Ouddorp Bad-oost

1 juli 2022

In de raadsvergadering van 29 juni, nadat het coalitieprogramma en de nieuwe wethouders geïnstalleerd waren, kwam de verklaring van geen bedenkingen voor Ouddorp-Bad aan de orde. Een onderwerp wat de laatste jaren veelvuldig van alle kanten is bezien en besproken binnen de SGP-fractie. In de vorige vergadering heeft de SGP-fractie nog een motie ingediend om het plan nog een klein beetje bij te kunnen sturen. De gedachte achter de motie was: als er dan toch wordt gebouwd op die locatie, laat het dan ten goede komen aan de inwoners van ons eiland. Omdat toch een deel van het recreatieve bleef bestaan leidde dit ertoe dat de SGP-fractie verdeeld stemde over dit agendapunt. Drie van de zeven fractieleden stemden niet in met de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen.

Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Herweijer:
‘Ouddorp Bad’ is een veelbesproken dossier. Binnen deze raadszaal, maar zeker ook daarbuiten. Het is ook een dossier waar onze fractie veel en lang mee heeft geworsteld. Tot op de dag van vandaag, kan ik zonder overdrijven zeggen. Om de ontknoping alvast te geven: die worsteling leidt ertoe dat onze fractie verdeeld zal stemmen over dit agendapunt.

Voor de SGP-fractie weegt zwaar dat het bepaald niet voor het eerst is dat de gemeenteraad een standpunt inneemt over Ouddorp Bad. Meerdere keren heeft de raad in verschillende beleidsdocumenten gesteld dat op deze locatie een min of meer recreatieve ontwikkeling mag komen. In de loop van de jaren is dat concreter geworden: een hotel en woningen waar zowel recreatief als permanent mag worden gewoond. In 2019 heeft de raad hier unaniem mee ingestemd, nadat de plannen – mede op voorstel van de SGP – aanzienlijk waren geamendeerd. Het is dus niet voor het eerst dat we een standpunt innemen over dit dossier. Als SGP willen we geen zwabberbeleid voeren, maar consequent en betrouwbaar zijn. Daarom vindt de hele fractie dat de instemmende beslissing uit 2019 zwaar moet wegen.

Tegelijk zijn er meer zaken die zwaar moeten wegen. Al een aantal jaar heeft de SGP als standpunt dat de recreatie in Ouddorp niet verder uit moet breiden. In de afgelopen decennia zijn er zo veel recreatieve ontwikkelingen geweest, dat de grens echt bereikt is van wat Ouddorp en de kop van het eiland kan hebben. Ouddorp moet wel Ouddorp blijven. Daarom hadden we er in 2019 al moeite mee om in te stemmen met dit plan. Nu we drie jaar verder zijn, is die moeite nog veel groter geworden. Opnieuw instemmen met dit plan verdraagt zich moeilijk met ons standpunt, dat – naar wij menen – het gevoelen van veel Ouddorpers verwoordt.

In de vorige vergadering hebben we een motie ingediend, om het plan een klein beetje bij te sturen. De gedachte achter de motie is: als er dan wordt gebouwd op die locatie, laat het dan ten goede komen aan de inwoners van ons eiland. We zijn blij dat de wethouder snel en correct uitvoering heeft gegeven aan de motie en dat de ontwikkelaar in de gewenste richting mee wil bewegen. Dank daarvoor.

Waar leidt dit alles toe?
Een deel van de SGP-fractie zal instemmen met het plan, gelet op de lange voorgeschiedenis, de eerdere instemming én het feit dat de plannen door de motie nog wat zijn bijgestuurd. Een ander deel van de fractie zal tegenstemmen, omdat – ook na uitvoering van de motie – de woningen nog steeds recreatief mogen worden gebruikt, wat niet te rijmen is met ons standpunt over recreatieve ontwikkelingen op de kop.

Voorzitter, ik hecht eraan om te benadrukken dat de verdeelde stemming niet betekent dat dit dossier een wig heeft gedreven in onze fractie. We waren eensgezind in de worsteling met dit dossier, we zijn eensgezind in ons ongemak over de uitkomst ervan.

Tot slot wil ik benoemen dat de SGP-fractie uitkijkt naar de uitvoering van het tweede deel van de motie: het vinden van locaties waar een significant aantal (betaalbare) woningen kan worden gebouwd om in de lokale behoefte te voorzien’.

Bij de stemming bleek, dat het voorstel met 18 voor en 12 tegen werd aangenomen.