SGP WSHD vraagt meer daadkracht rondom watersysteem

17 november 2021

De SGP in Waterschap Hollandse Delta diende tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november jl. een motie in voor een robuust toekomstig bestendig watersysteem. Een groot deel van de Verenigde Vergadering van het Waterschap schaarde zich achter deze motie. De SGP stemde overigens in met de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026. De stijging van tarieven blijft beperkt zoals in de kadernota was afgesproken. Wel constateert de SGP dat in deze begroting veel wordt gesproken over plannen maken maar weinig uitvoering! Wat inhoud betreft wenst de SGP meer daadkracht.

Fractievoorzitter Wim de Jong: ‘Al jaren wordt er gerekend en gekeken hoe we klimaatbestendig worden. Na Limburg moeten we er niet aan denken dat dit ons gebied treft. Zeker als dit in stedelijk gebied gebeurt kan dit grote overlast geven. Naar onze mening moet in de komende jaren fors aangepakt worden. We beseffen dat dit samen met stakeholders moet gaan gebeuren. Van het Waterschap mag verwacht worden hierin het voortouw te nemen’.

Daadkracht
Het was niet de eerste keer dat de SGP hier aandacht voor vroeg. Ook in 2015 diende de fractie hierover een motie in m.b.t. het doorrekenen van de effecten van de klimaatscenario’s. De afspraak was dat daarbij een vertaalslag zou worden gemaakt naar de gevolgen voor de wateropgave van het waterschap, zodat in 2027 het waterschap zal voldoen aan de normen uit de Waterverordening Zuid-Holland. De nieuwe motie over dit onderwerp vraagt het college het watersysteem voortvarend en met meer energie aan te pakken.

Slibverwerking
Een tweede ingediende motie van de SGP over het miljoenen project Sluisjesdijk leidde tot een toezegging door de heemraad om uiterlijk in maart 2022 te komen met een duidelijke opstelling hoe het financieel en technisch zit met Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. De SGP wil voorkomen dat dit project nog verdere vertraging oploopt, als men de tweede fase start, voordat de eerste fase is afgerond. De eerste fase vroeg om een investering van 25 miljoen.