SGP: Steun voor subsidie stichting Kairos | aandacht voor meer doelgroepen

14 oktober 2022

De SGP steunt het voorstel om een bedrag van € 111.162,66 uit de bestemmingsreserve sociaal domein beschikbaar te stellen, ten behoeve van een eenmalige subsidie aan stichting Kairos voor dekking van het begrotingstekort 2022. Dit is in lijn met de eerde aangenomen motie, begin dit jaar. Wel wil de fractie op de hoogte worden gehouden. Het gaat erom dat er perspectief is voor Stichting Kairos. SGP-woordvoerder Adriaan Kasteleijn drong aan op zicht voor de subsidie voor 2023 en vroeg tevens aandacht voor een dergelijk initiatief voor vrouwen en meisjes.

Stichting Kairos richt zich vooral op het bieden van onderdak, zorg en ondersteuning aan kwetsbare jongvolwassenen van Goeree-Overflakkee. Daarnaast biedt stichting Kairos preventieve activiteiten en diensten ter voorkoming van dak- en thuisloosheid. Voor deze preventieve activiteiten is met terugwerkende kracht, vanaf de opening van stichting Kairos, een prestatiesubsidie vormgegeven.

Financieringsstromen
In het 4 fasen plan staat dat gezamenlijke acties gedaan moeten worden om de financieringsstromen te realiseren. Het doel is dat stichting Kairos een financieel gezonde en zelfstandige organisatie is. Er wordt keihard gewerkt aan het neerzetten van een structureel financieel fundament. Maar, zolang de financieringsstromen niet geheel op orde zijn, is de begroting van stichting Kairos niet sluitend. De financiële situatie wordt gemonitord en is op dit moment nijpend. Een financiële bijdrage is noodzakelijk om het begrotingstekort van 2022 aan te vullen.

Voortbestaan
De subsidie is nodig omdat het voortbestaan van stichting Kairos in het geding komt. Op dit moment heeft stichting Kairos 10
cliënten die van de woonvoorziening gebruik maken en er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de crisiskamer. Daarnaast ondersteunt stichting Kairos een aantal cliënten ambulant waarbij dak- en thuisloosheid dreigt. Voor de ambulante ondersteuning is wel financiering geregeld, maar dit betreft een klein deel van de inkomsten.

Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.