SGP stemt in met IJslandspreventiemodel voor Goeree-Overflakkee

5 november 2021

De SGP-fractie staat achter de nieuwe aanpak m.b.t. de verslavingspreventie naar voorbeeld van het IJslands preventiemodel. Woordvoerder Rien van der Boom wees er echter wel op dat Goeree-Overflakkee, net als IJsland een eiland is, maar dat dan de vergelijking wel ophoudt. Hij noemde als belangrijk element de bewustwording, uiteraard voor wat betreft de jongeren maar ook hen die ze omringen. ‘We staan vooralsnog voor een enorme opgave, maar zeer de moeite waard wat de SGP-fractie betreft’.

Het onderwerp verslavingspreventie heeft de laatste maanden regelmatig op de agenda gestaan. Het rioolwateronderzoek, de nota Verslavingspreventie en de nota Integrale Aanpak Verslavingsproblematiek zijn uitvoerig besproken. En hoewel deze beleidsstukken belangrijk zijn en duidelijke kaders aangeven is er vanuit de raad ook regelmatig aangedrongen om haast te maken met de praktische uitvoering. ‘Dit onderwerp vraagt daar namelijk om, want verslaving kan leiden tot een ernstige mate van ontwrichting. En om deze ontwrichting te voorkomen, is actie vereist’, aldus van der Boom.

Hoopvol
‘Daarom zijn we als SGP-fractie blij dat er tot deze uitvoering wordt overgegaan en dat er gebruik gemaakt gaat worden van een model, het IJslandse model, dat zich in de praktijk heeft bewezen. Een model dat intervenieert op de onderwerpen die door jongeren zelf worden aangegeven vanuit afgenomen vragenlijsten. En een model dat ook de omgeving van de jongeren activeert. Wat dat betreft zien we hoopvol uit naar de effecten van deze aanpak’.

Draagvlak
De voorgestelde aanpak kan op dit moment rekenen op groot draagvlak bij de betrokken partijen en dat is positief. Er is een gezamenlijk urgentie-besef en er heerst een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. ‘We vinden het ook erg goed dat er oog is voor kleinschalige initiatieven, zoals het vorige week gepresenteerde busproject van Youth for Christ Goeree-Overflakkee’.

Regio
Het IJslandse Preventiemodel heeft op IJsland bewezen effectief te zijn. En hoewel Goeree-Overflakkee ook een eiland is, lijken in onze situatie de lijntjes naar de andere eilanden of naar de grote steden erg kort. Goeree-Overflakkee maakt onderdeel uit van een grotere regio en dat kan consequenties hebben voor de IJslandse aanpak. ‘Ook moeten we reëel blijven. Garanties zijn er niet en er zal altijd een groep jongeren blijven die extra hulp nodig heeft. Daarom is het belangrijk om regelmatig en grondig te evalueren of de IJslandse aanpak nog werkt’ aldus de SGP-er, die vervolgens zich afvroeg of de inzet van de zogenaamde NPO-gelden (vanuit het Nationaal Plan Onderwijs) rechtmatig is bij de bestedingsdoelen die er voor deze middelen zijn?

Activiteiten
‘Ook zullen er de komende tijd verschillende activiteiten voor en met jongeren georganiseerd gaan worden, op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten. En dus, redden we het met het budget dat nu genoemd wordt. In IJsland werkte men met een vrijetijdspas á €. 400,- En dan kan het hard gaan’, aldus de woordvoerder van de fractie.

Enorme opgave
‘Als het inderdaad zo is dat er ouders zijn die het niet erg vinden als er wat gedronken wordt op jongere leeftijd, zelfs gebruikt; dan is er nog heel wat te doen. Die bewustwording geldt wat ons betreft ook de kerken die het probleem niet altijd onderkennen en de sportclubs waar -zeg maar- genuttigd wordt. We staan vooralsnog voor een enorme opgave. Maar zeer de moeite waard wat de SGP-fractie betreft’.