Regionale Energiestrategie Goeree-Overflakkee: Samen zoeken naar nieuwe ruimte

13 mei 2021

Goeree-Overflakkee heeft op 1 april de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgeleverd. In dit document staat omschreven hoe Goeree-Overflakkee op duurzame wijze elektriciteit kan opwekken. De RES 1.0 is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen, waaronder de gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. 

In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord, de Nederlandse uitwerking van het Klimaatverdrag van Parijs uit 2015. Het hoofddoel is het terugdringen van de uitstoot van CO². Dit heeft impact op ons dagelijks leven. Daarom is goede samenwerking en uitwisseling van kennis en kunde van groot belang, juist op regionaal niveau. In Nederland onderzoeken 30 RES-regio’s hoe de energietransitie in hun regio eruit gaat zien. Goeree-Overflakkee is één van deze regio’s.

Samen zoeken naar nieuwe ruimte
Al voordat het Klimaatakkoord was opgesteld, is Goeree-Overflakkee flink aan de slag geweest op het gebied van duurzaamheid. Windparken en zonnevelden zijn gerealiseerd en een deel is nog in aanbouw. Zodra alle plannen zijn afgerond wekt Goeree-Overflakkee als regio meer elektriciteit op dan dat zij gebruikt. In deze RES 1.0 verschuift de focus van grootschalige elektriciteitsopwekking naar kleinschaligere initiatieven zoals zon op dak en innovatieve toepassingen. Uitdagingen voor de komende periode zijn het verduurzamen van transport en vervoer en duurzame verwarming van woningen en bedrijfspanden om zo volledig klimaatneutraal te worden. Ook werken we samen met de netbeheerder om de capaciteit van het elektriciteitnetwerk mee te laten groeien met de uitvoering van de RES-plannen.

Het onderdeel warmte wordt verder ingevuld door de Transitievisie warmte. Iedere gemeente in Nederland stelt dit jaar een Transitievisie Warmte op met voorstellen voor een duurzame aardgasvrije leefomgeving. De Transitievisie Warmte beschrijft op kern- en buurtniveau hoe woningen en bedrijfspanden verwarmd kunnen worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de inwoners van Goeree-Overflakkee. Onder de noemer Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee is in een aantal kernen een start gemaakt met het organiseren van maatregelen om woningen en andere gebouwen op een optimale manier te isoleren en te verduurzamen. Hierbij is ook aandacht voor energieopwekking, energiebesparing en aanpassingen die nodig zijn voor de gevolgen van ons veranderende klimaat, zoals hevige regenval.

Samenwerking
De RES 1.0 is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met Coöperatie Deltawind, FOGO, gemeente Goeree-Overflakkee, LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland, Stedin, Waterschap Hollandse Delta en Wooncorporatie Oost West Wonen.

Wethouder Tea Both-Verhoeven, voorzitter van de stuurgroep RES Goeree-Overflakkee: “Met trots presenteren we de RES 1.0 van Goeree-Overflakkee. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt en zullen uiteindelijk meer elektriciteit opwekken dan dat we op dit eiland gebruiken. We zijn dus goed op weg, maar we realiseren ons ook dat er nog veel moet gebeuren. We willen die zoektocht samen aangaan, met inwoners en ondernemers, jongeren en ouderen om te verkennen hoe we de omslag naar een volledig klimaatneutraal eiland kunnen bereiken.”

Vervolgstappen
De RES 1.0 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. Na vaststelling wordt het document op 1 juli aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De RES is een voortdurend proces. In 2023 verschijnt een nieuwe versie, de RES 2.0.

Meer informatie
U vindt de RES 1.0 op de website van Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Hier is ook meer informatie te vinden over duurzaamheid en de energietransitie op Goeree-Overflakkee. www.klimaatkrachtiggo.nl/programma/regionale-energie-strategie-res/