Vragen van SGP leiden tot onderzoek naar oprichting SUN-noodhulpbureau

30 augustus 2022

Begin juli stelde SGP-raadslid Adriaan Kasteleijn schriftelijke vragen aan het college van B&W of het oprichten van een SUN-noodhulpbureau van toegevoegde waarde kan zijn in onze gemeente. Inmiddels heeft het college deze vragen beantwoord en komt er een draagvlakonderzoek naar het oprichten van een noodhulpbureau. Raadslid Adriaan Kasteleijn is blij met de beantwoording van het college en het draagvlakonderzoek: ‘Het onderwerp is hoogst actueel nu steeds meer mensen door stijgende prijzen voor energie en boodschappen in de problemen komen. We kijken uit naar de uitkomsten van het onderzoek en hopen dat we snel daarna een extra voorziening tegen armoede en schulden hebben in onze gemeente’.

Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat de verantwoordelijk wethouder inmiddels een overleg heeft gehad met Stichting Urgente Noden Nederland (https://www.sunnederland.nl/). De eerste indruk is dat een SUN-noodhulpbureau een goede aanvulling zou kunnen zijn op de bestaande minimaregelingen. Juist in deze tijd waarin door bijv. de stijgende energieprijzen meer mensen te maken krijgen met financiële tegenslagen. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met een inkomen op of rond bijstandsniveau, maar ook om mensen met een inkomen boven het sociaal minimum. Deze groep is bij de gemeente niet goed in beeld omdat ze meestal niet in aanmerking komen voor de gemeentelijke regelingen.

Een SUN-noodhulpbureau is een samenwerkingsverband tussen gemeente, professionele hulp- en dienstverleners en donateurs (fondsen, kerken, bedrijfsleven, etc.). Een SUN-noodhulpbureau kent giften toe aan mensen om hun urgente nood te lenigen of om voor hen een dreigende situatie af te wenden, schuldsanering te starten, etc. Als het moet kan dat zelfs binnen 24 uur.

SUN Nederland start nu een draagvlakonderzoek om te bezien of er draagvlak is binnen gemeente voor het oprichten van een SUN-noodhulpbureau, maar ook om te kijken of er voldoende fondsen zijn. Na dat onderzoek kan besloten worden tot oprichting van een noodhulpbureau.

Beantwoording: