SGP pleit voor laten staan gedenktekens op begraafplaatsen

14 oktober 2022

In de raadsvergadering van 13 oktober jl. werd gesproken over het beleids- en beheerplan begraven. SGP woordvoerder Adriaan Kasteleijn sprak in zijn bijdrage over het belang van goede communicatie. Het gaat immers voor veel mensen om een ‘tere aangelegenheid’. De SGP gaf nogmaals aan geen voorstander te zijn van het ruimen van graven, maar ziet liever een keuze voor uitbreiding. Met een amendement wil de SGP borgen dat gedenktekens van voor 2023 kunnen blijven staan, zodat het karakter van een begraafplaats zichtbaar blijft en men de mogelijkheid blijft houden om bij het graf van een dierbare te staan.

Hieronder zijn bijdrage:
“Het spreken over begraven en begraafplaatsen is voor veel mensen een tere aangelegenheid. Daar laten we het stoffelijk overschot van iemand die ons lief was achter. Voor christenen ligt daar nog een veel diepere lading achter. De Bijbel leert ons dat we het gestorven lichaam zaaien in de aarde totdat Christus terugkomt naar deze aarde. Het is daarom goed dat we zorgvuldig beleid maken. Onze fractie is daarom blij dat een aantal van de punten die wij aandroegen bij de behandeling van de startnotitie ook opgenomen zijn in het beleid. Dat betreft onder andere de termijn van 15 jaar voor algemene graven en de mogelijkheid om particuliere graven voor 10 jaar vast te leggen. Daarmee worden particuliere graven ook voor mensen met een smalle beurs bereikbaar.

Communicatie
Het belang van goede communicatie willen wij graag nog eens onderstrepen. Het nieuwe beleid moet op een heldere en eenvoudige manier onder de aandacht gebracht worden van onze inwoners en andere betrokken zoals bijv. begrafenisondernemers. Daarbij graag ook specifieke aandacht voor de afkoopregeling onderhoud zoals die in de voormalige gemeente Oostflakkee gaat plaatsvinden.

Uitbreiding
De SGP is geen voorstander van het ruimen van graven. Wij kiezen liever voor uitbreiding van begraafplaatsen. Dat past ook veel beter bij onze landelijke omgeving. Er is in basis geen goede reden te verzinnen waarom wij zouden overgaan tot ruimen. We zouden van de wethouder graag een toezegging willen dat ruimen niet aan de orde is en dat een eventueel besluit tot ruimen in de toekomst altijd via de raad gaat.

Amendement
Dat brengt mij bij de overgang van de bestaande situatie naar het nieuwe beleid per 2023. De achterliggende periode was veel onduidelijk rondom grafrechten. Door verschillend beleid tussen de voormalige gemeentes, maar ook door onduidelijkheid zijn verwachtingen gewekt over het blijvend zijn van gedenktekens. Wij hebben daarom een amendement voorbereid wat kortweg gezegd de status quo per 31 december 2022 handhaaft. Dat vereenvoudigt de overgangssituatie enorm en voorkomt pijnlijke situaties vanuit verwachtingen in het verleden.”

Door een aantal fracties en door de wethouder is aangegeven dat ze de consequenties van het amendement eerst nader willen bekijken. Het onderwerp komt dus in een volgende vergadering nogmaals aan de orde.