Flexwoningen Sommelsdijkse Havendijk voor opvang gevluchte Oekraïners

20 oktober 2022

Naar aanleiding van het collegebesluit om 110 flexwoningen te realiseren aan de Sommelsdijkse Havendijk te Middelharnis, zijn door de VVD-fractie mondelinge vragen gesteld. Het gaat om woningen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen ter vervanging van de huidige opvanglocaties in Dirksland en bij particulieren. De vragen van de VVD kwamen op de raadsagenda nadat bleek dat er geen meerderheid was voor een interpellatiedebat over dit onderwerp. Ook onze fractie heeft hier tegengestemd. Een interpellatiedebat is namelijk een zwaar middel, dat pas moet worden ingezet als ‘gewone’ raadsinstrumenten niet afdoende zijn. Dat is in deze kwestie geenszins het geval. Immers, de mogelijkheid tot het stellen van mondelinge of schriftelijke vragen was nog niet benut.

De mondelinge vragen spitsten zich toe op een tweetal thema’s: het proces en de omvang van het plan.
Allereerst het proces. Er is een grote urgentie om een tijdelijke opvang te realiseren. De huidige opvang in Dirksland loopt ten einde. Al sinds de start van de opvang, in maart van dit jaar, is bekend dat die locatie om verschillende redenen slechts enkele maanden beschikbaar is. Daarom moest er op korte termijn een alternatieve locatie worden gevonden. Het college heeft die na een korte en intensieve zoektocht gevonden op de locatie in Middelharnis. Bij monde van de burgemeester zijn we meegenomen in de stappen die het college heeft genomen. Daaruit blijkt dat er in korte tijd heel veel is gebeurd. Daarbij is zo goed mogelijk ingezet op tijdige en juiste informatieverstrekking richting de gemeenteraad en de inwoners. Onze fractie is ervan overtuigd dat dit zorgvuldig en met de beste intenties heeft plaatsgevonden. Valt er dan niets te leren? Achteraf bezien had het (vertrouwelijk) informeren van de fractievoorzitters, voordat de informatiebijeenkomst werd gehouden, wellicht beter geweest. Aan de uitkomst had dit wat ons betreft niets veranderd. Om die reden, en met begrip voor de urgentie, hebben we er als fractie dan ook niet een discussiepunt van gemaakt.

Bijdrage
Dan de omvang. De wethouder heeft toegelicht dat dit alles te maken heeft met de financiële bijdrage die er vanuit het ministerie beschikbaar is gesteld. Aan deze bijdrage, die substantieel is, zijn voorwaarden verbonden, waaronder de omvang. Daarom is het, willen we gebruik kunnen maken van deze bijdrage, niet mogelijk om het aantal woningen te verspreiden binnen de gemeente. Gezien de toelichting van de wethouder begrijpen we de keuze.

Tijdelijke vergunning
De plannen worden nu verder uitgewerkt. Wij zullen als fractie dit proces goed volgen. Van groot belang vinden we de inpassing in de omgeving, het contact met de omwonenden en het perspectief op de langere termijn. Immers, we hopen allemaal dat de Oekraïners weer terug kunnen naar een veilig thuisland. De woningen worden nu binnen een tijdelijke vergunning gerealiseerd. Dat wil zeggen, voor 5 jaar met een verlengingsmogelijkheid voor nog eens 5 jaar. Het zou mooi zijn als de woningen ook op langere termijn kunnen bijdragen aan de woningbehoefte binnen onze gemeente. Mogelijk (deels) op deze locatie, maar wellicht ook elders in onze gemeente. Niet voor niets worden de woningen eigendom van woningcorporatie Oost West Wonen. Daardoor kunnen ze, na vertrek van de Oekraïners, worden benut voor huisvesting van mensen die op de wachtlijst staan voor een huurwoning. Het gesprek over de inzet van de woningen in de toekomst zullen we blijven voeren.

De gevluchte Oekraïners mogen rekenen op onze steun. We vertrouwen erop dat dit ook uw mening is. In Dirksland verloopt de opvang heel goed. Dat geeft vertrouwen voor de opvang aan de Sommelsdijkse Havendijk.