Maidenspeech Adriaan Kasteleijn | SGP-motie integrale visie op sport aangenomen

11 mei 2022

Op dinsdag 10 mei was het dan zover, de eerste officiële raadsvergadering van de nieuwe raadsperiode. Eerder gepland, maar uitgesteld door het droeve overlijden van VKGO-collega Johan de Vos. Door de burgemeester werd kort stil gestaan bij zijn overlijden aan het begin van de vergadering. Tijdens deze vergadering werd Henk van der Meer en Liesbeth Keizer opnieuw welkom geheten, nadat zij geïnstalleerd waren als raadslid in de plaats van Johan de Vos en Tea Both, die is teruggetreden als raadslid.

Als grootste agendapunt stond deze avond de sport- en beweegagenda Sportief vitaal op de agenda. Een voorstel waarbij een amendement, een subamendement en een motie werden ingediend. Namens de SGP-fractie vroeg woordvoerder Adriaan Kasteleijn aandacht voor breedtesport (wandelen en fietsen), zwemonderwijs, ondersteuning voor mensen met een laag inkomen en een rookvrije omgeving bij sportaccommodaties. ‘Er wordt een koppeling gelegd met het langjarig programma Opgroeien in een kansrijke omgeving. Daar zijn we blij mee, maar dan moeten we ook de randvoorwaarden goed hebben. Daarom heb ik ook aandacht gevraagd voor minder alcohol bij de sportkantines’, aldus Kasteleijn, die hiermee zijn maidenspeech hield.

Amendement en Motie
Omdat er een breed gevoelen was in de raad dat deze agenda nog veel open eindjes bevat is door het CDA een amendement voorbereid waarin zaken aangescherpt zijn. De SGP-fractie heeft  dit amendement mede ondertekend. Daarnaast diende Kasteleijn namens de SGP-fractie en gesteund door de ChristenUnie, een motie in om te komen tot een meer integrale visie op sport in onze gemeente waarmee de raad een beleidskader in handen heeft om initiatieven en voorstellen te kunnen beoordelen. Na stemming bleek deze motie bijna unanieme steun te krijgen. Alleen D66 stemde tegen. De wethouder heeft toegezegd dat het uitvoeringsprogramma van deze sport- en beweegagenda voor de zomer naar de raad wordt gestuurd.

Geen meerderheid voor participatietraject
Als tweede stond het participatietraject bij het haalbaarheidsonderzoek naar de Oostelijke Randweg in Middelharnis op de agenda. Daar voerde woordvoerder Peter Grinwis namens de fractie het woord. Hij sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat het participatietraject niet volgens de door de raad vastgestelde participatienota is gegaan, die in 2020 is opgesteld.  ‘Een mooie gelegenheid om dit nu toe te passen. Immers de impact is groot en daarvoor zou de raad via het kwadrantenmodel de mate van participatie gaan bepalen en vervolgens via een startnotitie de kaders bepalen. Dan pas wordt een passend communicatie- en participatietraject opgesteld. Maar wat schets onze verbazing? In het voorstel wordt keurig aangegeven dat e.e.a. tot stand is gekomen op basis van de Beleidsnota Maatschappelijke Participatie, maar we hebben als raad daar geen enkele invloed op kunnen laten gelden. Met andere woorden de inhoud van het voorstel raakt geheel niet de inhoud van nota participatie’.

Desalniettemin is het voor de SGP fractie belangrijk dat het participatietraject wel gelijk op loopt met het haalbaarheidsonderzoek zodat straks een brede afweging kan plaatsvinden. Helaas haalde dit voorstel geen meerderheid. Er zal dus nu geen participatie plaatsvinden, wat volgens de SGP fractie een gemiste kans is.

Kasteleijn, terugblikkend op deze eerste raadsvergadering, ‘Het was een interessante avond met als hoogtepunt wel dat in mijn eerste vergadering direct een amendement waarop we hadden meegetekend en een motie van onze hand zijn aangenomen. Dat smaakt naar meer!’