Financieel gezond – geen reden om achterover te leunen

16 juli 2021

In de algemene beschouwingen, uitgesproken bij de kadernota voor 2022 vroeg de SGP aandacht om de menselijke maat in het oog te houden. Daarnaast pleitte hij ervoor om inwoners betrokken te houden bij alle plannen waar de gemeente mee bezig is. Ook de benaderbaarheid van de gemeente voor inwoners is wat de SGP betreft van groot belang. Betrokken inwoners, dat zijn ook gewoon de mensen van de SGP-fractie. ‘Betrokken inwoners die proberen verantwoorde en verstandige beslissingen te nemen over en voor het eiland’. Hieronder de gehele bijdrage:

Voorzitter,

Het staat best chic op de agenda: ‘Algemene politieke beschouwingen’. Door die aanduiding worden misschien diepgravende analyses of hoogdravende vergezichten verwacht. Als SGP-fractie wilden we het maar eenvoudig houden. Niet alleen omdat de afgesproken vijf minuten zó voorbij zijn. Maar vooral ook omdat ook wij ook maar ‘gewoon’ inwoners van Goeree-Overflakkee zijn. Betrokken inwoners die proberen verantwoorde en verstandige beslissingen te nemen over en voor het eiland.

Positief
Juist ook in dit huis mopperen we nogal eens over alles wat niet goed gaat. Maar laten we vooral ook niet voorbijgaan aan wat er goed gaat, aan wat er gerealiseerd wordt. Denk aan het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs. Er worden mooie, concrete stappen gezet om te zorgen voor goede schoolgebouwen, met respect voor de eigenheid van de scholen en van de kernen. Nog iets moois als het om onderwijs gaat: de ‘visserijschool’ in Stellendam kon behouden blijven. Oók iets wat bij de eigenheid van het eiland hoort. Verder is de aanleg van glasvezel nu echt goed op stoom gekomen. Het belang daarvan is tijdens de strenge coronamaatregelen alleen maar méér gebleken.

Huishoudboekje
Ook over het huishoudboekje van de gemeente willen we niet klagen. Toen we vorig jaar met een herstelplan de begroting moesten repareren, waren we behoorlijk somber over het financiële perspectief. Op dit moment staat de gemeente er financieel gezien gelukkig best goed voor. Er is echter geen reden om vergenoegd achterover te leunen. Er staan ons immers nog genoeg onzekerheden en uitdagende beslissingen te wachten. Ik hoef alleen maar te wijzen op het zogenoemde Kunstwerkenbeheerplan: de details zijn nog niet bekend, maar duidelijk is al wel dat de gemeente de komende jaren veel geld zal moeten besteden aan de renovatie van kades, bruggen, sluizen en dergelijke. De belangen zijn echter groot. We zien nu bij de Haringvlietbrug hoe dramatisch het is als renovatie te laat komt.

Sociaal domein
De SGP vindt het positief dat er dit jaar weer geld toegevoegd kan worden aan de reserve Sociaal Domein. Dat geeft ruimte om tegenvallers op te vangen. Het mag wat de SGP betreft nooit zo zijn dat bijvoorbeeld geen jeugdzorg kan worden verleend omdat het geld op is. Het is een Bijbelse plicht om oog te hebben voor het kwetsbare. Zo staat er in Jesaja 1:17: “Leert goed doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt (bepleit) de twistzaak der weduwe.” Het is ook een aansporing om altijd te kijken naar de inwoner achter een dossier, om de menselijke maat in het oog te houden. Als de regelgeving knelt en onredelijk uitpakt, heeft het college wat de SGP betreft de ruimte om te zoeken naar een goede oplossing. Daarbij mag ook best een bepaald risico worden genomen. Om zo te zeggen: we hoeven niet altijd aan de veilige kant te gaan zitten.

Daadkracht
De aandacht voor het kwetsbare kan niet zonder daadkracht. Het respijthuis bijvoorbeeld is nog altijd niet gerealiseerd. Natuurlijk moet het goed geregeld zijn, maar we zien graag dat iemand zegt: ‘En nu gaan we het gewoon doen!’ De aanpak van verslaving is ook zo’n dossier. We kunnen eindeloos blijven praten, maar er moet gewoon concreet iets gebeuren.

Woningbouw
Er zijn genoeg andere dossiers die, ook los van de financiële kant, de komende jaren uitdagend of zelfs ingrijpend zullen zijn. Ik noem er slechts één: woningbouw. Een dak boven het hoofd is essentieel, maar huizen worden steeds schaarser én duurder. We moeten daarom bij het zoeken naar mogelijkheden voor woningbouw niet alleen platgetreden paden betreden. Laten we creatief zijn. En ook vasthoudend, zeker ook richting de provincie. We moeten de verschillende kernen en hun inwoners perspectief en duidelijkheid kunnen bieden.

Betrokkenheid
Aan het begin van mijn bijdrage zei ik dat we als raadsleden gewoon betrokken inwoners zijn. Ik stel mij wel steeds vaker de vraag hoe we ook de andere 50.000 inwoners van ons eiland betrokken houden. Te vaak hoor ik dat ‘de gemeente’ allerlei dingen doet, waarbij men niet lijkt te zien dat ‘de gemeente’ iets van en voor het eiland zelf is. Zorg er daarom voor dat de gemeente benaderbaar is voor inwoners. Daarbij is vaak vooral ook behoefte aan ‘gewoon’ menselijk contact. Maak duidelijk wat inwoners van de gemeente kunnen verwachten. Dat staat of valt allemaal met (we hebben het al heel vaak genoemd) begrijpelijke, tijdige en adequate communicatie. Dat voorkómt bijvoorbeeld dat iemand zich naar schrikt als hij een brief krijgt waarin staat dat hij onrechtmatig gemeentegrond in gebruik heeft en of hij maar snel wil tekenen dat hij bij het verlaten van de woning afstand zal doen van de grond. Voor een medewerker van de gemeente misschien nummer tig van het project ‘Onrechtmatig gebruik gemeentegrond’, maar de betrokken inwoner denkt dat hij een ernstig vergrijp heeft begaan, terwijl hij zich van geen kwaad bewust is.

Zegen
Ik heb nog maar een paar dingen aangestipt, maar ik moet echt afronden. Duidelijk is wel dat er ook de komende tijd genoeg op het bordje van de gemeente ligt. Namens de SGP-fractie wil ik alle medewerkers, de collegeleden en alle mederaadsleden daarom veel wijsheid, inzicht en werkkracht toewensen. In het diepe besef dat we in alles afhankelijk zijn van de zegen van God. Om het met de woorden van Psalm 127 te zeggen: “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.”