SGP: Starterslening juist inzetten voor eigen inwoners

25 november 2020

Voor starters op de woningmarkt is het niet eenvoudig om aan een woning te komen. Niet alleen is de prijs van woningen sterk gestegen, ook zijn banken door aangescherpte regelgeving veel strikter met het verstrekken van hypotheken. Binnenkort zal de raad het woningbouwprogramma bespreken. Vanzelfsprekend hebben starterswoningen, naast woningen voor andere doelgroepen, de aandacht van de SGP. De raad is verdeeld over de vraag wie in aanmerking moet kunnen komen voor een starterslening. Wat de SGP betreft faciliteren we daar op dit moment eerst en vooral onze eigen inwoners mee!

In de raadsvergadering van 19 november stond de Verordening starterslening Goeree-Overflakkee 2020 op de agenda. In deze nieuwe verordening wordt voor de maximale koopprijs aangesloten bij de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), die momenteel 310.000 euro bedraagt. In de huidige verordening is de grens een stuk lager: 220.000 euro. Daardoor kunnen meer kopers een starterslening krijgen. PvdA, CDA en VVD dienden een amendement in, waarin zij voorstelden om de verordening op twee punten te wijzigen. Allereerst werd voorgesteld om het maximale bedrag van de starterslening te verhogen van 30.000 naar 35.000 euro. In de meeste gemeenten zit het bedrag van de starterslening tussen de 30.000 en 40.000 euro. De SGP kan zich, net als de wethouder, vinden in de verhoging van het bedrag.

Geen goed idee
De SGP-fractie heeft echter problemen met de tweede voorgestelde wijziging: het laten vervallen van de zogenoemde bindingseisen. In de voorgelegde verordening staat dat iemand op het eiland moet werken of een opleiding moet volgen (economische binding) óf een aantal jaar op het eiland wonen (maatschappelijke binding). Als er genoeg (starters)woning zouden zijn op het eiland, zou het schrappen van de bindingseisen kunnen worden overwogen. Nu er echter al krapte is op de startersmarkt, is het wenselijk om eerst onze eigen jongeren de kans te geven, voordat anderen van buiten het eiland met een starterslening deze woningen kopen. De SGP begrijpt niet dat de indieners van de motie het schrappen van de bindingseisen wel een goed idee vinden. Woordvoerder Peter Kieviet gaf aan dat de SGP graag eerst eigen inwoners wil helpen met een starterslening. ‘Het laten vervallen van de bindingseisen, zoals PvdA, CDA en VVD voorstaan, kan prijsverhogend werken. Daardoor wordt het voor starters op de woningmarkt alleen nog maar lastiger’, is de mening van de SGP.

De stemmen staakten voor dit amendement. 14 raadsleden waren voor en 14 waren tegen. In een volgende raadsvergadering zal dit opnieuw aan de orde komen.