SGP dient amendement en motie in bij programmabegroting 2022

6 november 2021

Namens de SGP-fractie diende financieel woordvoerder Peter Grinwis bij de behandeling van de begroting 2022, zowel een amendement in als een motie. Beiden bedoeld om richting te geven aan het gemeentelijk beleid en werden met wisselende meerderheden aangenomen. Met de motie beoogd de SGP om o.a. de belastingverhogingen en andere maatregelen die in de meerjarenbegroting voor 2023 en vervolgens zijn opgenomen te heroverwegen.

Allereerst dankte hij het college en in het bijzonder wethouder Peter Feller, voor wie het de laatste begroting is als wethouder. Een leesbare begroting waar de raad kennelijk goed inzicht in heeft gezien het geringe aantal vragen. Grinwis verklaarde dat door het feit dat de raad vanaf de vaststelling van de vorige begroting goed is meegenomen in de financiële ontwikkelingen van de gemeente, waarbij de kadernota en de ombuignota belangrijke stukken waren in de opmaat naar deze begroting.

Wel sluitend – niet rijk rekenen
‘De begroting is meerjarig sluitend. Toch moeten we ons niet rijk rekenen. We hebben met het ombuigplan wat nu opgenomen is in de cyclus een aantal stappen gezet om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Het ombuigplan was vooral nodig omdat we toegezegde gelden voor de jeugdzorg niet mee mochten rekenen’, waarna hij wees op de motie die tijdens dit punt werd ingediend.

Aandachtspunten
Ook zou de SGP-fractie graag een prioritering van de vele PM-posten in de begroting. Ook zou er bij het woningbouwprogramma best een tandje bij kunnen, waarop wethouder Markwat aangaf dat dit zeker de bedoeling is. Als laatste wees hij op de investeringsplanning 2022-2025 waarin voor 2024 onder duurzame ontwikkeling een bedrag van 1 miljoen is opgenomen als bijdrage voor het uitvoeringsprogramma Grevelingenbekken. Inmiddels zijn er berichten dat de getijdencentrale er niet zou komen. Als de omstandigheden wijzigen rechtvaardigt dit volgens de SGP-fractie een heroverweging van dit voorstel. Wethouder Both gaf aan dat het wat de regio betreft nog steeds de bedoeling is dat de getijdencentrale er komt en alles hierop wordt ingezet.

Amendement
‘Een ander punt is de investering rondom de aanpassing inrichting gemeentehuis. De raad en het college hebben de afgelopen jaren meermalen van gedachten gewisseld over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Uiteindelijk is besloten om een besluit hierover aan de nieuwe raad over te laten. Toch worden nu al aanpassingen voorgesteld. Het lijkt ons goed om dit (evenals een verbouwing van deze raadszaal) via een apart Raadsvoorstel te doen’, zo leidde Grinwis het amendement in dat overigens mede ingediend werd namens de PvdA.

Motie
De SGP kon zich destijds vinden in het ombuigplan wat op 8 juli dit jaar werd aangenomen aangezien te verwachten was dat we behoorlijk extra gelden konden verwachten. ‘De verwachting was dan ook dat we grote delen vanuit het ombuigplan konden terugdraaien. Wat we aanvankelijk niet hadden gezien is dat inmiddels 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd al is opgenomen in de meerjarenbegroting. Dat werd tijdens de dialoogavond vorige week nog eens benadrukt. Zoals bekend heeft collega van der Tang destijds op het ombuigplan een amendement ingediend, waarin raadsbreed werd uitgesproken we geen warme voorstander zijn van de verhoging van de OZB. Hoewel een volgende raad uiteindelijk hier een beslissing over moet nemen zal e.e.a. voor een groot gedeelte nog door dit college worden voorbereid’. In lijn met dat amendement diende Grinwis een motie met het verzoek om een heroverweging van dit ombuigplan.