Bestuur SRGO geeft ruimte voor nieuwe start

4 maart 2021

In de raadsvergadering van 4 maart werd het evaluatierapport over SRGO besproken. SGP-fractievoorzitter Herweijer zegt dat het rapport over de evaluatie van SRGO heel concreet en duidelijk is. ‘Geen wollige woorden, geen verbloemende volzinnen. Daar houd ik wel van. Maar het betekent in dit geval wel dat heel wat harde feiten worden benoemd en pijnlijk scherpe conclusies worden getrokken’. Wethouder Bruggeman gaf aan dat het bestuur van SRGO wil terugtreden om ruimte te maken voor een doorontwikkeling SRGO, mogelijk naar een sportbedrijf. SRGO beheert naast sportaccommodaties ook een aantal dorpshuizen op het eiland.

‘SRGO heeft op z’n minst een heel valse start gehad. En daarvoor moeten we niet zozeer naar SRGO kijken, maar in de eerste plaats vooral naar onszelf, naar de gemeente’, aldus Herweijer. De oprichting van SRGO ging met veel discussie (en ook wel emotie) gepaard. Het begon eigenlijk met een bezuiniging. Al snel ging het vooral over het ‘hoe’, over de vorm en wie daarover gaat. Dat het ‘hoe’ niet losstaat van het ‘wat’ en het ‘waarom’, is veel te veel buiten beeld gebleven. ‘Er is nooit een antwoord gegeven op vragen als: wat willen we precies met SRGO, is SRGO alleen een beheerder van accommodaties of willen we SRGO ook inzetten om beleidsdoelen te bereiken? In het rapport staat dan ook dat er bij SRGO en dus ook bij de gemeente geen inzicht is in het sociale en economische rendement van SRGO’.

Verhoudingen
‘Verder staat in het rapport met zoveel woorden dat de gemeente (inclusief de politiek) een beperkende factor is voor SRGO. Natuurlijk valt er bij SRGO zelf ook het nodige te verbeteren, onder andere wat de interne verhoudingen betreft. Dat moet zeker de aandacht hebben.’ aldus de SGP die bij monde van Herweijer aangeeft dat de gemeente het de SRGO ook wel heel moeilijk heeft gemaakt om vooruit te komen en om nieuwe initiatieven te ontplooien. Het is onduidelijk hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld: waar de gemeente over gaat en waar SRGO over gaat. ‘Je zou haast kunnen zeggen dat het een hele prestatie is dat SRGO, ondanks alle onzekerheden en onduidelijkheden, de boel aardig draaiende heeft gehouden’. In het rapport staat onder meer dat de prestatieafspraken lang op zich lieten wachten en dat de gemeente niet op tijd is met de verlening en vaststelling van subsidies, waardoor het voor SRGO niet goed mogelijk was om het handelen daarop af te stemmen.

Startnotitie
Wethouder Bruggeman geeft aan dat er al diverse verkenningen plaatsvinden voor een op te stellen startnotitie. De SGP pleit er nadrukkelijk voor dat in de startnotitie niet één route wordt voorgesteld, maar dat verschillende opties en keuzemogelijkheden naast elkaar worden gezet, zodat de raad goed geïnformeerd een richting kan kiezen. Verder pleit de SGP voor een integrale blik. Zo kan de ‘verbeterslag’ dan ook niet los worden gezien van bijvoorbeeld het sportbeleid.

Verantwoordelijk
De gemeenteraad wordt zeker betrokken bij verdere bespreking en het kiezen van een constructie, zo bleek uit de beantwoording. De wethouder wil vaart maken om ook duidelijkheid te creëren voor personeel van SRGO. Voorgesteld wordt om een klankbordgroep vanuit de raad samen te stellen, waarna de output in een dialoogavond verder wordt besproken. Wethouder Bruggeman geeft aan dat hij zich verantwoordelijke voelt en daarom aan de slag wil om te komen tot een goede oplossing.