Agrarische sector hoort bij Goeree-Overflakkee!

9 juli 2022

In de raadsvergadering van 7 juli jl. dienden alle aanwezige partijen een motie in om de provincie te bewegen zo snel als mogelijk toekomstperspectief te bieden voor de agrariërs op Goeree-Overflakkee. Namens de SGP voerde fractievoorzitter Herweijer het woord: ‘Er moet samen worden opgetrokken om gedwongen bedrijfsverkoop en -beëindiging te voorkomen. De agrarische sector hoort bij het eiland.’ Groep Jan Zwerus was deze avond afwezig. Veel agrariërs waren deze avond aanwezig.

In de zienswijze van de motie wordt onder andere verwoord dat de agrarische sector zich als geen ander bewust is van de afhankelijkheid van de natuur en innovatieve investeringen doet om de voedselzekerheid, dierwelzijn en het milieu te behouden en te verbeteren. En dat agrarische bedrijven versterkt en ondersteund dienen te worden in het proces van innovatie en verduurzaming. Om te komen tot een breed gedragen gebiedsgerichte aanpak dient er sprake te zijn van realistische, haalbare en betaalbare reductiedoelen die passen bij de landschap ecologische kenmerken van Goeree-Overflakkee. De provincie moet, gezien het economische belang van de agrarische sector op het eiland, op korte termijn aan deze sector toekomstperspectief bieden, ook voor de zogenaamde PAS-melders.