Eerste school voor vervanging op de agenda van de gemeenteraad

16 december 2022

In de raadsvergadering van donderdag 15 december 2022 sprak de gemeenteraad over de eerste school die in het kader van het Integraal Huisvestingsplan 2019-2035 aan vervanging toe is. Woordvoerder Peter Kieviet wees op de urgentie, maar ook op de financiële uitdaging die hierbij komt kijken. De J. C. van Gentschool in Sommelsdijk is hard aan vervanging toe en is dus het eerste project in het Integraal Huisvestingsplan 2019-2035. Een soort testcase dus voor de negen scholen die nog volgen in de eerste fase van het IHP.

Een deel van zijn bijdrage: “Onze kinderen verdienen een goed schoolgebouw als één van de voorwaarden om goed onderwijs te krijgen. En we moeten het met elkaar toch niet willen om onze kinderen te confronteren met hardnekkige lekkages of oververhitte klaslokalen, zoals we recent hoorden. Als SGP-fractie zagen we daarom uit naar de eerste concrete voorstellen uit het IHP en namen we kennis van de planning voor 2023. Wat ons betreft wordt er in Sommelsdijk zo snel mogelijk aan de slag gegaan. Alleen, uit de stukken werd duidelijk dat we als gemeente voor een enorme financiële uitdaging staan. En daar werden we onaangenaam door verrast. Waarom zijn we niet eerder meegenomen in deze ontwikkeling? Met de kennis van nu staan we voor besluiten met enorme financiële consequenties en dat kunnen we niet negeren. Wat nu te doen? Bij het vaststellen van het IHP waren we ambitieus: multifunctionele accommodaties waarbij zoveel mogelijk partijen aan zouden kunnen haken. Wat de SGP-fractie betreft gaan we terug naar de basis en gaan we denken vanuit kwalitatief goede en duurzame schoolgebouwen. Per casus kan dan gekeken worden naar eventuele partijen die aan kunnen haken, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Dus geen ambities meer die we financieel niet waar kunnen maken, maar een realistische en betaalbare aanpak. Hoe kijkt de wethouder hier tegen aan? Dat horen we graag in zijn reactie. Als het gaat over de projectoverstijgende keuzes, dan kan de SGP-fractie zich vinden in de kwaliteitseisen die beschreven worden. Ze sluiten aan bij de huidige ontwikkelingen en besparing daarop brengen het risico met zich mee dat er later toch nog grote investeringen gedaan moeten worden”.

Naast deze zaken vroeg SGP-raadslid Peter Kieviet ook aandacht voor renovatie van schoolgebouwen. Dat kan nu nog niet omdat de huisvestingsverordening dat niet toelaat, maar het is wel een wens van de SGP-fractie en van een aantal scholen. Wethouder Bruggeman gaf aan dat inmiddels ook serieus gekeken wordt naar renovatie en dat daarvoor voorstellen naar de raad gaan komen. Na beraadslaging is nog niet besloten over het voorstel. In de raad van 2 februari 2023 zal het voorstel terugkomen, voorafgaand daaraan zal de raad met het college verder doorspreken over het financiële meerjarenperspectief en een eventuele herijking van het IHP.

De hele raadsvergadering is terug te kijken via: https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/verg…/921260