laat ook zien hoe lastig het is om een anticiperende begrotingssystematiek voor te staan. Als de algemene uitkering behoorlijke fluctuaties kent, heeft dat direct zijn neerslag in de begroting van de gemeente. Ook de economische gevolgen van de corona-crisis zullen doorwerken in de financiën van de gemeente. Dat kan volgens ons fractie maar 1 ding betekenen: bezuinigen!

Voor het herstelplan zijn 2 redenen vanuit de provincie te noemen:
– Als 1e de 1,3 miljoen die is opgenomen als inkomsten die we verwachten inzake de Jeugdzorg, maar die nog niet hard zijn. Wij hebben daar eerder opmerkingen overgemaakt bij de algemene beschouwingen. De SGP staat een solide begroting voor, en dit past daar volgens ons niet in.
– Als 2e De prijsindexatie. Ook hierover trok onze fractie eerder aan de bel bij de behandeling van de begroting vorig jaar en de schriftelijke vragen n.a.v. de brief van de provincie eind vorig jaar. Ook bij kadernota zijn hierover de zorgen geuit.

Voorwaarden
Wat ons betreft dient het college aan de voorkant meer rekening te houden met de voorwaarden van de provincie. We denken dan aan de prijsindexatie en de manier hoe omgegaan wordt met de nieuwe richtlijn rondom reserves.
Daarnaast is het de vraag of de keus van ons als raad om de kadernota niet te behandelen, gezien de onzekere situatie, verstandig is geweest. Keuzes zijn er op voorhand niet gemaakt en de kadernota is 1 op 1 overgenomen in de begroting. Het is voor volgend jaar te overwegen om de behandeling van de begroting zowel oordeelsvormend als besluitvormend op 1 avond, i.v.m. het op tijd indienen bij de provincie, op een andere manier vorm te geven, zodat hier meer tijd voor is.

Hoe nu verder?
Voorzitter we danken de wethouder voor de inspanningen die inmiddels gedaan zijn voor het herstelplan wat nodig is om niet onder preventief toezicht van de provincie te komen. Dat zou inderdaad niet waardig zijn van een gemeente als de onze. We zullen met herstelplan, inclusief het instellen van een bestemmingsreserve overrente, en de daarbij behorende begrotingswijziging instemmen, maar daar wel een aantal voorwaarden aan verbinden.

Wij zijn, met u, van mening dat we niet ontkomen aan een nieuwe bezuinigingsronde. Voorstellen daarvoor zien we graag uiterlijk in het eerste kwartaal tegemoet. De inzet van de Eneco-gelden baart ons grote zorgen. Deze gelden moeten niet gebruikt worden om gaten in de begroting te dichten. Het plan moet er dus opgericht zijn om de resterende gelden intact te laten, wat ons betreft ook de inzet van 2021. Wat ons betreft dienen de Eneco-gelden economisch en maatschappelijk duurzaam te worden ingezet voor de samenleving. Hier willen we graag nog een keer apart over doorspreken. De methode die nu gekozen wordt past daar niet in. Verder wordt het voordeel van de zogenaamde BUIG-gelden nader ingevuld en positief verwerkt in de begroting. Monitoring hiervan is zeker op zijn plaats.

Ik realiseer me dat in mijn betoog niet direct vragen zijn geformuleerd, maar hoop dat de wethouder hier wel een reflectie op geeft’.

Reactie
De overige fractie sloten zich, met wat nuances aan bij de gesproken worden van raadslid P.C. Grinwis. De genoemde punten werden gedeeld door de wethouder, die benadrukte dat het hier een tijdelijke maatregel betreft en dat het college zeer binnenkort met voorstellen zal komen om ook voor de komende toekomst een financieel gezonde gemeente te blijven. Daarom zal er snel worden begonnen met het traject ombuigingen, waarbij ook de inkomsten van de zogenaamde BUIG-gelden gemonitord zal worden.