SGP WSHD steunt begroting 2021

2 december 2020

SGP-fractievoorzitter Wim de Jong begon zijn algemene beschouwingen op de begroting van 2021 van het Waterschap Hollandse Delta met de volgende woorden: ‘Het jaar 2020 wordt beheerst door de uitbraak van de pandemie Covid-19. We dachten te leven in een maakbare maatschappij. Nu blijkt dat we kleine mensjes zijn die leven in een breekbare maatschappij. De SGP, en meerderen onder ons, belijden dat ons doen afhankelijk is van een hoger Wezen: God de Heere, Die alles bestuurt. In die afhankelijkheid kijken we ook naar de werkzaamheden die WSHD zich voorneemt te doen in 2021. Wij wensen daarom vooraf de organisatie, het college en het bestuur bij de uitvoering van deze begroting Gods zegen toe’.

Het bestuur van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft in de Verenigde Vergadering (V.V.) op 25 en 26 november jl. de Begroting voor 2021 vastgesteld. De begroting beloopt een bedrag van 205 miljoen euro. ‘Het waterschap is bezig met het project Huis op Orde, waarin achterstanden in het onderhoud van afvalwaterzuiveringen en wegen worden weggewerkt. Dit project vergt grote investeringen waarvoor helaas de waterschapsbelasting gaat stijgen. Werd bij de Kaderbrief nog uitgegaan van een stijging van 8%, blijkt dit bij de vastgestelde begroting steken op ongeveer 6%. De noodzaak om de onderhoudsachterstand weg te werken maakt dit helaas noodzakelijk’, zegt SGP-er Wim de Jong, die namens zijn fractie instemde met de begroting.
‘Onze ingezetenen gaan dus meer belasting betalen. Voor een huurwoning met 2 of meer personen gaat de belasting van € 305 naar € 326 per jaar. Voor een koopwoning met 2 of meer personen gaat de belasting bij een WOZ- waarde van € 200.000 van € 390 naar € 414 per jaar’.

Profijtbeginsel
Verder is besloten tot herziening van het belastingstelsel. De Unie van Waterschappen is bezig met het opstellen van een nieuwe belastingverordening. Op dit moment wordt op basis van de WOZ waarde belasting geheven. In het nieuwe stelsel worden de kosten gelegd bij de partij die er profijt van heeft. Dit belastingstelsel lag nu als principe voor ter goedkeuring, maar moet nog door Tweede en Eerste Kamer en zal dus naar verwachting niet eerder dan, bij leven en gezondheid, in 2025 worden ingevoerd.

Op het voorstel herziening belastingstelsel werd een amendement ingediend door de fractie Gebouwd om de voorgestelde differentiatie in de verdeling van de lasten van Gebouwd woningen en Gebouwd niet-woningen niet in het besluit op te nemen. Dit zolang de effecten door de Unie nog niet zijn doorgerekend. De SGP zag de redelijkheid hiervan in en heeft daarom ingestemd met het amendement van Gebouwd om eerst de effecten door te rekenen. Dit amendement werd door de V.V. overgenomen.

Nieuwe vergaderwijze
De agendacommissie heeft een nieuw vergaderschema opgesteld waarin 10 zgn. waterschapsdagen per jaar zijn voorzien. In de morgen en middag worden dan onderwerpen besproken in de drie bestaande commissies. In de avond wordt een besluitvormende vergadering gepland.
Hoewel de SGP niet echt enthousiast is over de voorgestelde manier van vergaderen, de SGP wil liever alleen ’s avonds vergaderen aangezien de SGP-fractieleden ook nog een actieve bijdrage leveren aan het reguliere arbeidsproces, heeft fractievoorzitter Wim de Jong uiteindelijk wel ingestemd met het voorstel: ‘We moeten toch op een constructieve wijze verder met elkaar. Dan gaan we op dit punt zeker niet dwarsliggen’.

Nieuwe locatie
WSHD heeft dit jaar een naast het waterschapskantoor gelegen bedrijfspand aangekocht vanwege ruimtegebrek. Voor de kenners onder ons, in dit pand was jarenlang het bedrijf Alternate gevestigd. Voor menig computerliefhebber een bekende naam! De SGP heeft samen met enkele andere fracties voorgesteld in dit gebouw een grote ruimte zodanig in te richten dat er vergaderingen live kunnen worden gehouden onder Covid-19 omstandigheden. Met dit voorstel is door de vergadering unaniem ingestemd.