Raad stemt in met motie tegen armoedeval

17 september 2022

Op donderdag 15 september werd de eerste gemeenteraadsvergadering gehouden in een geheel vernieuwde raadzaal. Na de installatie van een nieuw raadslid voor VKGO besloot de raad over verschillende agendapunten en werd een motie, mede ingediend door de SGP, aangenomen waarbij het college de opdracht kreeg om te komen tot een samenhangend pakket aan maatregelen om armoedeval te voorkomen.

Als eerste agendapunt werd het  ‘vrijvallen deel reserve centrumtaken’ behandeld. De gemeente Nissewaard voert als centrumgemeente voor de regio een aantal taken uit ten aanzien van maatschappelijke opvang. De afgelopen jaren is een flinke financiële reserve opgebouwd, een deel daarvan wordt nu uitgekeerd aan de gemeenten in de regio. De SGP kon bij monde van raadslid Peter Kieviet instemmen met het voorstel. Wel met een aantal vragen aan wethouder Bruggeman over hoe de reserve heeft kunnen ontstaan.

 

Startnotitie Erfgoed en cultuur
Het tweede agendapunt was de startnotitie beleidsnota erfgoed en cultuur. De startnotitie is de opmaat naar nieuw beleid op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Ook hierover voerde Peter Kieviet het woord. Hij vroeg aandacht voor het betrekken van het onderwijs en de financiële onderbouwing. In de beleidsnota worden twee varianten uitgewerkt. Een variant binnen het bestaande budget en een ‘plus-variant’. Wat de SGP betreft moet in de beleidsnota duidelijk worden wat de (financiële) kaders worden van de laatste variant. 12 oktober is er een brainstormsessie met alle mensen en partijen uit ‘het veld’ om input op te halen voor de beleidsnota. Wethouder Eijkenduijn gaf aan dat de scholen nadrukkelijk voor die bijeenkomst zijn uitgenodigd.

 

Voldoende politie
Het meerjarenbeleidsplan politie 2023-2026 werd van commentaar voorzien door raadslid Peter Grinwis. Hij vroeg onder andere naar de bezetting van de politie die volgens het beleidsplan pas in 2024 weer op sterkte is. Hij vroeg ook naar het aantal wijkagenten en de bezetting in het zomerseizoen. Zo wilde de fractie weten of onze wijkagenten zich voldoende kunnen concentreren op hun taken in de wijk of dat hun tijd (i.v.m. tekorten) gevuld door andere taken?
 Ook pleitte de SGP voor voldoende wijkagenten om aan de norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners te voldoen. Daarnaast zijn de aanrijtijden een punt van aandacht.

 

Motie energiearmoede
De SGP was mede-indiener van een motie over energiearmoede die op initiatief van de PvdA werd ingediend. De motie draagt het college op om enerzijds de communicatie te verbeteren zodat nog meer mensen die recht hebben op ondersteuning daar ook gebruik van kunnen maken. Anderzijds vraagt de motie aan het college om voor de begrotingsbehandeling te komen met een samenhangend pakket aan maatregelen om armoedeval te voorkomen dan wel nood te lenigen. De wethouder erkende de urgentie, hij gaan dat tot nu toe al 1500 aanvragen voor energietoeslag zijn gedaan. De motie werd unaniem aangenomen! Het college kan daar dus mee aan de slag.