SGP tegen verdere bebouwing Ouddorpse kust

11 maart 2022

In verkiezingstijd worden allerlei stemoproepen gedaan. Door politieke partijen zelf natuurlijk, maar ook door allerlei andere organisaties en personen. Daar is niets mis mee natuurlijk. Althans: als het eerlijk gebeurt, als er geen onjuistheden worden verteld. Daar schort het aan in een recente flyer over bebouwing aan de kust, die ook als advertentie is geplaatst in een eilandelijke krant.

Op de flyer staat nogal wat: de SGP zou voorstander zijn van het bebouwen van de kust met luxe appartementen en hotels. En tegelijk tegenstander van het behoud van natuur, landbouwgrond, openheid van het landschap, cultuur en identiteit van Ouddorp en zondagsrust. Is dat echt zo? Nee, daar klopt gewoon helemaal niets van.

Het verkiezingsprogramma van de SGP is duidelijk: voor grootschalige uitbreiding van recreatie is in Ouddorp echt geen ruimte meer. Het bebouwen van de duinen, het strand en de directe omgeving is wat de SGP betreft al helemaal niet aan de orde. Ook wil de SGP dat er grenzen moeten worden gesteld aan het aantal locaties voor bed en breakfast. En de SGP wil het ‘ontwikkelkader verblijfsrecreatie’ tegen het licht houden, omdat het er soms op lijkt dat dit beleid op sommige punten toch te veel ruimte laat voor recreatie.

De SGP wil zich inzetten voor het behouden van karakteristieke kwaliteiten van ons eiland: kust, rust, ruimte en natuur. De zondagsrust ligt ons na aan het hart. Het is een grote zegen van God dat Hij een wekelijkse rustdag aan de mens heeft gegeven. Daar vaart iedereen wel bij. Behoud van die collectieve rustdag is dan ook een heel belangrijk punt voor de SGP. We laten ons daarbij niet van de wijs brengen door degenen die zeggen dat ieder individu voor zichzelf moet bepalen of hij/zij een rustdag houdt en op welke dag hij/zij dat is.

Hopelijk kunt u zich in deze standpunten vinden. Maar u vraagt zich misschien af: ‘Hoe zit het dan met Ouddorp Bad Oost?’ Daar zijn we heel eerlijk over: dat is voor de SGP een lastig dossier. Het is geen compleet nieuw plan, dus we kunnen er niet totaal onbevangen een standpunt over innemen. In 2019 heeft de gemeenteraad immers unaniem ingestemd met het bouwen van woningen en een hotel op deze locatie. De SGP zag toen geen ruimte om tegen het plan te stemmen. Al vanaf 2007 is namelijk steeds weer in beleidsdocumenten vastgelegd dat op deze locatie bebouwing mocht komen. Het zou onbehoorlijk bestuur zijn om na zoveel jaar opeens het standpunt in te nemen dat er toch niet mag worden gebouwd. De SGP heeft in 2019 wel met een amendement weten te regelen dat het aantal woningen op deze locatie werd beperkt en dat een zogenoemde ‘open kamer’ onbebouwd bleef. Nadat de rechter het plan had vernietigd in verband met onduidelijkheid over stikstof, heeft de ontwikkelaar nieuwe aanvragen ingediend voor deze locatie. Binnen de SGP-fractie leven verschillende gedachten hierover. Enerzijds ook nu weer: kunnen we na zoveel jaar opeens nog tegen bebouwing op deze locatie stemmen? Is daar (ook juridisch) de ruimte voor? En anderzijds: kunnen we het richting de inwoners verantwoorden dat we drie jaar na dato voor dit project nog steeds een uitzondering maken op het ‘ontwikkelkader verblijfsrecreatie’? Kunnen en moeten we nu niet de lijn aanhouden dat op de kop van het eiland geen ruimte meer is voor nieuwe recreatiewoningen? Dat zijn ingewikkelde vragen. En er zijn heel veel belangen bij betrokken. Daarom wil de SGP pas een definitief standpunt innemen als het collegevoorstel over deze aanvragen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In verkiezingstijd is het misschien aantrekkelijk om met oneliners te komen, maar zo’n partij wil de SGP niet zijn. We moeten een gedegen, verantwoorde afweging maken.