De kaders voor participatie voor een klimaatkrachtig GO zijn opgesteld

8 april 2021

In de raadsvergadering van 8 april zijn de kaders voor de participatie voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee vastgesteld. In de reactie verwees woordvoerder Corné Grinwis naar dit stuk op de website. Wat verstaat de SGP daaronder? Als SGP lezen wij het zo: ‘we gaan het samen doen met onze burgers, samen staan we sterker, samen willen we de doelstellingen halen’. Al eerder liet hij weten voor betaalbaarheid en haalbaarheid te pleiten.

Het is een zoektocht naar democratische legitimiteit. Deze wordt beantwoord als de vraag “Wie krijgt wat en waarom” op een deugdelijke wijze tot een antwoord is gebracht. We kunnen op 3 manieren tot die beantwoording komen op:

  • een representatieve wijze, door de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging;
  • een participatieve wijze, burgerinitiatieven, betrekken van onze burgers, ruimte bieden aan onze inwoners;
  • een deliberatieve wijze, op basis van georganiseerde verbanden, overheden, klimaat tafels.

Het is goed ons ervan bewust te zijn dat het veelal een combinatie van deze 3 is wat tot besluiten leidt. Zo zijn er harde kaders gesteld door de overheid, belangrijk is ze allemaal in ogenschouw te houden, zowel de klimaatdoelstellingen als de maatschappelijke kosten neutraliteit. Daarmee krijg je ook heldere communicatie en doe je aan verwachtingsmanagement naar de burger betreffende de ruimte die voor participatie wordt geboden.

Draagvlak
‘Met de wijkgerichte aanpak zullen we als gemeenteraad gereedschappen krijgen aangeboden, die ook in dit document zijn genoemd. Een kader voor maatschappelijk draagvlak is gesteld op 70%. Dit instrument is nodig, we hebben daarin een verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiging maar onze visie is om uiterst terughoudend om te gaan met doorzettingsmacht. Als dat al ingezet moet worden zullen maatwerk en de menselijke maat centraal staan, samen naar het einddoel, burgers mogen niet buiten de boot vallen, we doen het samen’.

Voor de SGP is een klimaatkrachtig GO geslaagd als de initiatieven van onderop komen op een participatieve wijze. Als wijken en buurtschappen zelf met ideeën en initiatieven komen dus, dat burgers worden geholpen om mogelijkheden tot CO2 reductie te benutten tegen de laagst maatschappelijke kosten en als we ruimte geven aan lokale energie corporaties.

Idee
‘Om onze inwoners tegemoet te komen zou je kunnen denken aan de inzet van een digitaal transitie loket waarin voor de burger duidelijk is wanneer zijn wijk of buurt aan de beurt is voor de integrale planvorming voor de regionale energie strategie, de klimaat adaptatie strategie en warmte transitie’.

Ook pleit de SGP voor een platvorm waar je als inwoner ervaringen en verhalen kan delen, je vragen kwijt kan,
je kan leren van de successen die reeds zijn behaald en waar je alle beschikbare subsidie cq financieringsmogelijkheden kan vinden. Kortom een portal warmtetransitie op onze gemeentelijke website waarmee enthousiaste burgers al aan de slag kunnen vooruitlopend op de wijkaanpak en dat zij wellicht als kwartiermaker een vliegwiel creëren voor de rest van de wijk.

‘Betrek en trek ook samen op met onze partner Oost west wonen. Zij zijn een professionele partij de voor dezelfde uitdagingen staan en inmiddels veel ervaring hebben opgedaan die onze inwoners verder kunnen helpen’.