Sociaal Domein: Focus op leefwereld i.p.v. systeemwereld

24 september 2021

De SGP-fractie kan zich in grote lijnen vinden in de startnotitie voor nieuw beleid voor het sociaal domein. Deze kwam aan de orde in de raadsvergadering van donderdag 23 september jl. Wel gaf Woordvoerder Rien van der Boom aan dat er veel ambitie in staat en dat wat de SGP betreft dit nu al ingevoerd kan worden. Hij doelde dan op het op tijd zullen zijn en hulp bieden. ‘Dat is goed en prima dat het in deze visie staat maar dat kan je vandaag al oppakken zou ik zeggen’.

De SGP hoopt van harte dat de geformuleerde ambitie gerealiseerd kan worden. ‘Met name het integraal werken met focus op de leefwereld in plaats van op de systeemwereld, klinkt heel goed en is heel belangrijk. Ik zou kunnen vragen hoe gaat de wethouder en de afdeling dit doen. Maar ik volsta met de opmerking dat ik van ganser harte hoop dat dit ook inderdaad gaat lukken. Dat betekent op tijd de aanvraag in behandeling nemen en de indicatie met voortvarendheid beschikbaar te stellen. In sommige gevallen is verstrekking, eerder dan de wettelijke termijn van -ik dacht 8 weken- zeer noodzakelijk. Neem de zorgprofessionals serieus; wat ons betreft kan op hun waarneming een indicatie worden afgegeven. Dat kan de tijd zeer bekorten’, zo hielt hij de wethouder voor.

Praktijk
Toch had ook hij een kritische noot: ‘Het is niet leuk maar ik ga het toch zeggen dat zo’n mooie ambitie in schril contrast staat tot een situatie die mij eerder deze week bereikte namelijk dat een aanvraag in het kader van de WMO in januari gedaan pas in augustus in behandeling werd genomen omdat dit niet middels Digi-D was gedaan. Ik ga verder op de zaak niet in maar zit wel altijd met gekromde tenen als ik zo’n mail lees. Werk aan de winkel dus’.

Domotica
Eigen kracht, eigen regie, het maximale uit zichzelf halen. Dat klinkt mooi en is uiteraard belangrijk. Ook dat de gemeente daarin meedenkt en zo nodig faciliteert is wat de SGP betreft prima. De woordvoerder wees er wel op dat we niet moeten vergeten dat er gevallen zijn waar mensen graag de regie uit handen geven, hun maximum al lang bereikt hebben en hun kracht is vergaan en ook dan moet er echt iets gebeuren. ‘Laten we daar zeker oog voor blijven houden’. Waarna hij ook wees over de mogelijkheden van toepassingen van domotica. Wat de SGP-fractie betreft wordt dat meegenomen in de uitvoeringsnota, zeker met het oog op de vergrijzing, waarbij zorgpersoneel moeilijk te krijgen.

Reserve
Wel heeft de SGP-fractie bedenkingen bij het afromen van de reserve sociaal domein. In de startnotitie wordt gesteld dat dit met maximaal 2,5 miljoen te doen is. De fractie vraagt zich af waar dat bedrag op gebaseerd is en of er wel genoeg rekening wordt gehouden met de open einden. Artsen kunnen nog steeds in het kader van de jeugdzorg op eigen initiatief doorverwijzen, daar heeft de gemeente geen grip op. Met deze wetenschap, en het gegeven dat de jeugdzorg zeker niet minder wordt maar alleen maar meer en we voor het IJslands model kiezen, riep de SGP-fractie op om het geld dat beschikbaar komt ook inderdaad in reserve te houden en daar pas in de toekomst een beslissing over te nemen.

Oproep
SGP-raadslid van der Boom eindigde zijn betoog met een oproep: ‘Er wordt gesproken over participatie met samenwerkingspartners en een inclusieve samenleving. Wat dat laatste betreft kan het wat ons betreft nooit de bedoeling zijn mensen uit te sluiten bij het krijgen c.q. bij het verlenen van zorg en ondersteuning; en wat het sparren met de samenwerkingspartners betreft zou ik zeggen vergeet de ervaringsdeskundigen niet. Dat is namelijk bij uitstek de groep om te weten wat goed gaat en wat verkeerd gaat!’