SGP: room gelden voor sociaal domein niet af!

17 december 2021

In de laatste raadsvergadering van dit jaar deelde SGP-woordvoerder Rien van der Boom complimenten uit voor de heldere nota voor het Sociaal Domein ‘Samenleven op Goeree-Overflakkee’ die in begrijpelijke taal was opgesteld. Een nota vol ambities waarbij de systeemwereld ondergeschikt wordt gemaakt aan de leefwereld en waar de menselijke maat als uitgangspunt wordt genomen. ‘Dat is pas echt winst’. Wel diende hij een amendement in om gelden voor het sociaal domein ook echt voor dit doel te houden en niet af te romen.

In zijn bijdrage wees de SGP-er erop dat het van belang is om de medewerkers te faciliteren met goede trainingen om zo de ambities waar te kunnen maken. De gemeenschapszin moet wat de SGP betreft zeker bevorderd worden. ‘Omzien naar elkaar dus, en laat ik er aan toevoegen: en vooruitkijken naar de toekomst. Dan hebben we gelijk een actueel thema bij de kop’, verwijzend naar het net gepresenteerde Coalitieakkoord van de landelijke overheid. Vanuit de SGP gaf hij de wethouder mee om in contact te blijven met ervaringsdeskundigen. ‘Dan proef je wat er leeft en hoe dat in de praktijk ook beleefd wordt’.

Bijbelse opdracht
Omzien naar elkaar is een voluit bijbelse opdracht. Van der Boom illustreerde dat vanuit Mattheus 25:
Ik ben hongerig geweest, ik ben dorstig geweest, ik was een vreemdeling, ik was naakt, krank (ziek), in de gevangenis. En……gij hebt mij te eten gegeven en te drinken gegeven, geherbergd, gekleed, bezocht en gij zijt tot mij gekomen.

De visie op het sociaal domein in een notendop, zouden we kunnen zeggen.

Amendement
De SGP vindt dat de gelden voor het sociaal domein, ondanks dat het niet geoormerkt is, voor het doel als zodanig gereserveerd moet blijven en dat slechts met een goed onderbouwd raadsvoorstel uit de bestemmingsreserve, budget overgeheveld kan worden. Hij wees op verschillende groepen die nu al, of in de toekomst in de knel kunnen komen en noemde daarnaast ook onderstaande argumenten:

  • De vergrijzing neemt toe;
  • De jeugdzorg neemt steeds grotere vormen aan;
  • Onze bankslapers willen we een plek op ons eiland geven;
  • Onze armoedekinderen verdienen een kindpakket;
  • Om verslaving voor te zijn voeren wij het IJslands model in.

‘Als we dat waar willen maken, kost dat niet alleen volledige inzet, empathie, maar ook geld. Wij hebben ons steeds al afgevraagd of het verstandig is het budget sociaal domein af te romen zoals in de visie wordt voorgesteld. Als SGP zijn we daar tegen’, zo luidde hij het amendement in dat mede ondertekent was door de fracties van de ChristenUnie, CDA, PvdA en VKGO. Uiteindelijk werd het amendement met alleen de stem van de VVD tegen, aangenomen.